BAHLASTI OMPEHDA CAMP - HUNGARY
Do What Do Will

 


Könyvtár

Frater A.S.

Technikai áttekintés
az O.T.O. karakterisztikájáról


Jelen szöveg egy átszerkesztett és technikailag kibővített verziója a „Nyílt levél a keresőkhöz” c. írásnak, amelyet a Bahlasti Ompehda Camp vezetője bocsátott ki 2016 e. v. évben. A szöveg elsődleges célja, hogy egy informatív és inspiratív áttekintést adjon az O.T.O. iránt érdeklődők számára a Rend karakteréről, struktúrájáról és munkájáról.

Ezen írás nem számít bele a Thelema és Aleister Crowley irodalmi hagyományának technikai katalógusába és nem számít hivatalos O.T.O. publikációnak.


"Tégy amit akarsz lesz a Törvény egésze."

Az O.T.O. volt az első a Régi Eón rendjei közül, amely elfogadta a Törvény Könyvét, melyet Aleister Crowley kapott meg 1904-ben. Ez a könyv filozófiailag, kulturálisan, sőt vallási szempontból is forradalmi üzenetet tartalmazott az emberiség számára, mely magasztos törvényen alapszik, a Thelema Törvényén – ez a „Tégy amit Akarsz”.

Ezen külső thelemita rend magasztos célja az egyén szabadságának legteljesebb megőrzése és kiteljesítése Fényben, Bölcsességben, Megértésben, Tudásban és Erőben. Ezt Szépségen, Bátorságon és Értelmen keresztül éri el, az Univerzális Testvériség eszméjére alapozva.

Előszó

Ahogy mondani szoktuk, a mi – hermetikus vagy beavatási – munkánk nem forradalom, hanem egy evolúciós fejlődés módszertana. Nem hirtelen végbemenő, drasztikus változás, hanem a lassú és apró vállalkozások cseppjei nap mint nap. Ez így volt mindig is. A mágikus fejlődés lassan végbemenő, egyéni, civilizációs és kulturális fejlődés, előre nem látható vagy megérthető felismerésekkel bíró; aprólékos, kiszámolt és átgondolt tettek következménye, de ugyanakkor a véletlenek összjátéka is. De az ezek mögött munkálkodó Akarat meghatározott tettei és a lélek mellékútjainak szélfútta vándorlásai. Hullámhegyek és hullámvölgyek kiegyenlítődései. Tézisek és antitézisek szintetizálódásai, oldások és kötések, egyensúlyok, kilengések és új egyensúlyok megtalálásai új alapokon. A tapasztalat nagyszerűségeiből és fájdalmaink mély okainak megértéseiből eredő új irányelvek gyakorlatba iktatása addig, amíg az egyéni Bevégzés fel nem oldoz minden fájdalom alól és egy gondolattal képesek nem leszünk felfogni az egész Univerzumot vagy Az, ami még azon az egy gondolaton is túl van – arról pedig semmit nem szólunk. Ideális esetben. De sajnos vannak olyan emberek, akiknek rezignáltságuk és félelmeik csak pszichózisokat, személyiségzavarokat és önpusztító tendenciákat eredményeznek. Az ő számukra számára nem való a beavatás útja. A kereső spirituális felkészültségének megítélése az O.T.O. és azon belül a Mysteria Mystica Maxima Testvéreinek és Nővéreinek a szuverén feladata és felelőssége.

Aleister Crowley (Baphomet XI°) két avatási struktúrát alakított ki:

Az egyik az „Út az Örökkévalóságba”, a másik a „Nagy Visszatérés Útja”.

Az Ordo Templi Orientis egy közösségben hivatott bevégezni a Szabadság Törvényét, az Argentinum Astrum rendszere ezzel ellentétben egyéni Út, ahol a diák csak egy kijelölt segítő személlyel tart közvetlen kapcsolatot a Rend soraiból és nagyon személyes esküt tesz arra, hogy segítse az emberiséget. A két rend tananyagai lefedhetik egymást, viszont módszereik és céljuk eltérő, bizonyos filozófiai értelemben azt mondanánk, hogy komplementerei egymásnak. Egyik sem integráns része a másiknak, habár nagyon szoros együttműködésben állnak egymással. Ami a két Útban azonos:

Mindkét esetben az aspiráns egyéni erőfeszítésein és kitartásán alapulnak az elért Szintek és az ezekkel járó „Profit”, a munka természetének megfelelően. A beavatási rituálék csupán eg külső megnyilvánulásai egy belső spirituális elérésnek; az, ami belül van, hatással van arra, ami kívül van és pedig fordítva ugyan ez a helyzet.

I.

Az univerzális dráma, avagy az Út az Örökkévalóságba

„Az élet nem egy hosszú beavatás a szomorúságba? És nem Ízisz a szomorúság Asszonya? Ő az én Anyám, Természet az Ő neve. De van neki egy ikertestvére is, Nephtisz, kinek neve Tökéletesség. Íziszt mindenkinek ismernie kell, de mily’ kevesen ismerik Nephtiszt!”

[ Liber 418, 5. Aethyr ]

Az a dráma, az univerzális dráma – a vágy az inkarnációra, születés, élet, halál, újjászületés, a körforgás alóli felszabadulás - amibe az M.’.M.’.M.’. beavatottja belekerül, telve van tragédiával és komédiával. Ez – akár nézzük, az ember egyes életszakaszainak emelkedésének és bukásának vagy az ember életének legnagyobb filozófiai és pszichológiai kontextusának – minden aspektust magában foglal, amivel az ember, mint a meztelen és magatehetetlen gyermekből az Eón gyermekévé fejlődik, azon archetípussá, amelynek hieroglifája Heru-ra-Ha, kinek a természetével kapcsolatosan a Liber AL- vel Legis című könyvben informálódhatunk. Ez a gyermek egy potenciális reménysugár az eljövendő generációk és társadalmak számára. Fény nélkül ki lesz az aki megment minket? Senki, nekünk, embereknek, és a társadalmainknak, geográfiailag elhatárolt és kulturálisan különböző populációnknak, egyaránt fel kell nőnünk azon feladathoz, hogy egy új szemlélettel, a régi korok hibáin felülemelkedve folytassuk azon könyv írását, ami az emberiség történetét öleli fel.

Az Élet és annak aspektusainak tragédiája és komédiájának, Pánnak, a természetnek drámája tehát az, amiben az avatásaink fénye kikristályosodik. Ez az a radiáns és vibráló energia, ami egyszer csak előtör az ember pszichológiai mélységeiből ezen út során, mint egy újjászületett Főnix madár.

Az O.T.O.-ról, és Aleister Crowley filozófiai hagyatékának egyik aspektusáról célja tekintetében, eddigi tapasztalataink szerint azt mondhatnánk, hogy maga ez maga a Vég nélküliség vagy korlátlan fejlődés céljának formulája. Eszköz a személy önmegvalósításához, amik azon heroikus vagy éppenséggel esetlen tettek összessége teljesednek ki, amelyek folyamán a jól ismert Maslov féle piramis fokain lépdel, bukdácsol, áttranszformálva a szükségleteinek égető kényszerét a tiszta akaratának-, önagának megismerése felé.

Itt a klasszikus cél olyan értelemben tér el és ismeretlen a filozófus számára, hogy ezen Misztikus Cél immáron nem „valamivé válni”, az aspiráns nem főnévvé, egy fixált dologgá transzformálódik, hanem maga lesz az örökös változás, az ige, a cselekvő princípium. Épp ezért a módszer, ami bevégzi a folyamatot eszköz csupán és nem a mű végállapota.

A közösség szerepe az O.T.O.-ban ebben elmarasztalhatatlanul nagy. Hisz’ ki lehetne képes előre ismerni, azt, amit még nem látott? Ki az, aki kezet vagy útmutatást nyújt a szükség órájában? Ki az, aki tudja, hogy a Fény keresése közben, milyen próbatételek várnak ránk? Csak azok tudják, akik már megélték és látták azt, amit nem lehet látni. Az O.T.O. külső rendje elméleti tanításokat és gyakorlati tapasztalatokat ad arról, hogy miként érdemes élni egy testvéri szereteten nyugvó társadalomban és, hogy az emberiség ezen fejlettségi fokára eljutott társadalomban milyen alapelveknek kell érvényesülniük az emberek életében, hogy fenntartható legyen a testvéri moralitáson nyugvó kultúra és maga a társadalom ilyen lapkövekre helyezve hogyan tud megfelelően működni. De a legfontosabb: az O.T.O.-t a benne tevékenykedő emberek teszik azzá, ami és formálják olyanná, amilyen. Tehát az O.T.O. helyi szervezetek karakterisztikája földrajzilag és időben eltérő. Az avatásokon és a Gnosztikus Misén kívül nem megszabott, hogy milyen képzéseket tart, nem adott, hogy milyen lehetőségeket képes nyújtani.

De mindenkinek folyamatosan dolgoznia kell a változásain. Az élet drámájában nincsenek véges dolgok. Nincsenek kimerevített pillanatok vagy állapotok, amik örökké tartanak. Csak a folyamatos változás és helyes módszerrel történő ismétlés. Az embernek nem elég egyszer megtanulnia valamit, a természet azt kívánja, a fejlődés szabály azt kívánja, hogy újra és újra ismételnie kelljen az Élet formuláit, épp úgy, ahogy a természet minden évben a meghalt és újjászületett a nappal együtt a régi korok embere szemében.

II.

A Karma Jóga

Habár az O.T.O. a jóga összes formáját tanítja (Raja Jóga), az egyik, talán a számos tanítása közül a legkülönlegesebb aspektusa eme Legszentebb Rendnek a karma jóga. Ez a módszer nagyon szorosan összeforrott a Rend központi szívével és az ahhoz vezető úttal.

A karma jóga a cselekvés jógája vagy a cselekvés általi egyesülés. Gyakorlata legelőször a Bhagavad Gitá-ból ismert. Lényege, bizonyos értelembe véve az emberiség önzetlen szolgálata és az önzetlen cselekvés tökéletességének elérése, de magában foglalja az effajta szolgálat szükségszerűségének megértését is. A Liber AL-ban is írva van:

I:44 „Mert a tiszta akarat, szándéktól csillapítatlan, megszabadítva az eredmény utáni vágytól, minden szempontból tökéletes.”

A Bhagavad Gítában pedig a következővel találkozunk:

„Ezért kellene az embernek a kötelesség kedvéért cselekednie
állandóan, anélkül, hogy ragaszkodna tettei gyümölcseihez.
Aki így, vonzódás nélkül cselekszik, az eléri a Legfelsőbbet.”

Bhagavad Gita, 3. fejezet, 19. vers ]

Az O.T.O. feladata a Thelema filozófiájával kapcsolatosan nem más, mint elfogadtatni és megismertetni az emberekkel eme filozófiát a társadalmakban. Tehát a szervezet nem csupán a Thelema filozófiájának, a Liber Al vel Legisben lefektetett eszmeiségét tanítja, de a módszert is ismeri, amellyel el lehet érni eme filozófiai alapelveket a gyakorlatban az avatások kulcsainak és Jóga különböző formáinak gyakorlása által.

A karma jóga gyakorlása az ember egész életét spirituális cselekvések összességévé formálja. Célja nem más, mint az ember tetteinek, gondolatainak, és kommunikációjának összességét azon cél irányába fordítani, hogy ezen cselekvések által realizálhassa a Dharmát, egyéni kötelességét az életben, továbbá az ember egyéni lelkét (atma) egybeforrassza az univerzum egészének tökéletességével (paramatma). A spirituális elérés ezen módszere lehetővé teszi, hogy az egyénnek ne kelljen passzív, vagy a társadalomtól elzárt életet élnie, természetesen csak akkor, ha nem kíván másképpen élni.

A Karma Jóga alapgondolata mélyen el van rejtve Aleister Crowley filozófiájában.

Therion Mester üzenetében, más néven a Liber II-ben ezt olvashatjuk „Meg kell, hogy (1) találd az Akaratod, (2) Tedd azt az Akaratot (a) fókuszáltan, (b) függetlenül, (c) békével.

Azután és csak azután cselekedsz harmóniában a Dolgok Mozgásával, része leszel és ennek következtében azonos Isten akaratával; És midőn az Akarat az önvaló dinamikus aspektusa, és mivel két különböző önvaló nem rendelkezhet azonos akarattal; ha Isten akarata a Te akaratod, akkor Te vagy Ő.”

III.

Az O.T.O. mint modern beavatási iskola

Ezen szervezet több név alatt létezik jelen korban. A Keleti Lovagok Ősi Rendje, Keleti Lovagok Rendje, Keleti Templomosok rendje, Ordo Templi Orientis, a Fény Hermetikus Testvérisége; melynek céljai az Igaz Testvériség alapelveinek ismertetése és eme aspektust egy valódi erővé formálása az emberiség számára.

A rend mellékes feladatai pedig a Hermetikus Tudományok és a Mágia formáinak (le van írva a "Mágia alapigazsága, posztulátuma és tantételei" c. írásban) terjesztése és a tagjainak ezen tudományokba való beavatása. Továbbá különböző helyi szervezetek és iskolák létrehozása, ahol ezen tudományokat tanítani lehet és olyan közösségek alapítása, ahol a Rend tagjai zavartalanul élhetnek a tanult alapelvek alapján és természetesen a Liber AL vel Legis és a Thelema filozófiájának, alapelveinek ismertetése és terjesztése a társadalmakban.

„Az O.T.O. céljai teljes mértékben csak a legmagasabb beavatottjai számára lehetnek világosak; de nyíltan kimondhatjuk hogy Hermetikus Tudományt vagy Okkult Tudást tanít, a Fény Tiszta és Szent Mágiáját, a Misztikus képességek Titkait, a Jóga  minden formáját, Gnana Jóga, Raja Jóga, Bhakta Jóga, Hatha Jóga és az Ősök titkos Bölcsességének minden egyéb ágait.”

[ Liber LII - 4. ]

Itt öt fő irányvonalat állapíthatunk meg:

 • Hermetikus Tudomány vagy Okkult Tudás
 • A Fény Tiszta és Szent Mágiája
 • Misztikus Képességek Titkai
 • A Jóga minden formáját
 • Az Ősök titkos Bölcsességének egyéb ágai

Maga az O.T.O. három fő feladatot tűz ki a Külső Rend számára:

 • Az avatások elvégzése
 • A Gnosztikus Mise gyakorlása
 • Egy olyan helyi szervezet létrehozása és fejlesztése, amely minél magasabb fokon és jobb minőségben képes művelni az előző kettőt.

A Liber LII-ben lefektetett további aspektusok mindig az adott helyi szervezet képességein múlnak. Az O.T.O. az avatásain keresztül Univerzális Kulcsokat ad át az Élet és a Mágia különböző aspektusainak helyes gyakorlásához, ez pedig lehetővé teszi, hogy a helyi szervezet csoportjai mélyebb kutatási lehetőségeket kapjanak a következőleg felsorolt mágikus iskolák tanulmányozására és gyakorlására.

Rodney Orpheus IX° az „Intimation Towards and O.T.O. Educational Syllabus” című recenziójában ad egy áttekintést az öt nagy téma kibontásához.

— Hermetikus Tudomány vagy Okkult Tudás —

Ez inkább a mágia teoretikus alapjait jelöli, de Rodney jelen esetben inkább a Nyugati Misztérium Hagyomány aspektusaiként értelmezte,

 • A Thelema alapelvei
 • Tarot és Kabbala
 • Rózsakeresztesség
 • Kelta, egyiptomi és grékó-román mitológia
 • Gnoszticizmus (mely az O.T.O.-ban sokkal nagyobb mértékben van jelen, mint a többi ága a nyugati miszticizmusnak)
 • Mithrász kultusz
 • Szabadkőművesség
 • Asztrológia
 • Eleusziszi misztériumok

— A Fény Tiszta és Szent Mágiája —

Ez jelen esetben a mágia gyakorlataira utal, melyek többek között

 • a középkori grimoire tradíció
 • egyiptomi, görög, római mágia
 • John Dee és Edward Kelly énokhi mágiája
 • Aleister Crowley mágiája, ebbe benne foglaltatik a Gnosztikus Mise is

— A misztikus képességek titkai —

Ez a kategória a Rend Beavatási rituáléit jelenti.

— A Jóga minden formája —

Ez is egy gyakorlati aspektusa a Rend tanításainak, ezen esszé előszavában kiemelésre került a Karma Jóga, minta Külső rendnek, a Föld Embere Triádnak vagy az M.’.M.’.M.’. rendszerének átfogó koncepcióját felölelő univerzális jóga forma és a Rádzsa Jóga, mint a „jóga összes formája”. Nagyon fontos azt megérteni, hogy keleti hagyományban a jóga egyenlő fontosságú a Mágia szempontjából, mint nyugaton példának okáért a grimoire tradícióban való jártasság és annak gyakorlása volt. A jóga, a tantrizmus, a tai-csi, csi-kung, reiki, pránanadi stb., a mágia belső energetikai és koncentrációs cselekvése, amíg a ceremoniális gyakorlatok a mágia külsőleg megnyilvánult cselekvései. De ezen spirituális mellékösvények csak emanációi az O.T.O. Központi Szívének.

— Az Ősök Bölcsességének egyéb formái —

Valójában ez minden, amit az első négy nem foglal magában. Eme mondat értelme valószínűsíthetően sokat változott a Nagy paradigmaváltás következtében, hiszen a huszadik század rengeteg spirituális mozgalmat indított be Amerikában és Európában melyek közül a legtöbb kiváltképp ősinek állítja be magát. Ilyenek a különböző neo-pogány mozgalmak, új-széthianizmus, a new-age és az úgynevezett Vízöntő-korban felbukkanó spirituális vonalak. Ehhez még társulnak a különböző pszichoterápiával kapcsolatos rendszerek és gyakorlatok, amelyek nagy valószínűséggel nem szerepeltek a Rend eredeti koncepciójában, viszont a modern kor tudományos szemléletváltásának köszönhetően alakultak ki.

Az O.T.O. szociológiai összetétele kiváltképp változatos és esetleges olyan szempontból, hogy a jelentkező és beavatott emberek milyen spirituális képzettséget hoznak magukkal. Habár rengeteg O.T.O. tag részesíti előnyben a nyugati hermetikus filozófia elsajátítását, amelynek foszlányai el vannak rejtve a beavatási rituáléinkban, ugyan olyan sokan jártasak sokkal újabban kialakult spirituális rendszerekben és a jungi pszichológiai forradalmat kísérően kialakult terápiás módszerekben és gyakorlatokban.

IV.

Az O.T.O. karakterisztikája

— A gnoszticizmus —

Maga a gnoszticizmus fogalma a görög gnostikos szóból ered, melynek jelentése „tudással bírni”, melynek töve a gnosis, „tudás”-t jelent. Ez a modern fogalom különböző ősi vallások gyűjtőnevéül szolgál, melyek – a hagyomány szerint - a Demiurgosztól (istenség, a világ teremtője, formálója és fenntartója pl., Orszlán-Kígyó, Samael, Laldabaoh, aki egyébként egy kisseb istenség) származnak és az emberiség megváltásának érdekében lettek átadva az anyagi világnak.

A Demiurgosz fő tevékenysége a bűnbe vagy romlásba taszított materiális világ a lehető leg elviselhetőbbé tétele, viszont gyakorta abba a hibába esett, hogy nem volt tudomással vagy szimplán nem fogadta el engedetlenségével a felsőbb istenséget. Tehát gyakorta egy engedetlen kamasz tinédzser személyiségével bírt. De gyakorta a demiurgosz egy gonosz istenségnek számított, ahogy a gnoszticizmus bizonyos aszkétikus felfogásai a materiális világot és az emberi testet is gonosz dolgoknak tekintették

A megváltó szerepe igen fontosnak bizonyul a gnoszticizmus hitvilágában. A gnosztikus keresztények szemében Jézus egyenlő volt az istenséggel, akár a demiurgosz szintjére is emelték, más esetekben elutasították ezt a nézetet és úgy vélték, hogy Jézus egy ember volt, aki a gnózis megtapasztalása által emelkedett isteni magasságokba.

A szerteágazó gnosztikus életmóddal kapcsolatos tanok általánosan hasonlítottak arra a szemléletre, amit a Karma Jóga bhagavad gita-i értelmezéséből megismerhetünk. Ezek magukban foglalták az önzetlenség gyakorlását, a bölcsesség (istennel való egység) folyamatos kutatását az ember hétköznapi és spirituális cselekedeteiben. Igaz, hogy mivel a gnoszticizmus nem volt soha egy egységes vallás vagy spirituális szemlélet, ezért a gyakorlatai eltértek helyben és időben egymástól

A gnoszticizmust egy keresztény vallási produktumként foghatjuk fel elsősorban, de sokak szerint vannak a kereszténységnél sokkal régebbi gyökerei, amelyekre visszavezethető. Ilyenek például a Neoplatonizmus, a hellenisztikus judaizmus, a grékó-román misztériumiskolák és a Zoroasztrianizmus, az egyiptomi vallás hagyatéka a kopt kultúrában.

A Nag-Hammadi lelettel sokat változott a szemlélet a gnosztikus gondolkodás mibenlétével kapcsolatosan, de a jelenlegi szemlélet szerint ezen szellemiség, kialakulását tekintve nem lehet régebbi, mint a Kr u-i II század.

Elsősorban az Ecclesia Gnostica Catholica és azon belül a Gnosztikus Mise szimbolikája és az eukarisztika gyakorlati módszere az, ami miatt fontos szerepet játszik ez az átfogó szellemiséget tükröző örökség az O.T.O. szempontjából. De nem egyedüli ez az aspektus.

— A gnózis, mint a Szó általi beavatás —

A Gnózis ismerete, a logosz vagy isteni Ige ismeretével áll kapcsolatban. Habár ez a szellemiség nem volt ismeretlen az ugarit vagy ősi zsidó kultúrában sem, ahol a hagyomány szerint Isten közvetlenül nyilatkozta ki a Szent Tudást Mózes számára, ami aztán a szigorúan szájhagyomány útján átadandó Kabbala formájában öröklődött tovább. De ugyanígy találhatunk rá példákat az egyiptomi beavatási iskoláknál, továbbá a kereszténység számára sem ismeretlen: „Kezdetben vala az Ige…” (Lukács 24:1) Épp ezen logika alapján a Szabadkőművesség hermetikus beavatási módszerein keresztül az O.T.O.-ban is fontos szerepet játszik.

Nagyon sokan keresték a történelmi idők során Isten Igazi nevét, és annak kiejtésének a módját. A hiedelmek szerint ezen szó, a logosz avagy Isten titkos neve és természete helyesen kiejtve páratlan spirituális transzformációs erővel bír. Hovatovább ezen szó ismeretének megfelelő átadásával örökíthető át a titkos spirituális tudás egésze a generációkon keresztül. Hermetikus értelembe véve az a valós beavatási iskola, amely rendelkezik ezen szó teljes ismeretével és képes megfelelő körülmények között lekommunikálni a beavatandó számára, hogy ezáltal ő is spirituális transzformáción eshessen át.

Habár a logosz, mint a szó, amely azonos Isten nevével, természetével és karakterével változó formákban jelent meg az évezredeken keresztül, azt mondhatjuk, hogy az O.T.O. egy olyan gnosztikus szervezet, amely rendelkezik a jelenlegi és a régi szavak ismeretével és tudásával és minden olyan Igaz Mestert és beavatottat gnosztikus testvérének, Szentjének és atyjának tekint, akik elhozták a logosz a múltban megjelenő szavait és kiejtésének ismeretét, majd azokat továbbörökítették a nemzedékeken keresztül.

De mindenképpen meg kell említeni, hogy az isten-kép a Thelemában lényegesen eltérő, mint az ez idáig ismeretes volt a nyugati vallásos kánonokban.

„Nincs Isten az emberen kívül.” [ Liber Oz ]

„Egyedül vagyok: nincs Isten ott, ahol én vagyok.” [ Liber AL II:23. ]

Az isten az emberben, mint filozófiai és spirituális doktrína az emberben benne rejlő rejtett természetről szól, annak a pszichológiai produktumnak az önreflekszív mechanizmusáról, amely egyben a megismerő vagy szemlélő is. Az Isten, mint az Egység, az Univerzum hieroglifája, az emberen kívül eső természet. A Thelema relativizmusával élve: Hadit a kiterjedés nélküli pont a szemlélő ember, Nuit titkos központja és Nuit, a kozmosz vég nélküli egésze.

Az Istennel és az Imádóval semmi vagyok: ők nem látnak engem. Olyanok ők, mint akik a földön vannak; Én vagyok a Menny, és nincs más Isten mint én, és az én uram Hadit.” [ Liber AL I:21. ]

De minden szempontot félrerakva, az emberi nem szellemiségének középpontja, mibenlétének oka és megismerésének motorja, kiinduló- és viszonypontja voltaképpen önnön lényege kellene, hogy legyen. Az ember maga, de tudhatjuk nagyon jól, hogy ez sokszor nem valósul meg még a 21. században sem.

— Az O.T.O. külső rendje, a Mysteria Mystica Maxima, mint Tantrikus iskola —

Épp úgy, ahogy a modern gnosztikus mágiagyakorlók közül nagyon sokan teljes mértékben tudatában vannak annak, hogy a Gnózis szintjeinek megértésével párhuzamos a Kundalini-kígyó ébredése és emelkedése, a modern tantrikus iskolák tudatába kerültek a kundalini jóga és a gnózis kapcsolatával, mint nyugati eredetű fogalmaknak a keleti eredetű fogalmakkal való összekapcsolhatóságával. Tehát azt mondhatnánk, hogy az isteni formula vagy Ige, a logosz egyenértékű a tantrikus értelembe vett megvilágosodással.

Liber Casuae svb figura LXI pár passzusa segít értelmezni ezt a doktrínát:

„A Beavatás nevében, Ámen.

1. Kezdetben volt a Beavatás. A hús nem profitált semmit, a szellem nem profitált semmit; az, mely ismeretlen számodra és mindezek felett áll, mialatt erősen ezek kiegyensúlyozására van alapozva, életet ad.
2.  Minden vallási rendszerben megtalálható a beavatás egy rendszere, amelyet úgy tudnánk definiálni, mint a folyamat, amin keresztül az ember megismeri az ismeretlen Koronát.
3. De senki nem kommunikálhatja le annak tudását, vagy nem adhatja át az erőt, amellyel el lehet érni, de a beavatottak képesek másokat átvezetni ezen az úton.
4. Minden embernek túl kell tudnia lépnie saját korlátain, szertefoszlatnia saját illúzióit. Lehet, hogy mások talán segítenek ebben és talán segédkeznek abban is, hogy sok hamis ösvényt el tudjon kerülni, melyek nem visznek előre csak elcsábítják az vándor megfáradt végtagjait. Ők továbbá meg tudnak bizonyosodni arról is, hogy a diák megfelelően le van vizsgáztatva és kiállta a megpróbáltatásait, hisz oly’ sokan vannak, akik Mestereknek képzelik magukat, de még azon szolgálatot sem kezdték meg, ami a Mesterré váláshoz vezet.
5. A Nagy Mű egy és a Beavatás egy és a Jutalom is egy, habár különbözőek a szimbólumok, amelyekbe a Kimondhatatlant rejtették.”

Crowley is nagyon jól értette ezen alapelvet, és éppen ezért, tudatosan kötötte össze a beavatási fokokban megjelenő univerzális alapelveket, az „Élet Drámájának nagy állomásait” a Kundalini kígyó ébredésének és emelkedésének misztikus kontextusával.

[Lásd: Az O.T.O. beavatási rendszere ]

“Théba lakói és templomai sohase fecsegjenek Herkules Oszlopairól, és Nyugat Óceánjáról. Tán nem gyönyörű a Nílus vize? Ne fedje fel Ízisz papja Nuit meztelenségét, hiszen minden lépés egy halál és egy születés. Ízisz papja leleplezte ízisz fátylát, és ajkának csókjaitól pusztult el. Majd ő volt Nuit papja, és ivott a csillagok tejéből. Ne térítse el a kudarc és a fájdalom a híveket. A piramis alapköveit érintetlen kősziklába vésték, napnyugta előtt; hullatta-e könnyét a király hajnalhasadáskor a piramis koronakövéért, melyet még nem fejtettek ki a távoli földön?”

[ Liber LXV, V:49-51.]

Kedves Kereső, ez az, amit most ilyen szűkszavúan össze tudtam neked állítani erről, a legszentebb Rendek egyikéről, amivel az életedben csak találkozhatsz. Láthatod, hogy ez nem gyerekeknek való játék, nem az ember egójának igazolására szolgáló hobbi-iskola, hanem egy olyan kincs, amiért sokak az életüket adták az elmúlt évezred során, amikor eretnekség vádjával a máglyára küldték őket. Nem véletlenül történt ez így, nem véletlenül nem voltak hajlandóak meghajolni a zsarnokoskodások előtt, az inkvizíció előtt.

Biztosíthatlak Téged, az O.T.O. egy olyan szellemi testvériségnek az egyik emanációja a fizikai síkon, amely mindig létezett a történelem során és mindig is létezni fog, amíg ember él a földön. Épp úgy, ahogy nem lehet azt szabályozni, hogy mennyi művész szülessen egy társadalomban, épp úgy azt sem lehet szabályozni, hogy mennyi spirituális ember lásson napvilágot az életben. Az egyetlen út talán az, amikor az embereket elzárják önnön igaz természetétől, szabadságától és szellemétől. Az igazi testvériség Időtől és helytől függetlenül létezik. Tudod ezt te is, amikor egy frissen megismert emberrel kapcsolatban úgy érzed, mintha mindig is ismerted volna.

"Szerelem a Törvény, szerelem az akarat alatt."

L
L V X
X

AB IGNE IGNEM

Frater A. S.

Sol in Piscis, Luna in Taurus; Vii a. n., dies: Venus.

(2017. 03. 03. e.v.)

 


Felhasznált irodalom:

 


Proof read and edited by Frater D.M.T.

Szöveg: Alasthoth Stormking - Bahlasti Ompehda O.T.O. (Hungary, Anno Viii)

A szerző engedélyével publikálva. (Published with the permission of the author.)

[ LÁSD MÉG : » Segítség azoknak, akik újként akarnak elindulni a Thelema és a Mágia útján ]VISSZA A KÖNYVTÁRHOZ

Thelema

 

2014-2019 © O.T.O. Hungary