BAHLASTI OMPEHDA CAMP - HUNGARY
Do What Do Will

 


Könyvtár

Frater Jay M. Lee

A Fémek Orvossága és a Bölcsek Köve

— A Pentagram Kisebb Rituáléjának vizsgálata —

 (Az eredeti cikk az AGAPÉ c. folyóirat 13. évfolyam, 3. számában jelent meg
„Medicine of Metals and Stone of the Wise: An Investigation into the Lesser Banishing Ritual of the Pentagram” címmel)

"Tégy amit akarsz lesz a Törvény egésze."

Bevezeztés [1]

A Pentagram Kisebb Rituáléja (továbbiakban L.R.P. [2]) először az Arany Hajnal Hermetikus Rend Neophyta [3] fokozatának gyakorlataként lett kialakítva. Az eredete nem ismert, de az inspiráció talán Eliphas Levi egyik passzusából származik, amely a Transzcendentális Mágia című könyvében jelent meg. [4] Egy másik teória szerint egy középkori - vagy régebbi zsidó elalvás előtti imára vezethető vissza:

„Az (elalvás előtti) ima egyik szakasza megidézi az angyalok védelmét:” Jobbomon Michael, balomon Gabriel, előttem Auriel mögöttem Raphael.” Ez nem más mint egy ősi babilóniai inkantáció zsidó változata, „előttem Shamash, mögöttem Sin, jobbomon Nergal, balomon a jó Lamassu.” [5] stb...

Ugyanakkor a mágusoknak az L.B.R.P. sokkal több, mint egy szimpla lefekvés előtti ima.

Az L.B.R.P. mindennapos gyakorlása egyike a két módnak, melyek által egy személy az auráját formában tudja tartani.

„Fő lényege, hogy felállítsunk az Asztrálban négy Pentagramot, minden irányban egyet, és két Hexagramot, egyet fentre, egyet lentre, így bezárva a Mágust egy felszentelt dobozba. Ez elhelyezi az ő aurájában a megidézett istenneveket is.” [6] A felszentelt doboz továbbá egy kulcs is a rituálé nagyobb hatalmához.

Crowley először a Pentagram Kisebb rituálájának  egy lírai verzióját publikálta a „Soul of Osiris” (Osiris Lelke) című művében, mint a „Temple of the World” (A Világ Temploma), 1901-ben. Majd újra kiadta a verset a „Collected Works” (Válogatott Művek) című művében, 1905-ben, Ehhez egy kommentárt is társított, ami a rituálét nyilvánvalóvá tette. Így, a teljes rituálé első publikált változata:

(i)„Érintsd meg a homlokod és mondd: Ateh (Tiéd).
(ii) Érintsd meg mellkasod és mondd: Malkuth (A Királyság).
(iii) Érintsd meg a jobb vállad és mondd: ve-Geburah (és az Erő).
(iv) Érintsd meg a bal vállad és mond: ve-Gedulah (és a Dicsőség).
(v) kulcsold össze a kezeidet a mellkasodon és mondd: le-Olahm, Amen (Örökké, Úgy legyen).
(vi) Fordulj kelet felé és rajzolj egy pentagrammát a megfelelő fegyverrel. mondd: יהוה  – I H V H.
(vii) Fordulj Dél felé, tedd ugyanazt, mondd: אדניA D N I.
(viii) Fordulj Nyugat felé, tedd ugyanazt, mondd: אהיהA H I H.
(ix) Fordulj Észak felé, tedd ugyanazt, mondd: אגלא A G L A.
(x) Nyújts ki a karod keresztet formálva:
(xi) Előttem Raphael;
(xii) Mögöttem Gabriel;
(xiii) Jobbomon Michael.
(xiv) Balomon Auriel;
(xv) körülöttem lángol a Pentagram. [7]
(xvi) És a Pilléren áll a hatágú Csillag.
(xvii-xxi) Ismételd (i)-től (v)-ig a Kabbalista Keresztet.” [8]

Végül, figyelmezteti az olvasót: „aki úgy tekint erre a rituáléra, mint egy puszta eszközre mely szellemek megidézésére és elküldésére alkalmas, az érdemtelen hogy birtokolja. Megfelelően értelmezve ez a Fémek Orvossága és a Bölcsek Köve” [9] Ezen esszé témája, ez a titokzatos figyelmeztetés.

Sokan úgy gondolják, hogy az L.R.P. (Lesser Ritual of Pentagram) pusztán egy „ugródeszka” a Pentagram Nagyobb Rituájához és a Rubint Csillaghoz. Eme gyakori félreértés elkerülendő, amire Crowley kommentárja figyelmeztet minket. De hogyan értelmezzük helyesen? Először vizsgáljuk meg a rituálé különböző részeit.

A Kabbalisztikus Kereszt

Az L.B.R.P.-t a Kabbalisztikus kereszttel nyitjuk meg és zárjuk le. Ez az inkantáció hasonlatos az Úr imájához. [10] Olvasd mint egy teljes, de töredezett mondatot: „Tiéd…a Királyság [11], és Erő [12], és Dicsőség, örökké, Ámen.” (Katolikus eredetije: „Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökkön-örökké. Ámen.”)„.  Az Ámen szó megérdemel egy közelebbi vizsgálatot. Úgy lehetne lefordítani, mint „valóban, ez igaz”, de egy notarikonként is értelmezhető: Adonai Melekh Na’amon. „Az Uram egy megbízható király”. Fontos meggondolni ki lehet ez a bizonyos Úr. A 40-es években Jack Parsons azt tanította az Agapé páholyban, hogy érintsék meg a mellkasukat és intonálják Aiwass nevét az Ateh és Malkuth között. [13] Ez a szokás Cefaluból származik, ahol az L.B.R.P. standard gyakorlat volt. [14] Aiwass természetesen Crowley Szent Örző Angyalának (Holy Guardian Angel , a továbbiakban H.G.A.) a neve, aki lediktálta a Liber AL vel Legist, Kairóban, 1904-ben. Ezután, amikor az L.B.R.P.-t gyakorolta ezt volt szokása mondani: „Te vagy Aiwass, erő, nagyság és dicsőség, mindörökké Uram, aki egy megbízható király”. Ez egy mélységes jelentéset ad a Kabalisztikus Kereszthez, tekintettel az egyén saját Szent Őrző Angyalára. Az L.B.R.P. végrehajtása során minden személynek invokálnia kell az ő saját Szent Őrző Angyalának (H.G.A.) nevét. De mi van akkor, ha a a mágusnak még el kell érnie a Tudást és Kommunikációt a Szent Őrző Angyalával (azaz ekkor a mágus még nincs ennek a névnek a tudatában)? Több opció lehetséges a gyakorlat elvégzésére. Modern értelemben a módszer, hogy a Tudást és Kommunikációt elérjük, a Liber Samekh-ben van lefektetve. Crowley a következő bírálatot fűzi a G és Gg szekciókhoz:

Amíg az Adeptus nem hallotta ezt a Nevet (az Angyalának a nevét), nincs tökéletes birtokában a Szeretőjének. A legfontosabb feladata ezért pedig az, hogy kinyissa a füleit az Angyalának szavára, hogy megtudhassa hogy hívják. Figyelj! Ez a név, teljesen és helyesen megértve kinyilvánítja az Angyal természetét minden tekintetben, és ez a név annak a tökéletességnek a formulája ami felé az Adeptusnak törekednie kell és ez a Mágia ereje, amin erényeivel dolgoznia kell. Tehát az, aki egyelőre nincs tudatában eme Névnek, ismételjen olyan szót, amely megfelelő ezen rituáléhoz. Akár az ABRAHADABRA, az Aeon Szava, mely a Nagy Munka Bevégzését szimbolizálja; és AUMGN…; és a Fenevad nevét, hiszen az ő száma megmutatja ezt az egységet ezzel az Angyallal, az ő Munkája pedig nem más, mint, hogy minden ember részesüljön a Mágiának ezen céljában, a Misztériumok Misztériumában. [15]

Ez természetesen, speciálisan a Liber Samekh-hez kötődik, de hasznosan alkalmazható az L.B.R.P.-hez. Minthogy néhány gyakorló, köztük Jack Parsons, Crowley Szent Őrző Angyala nevének használatát tanította. Mások úgy érezhetik hogy ez helytelen. Miért invokálnánk valaki más Szent Őrző Angyalát, ha még nem értük el a Tudást és Kommunikációt a sajátunkkal?

Két másik lehetőség:

1. Egy rövid szünet (csönd) eszközlése az Anahata vagy szívcsakra felett.

Hogyha nem tudod még a H.G.A.-d nevét, akkor tarthatsz egy pillanatnyi szünetet a szív csakra felett, ugyanakkor ha ismered a nevet, de nyilvánosan hajtod végre a feladatot, akkor az eljárás lehet megegyező. Ez a név nagy fontossággal bír és senki másnak nem szabad felfedni [16]. Crowley Kabbalisztikus tündérmeséjében, az „Éber világban” (eredetileg The Wake World), Lola Daydream (a főszereplő), a Szent Örző Angyalára utal amikor azt mondja: „Nem árulhatom el ezt a nevet, mert túl gyönyörű. Van egy nagy titok közöttünk.” Ennek a fontosságát láthatjuk még az ókori egyiptomi legendákban is, elsősorban azon történetben, amelyikben Izisz elnyerte az istennői attribútumait.

2. Helyettesítsd az ABRAHADABRA szóval, amely az Eón szava.

Crowley is megjegyzi, hogy a Szent Őrző Angyal nevét az Eón szavával is lehet helyettesíteni. Ez is közelebbi vizsgálatot igényel. ABRAHADABRA a Nagy Mű bevégzését jelenti. Ez a szó egy régi arámi kifejezésből származik: אברא כאדבר , amely azt jelenti „beszéd közben teremtek” vagy „beszéddel teremtek”. Ez a szó 5 magánhangzót és 6 mássalhangzót tartalmaz, ami a Mikrokozmosz és a Makrokozmosz egységére utal. Nagyon fontos, hogy csupán egy fajta magánhangzó van a szóban, ami az „A”, így kifejezésre juttatva a Pentalpha, vagy a Pentagram szót. Ez egy mélyebb értelmét is felfedi az L.R.P.-nek, amire később térünk majd ki.

Az Erő (hatalom) Négy Szent Szava

1. IHVH

Az L.R.P. tartalmaz négy Erőszót, amelyek közül mindegyik négy betűből áll. Ezek pedig: IHVH, ADNI, AHIH, és AGLA. Az első isten személyes neve, amelyet valószínűleg Jahveh-nek ejtettek. Ezt a szót a „lenni” igei leképezésének tekintik.  Valójában IHVH harmadik személyben van ragozva és talán azt jelenti, hogy „Ő a lét okozója”. „Ez a név nem írja le  Isten örökkévalóságát, helyette viszont jellemzi a tettlegességét a történelmi eseményekben.” [19] Kabbalisztikus szempontból ez a négy név reprezentálja a teremtés (lét) négy primordiális alkotóelemét, amelyek a Tűz, Víz, Levegő, és Föld. A lélek részeivel való megfeleltetés kedvéért, a IHVH istennév az Atyát, Anyát, Fiút, és Lányt szimbolizála. Ezen okból kifolyólag néhány gyakorló inkább a Név betűinek kiejtését választja, mint, Jod-Heh-Vav-Heh. Nagyon fontos észben tartani a gyakorlat misztikus célját, ezáltal elkülöníteni azon vallási gyakorlatoktól, melyeket az ősi zsinagógákban gyakorolnak. (Fontos még megemlíteni, hogy a zsidó vallásban az IHVH istennév a legszentebb név mind közül, amit csupán a legmagasabb fokozatú beavatott rabbi ejthet ki, minden évben egyetlen egyszer, nagyon szigorú szakrális körülmények között. Mindenki másnak tilos a név kiejtése.) Továbbá Yod-Heh-Vav-Heh reprezentálja valamely elképzelés (idea) alászállását Atziluth világából, Bria és Yetzira világán keresztül Assia világába, ahol legtöbbed magunk létezünk. [20] Az IHVH Istennév gematriai értéke 26, ami a 2 és 13 szorzata. Ebből kifolyólag az IHVH istennevet a Szerelem és Egység kombinációjaként tudjuk értelmezni. A Thelema gondolatkörében ennek sajátos jelentése van, mely szerint „minden  tett  vagy  mozdulat  a  szerelem  cselekedete, Nuit egyik vagy másik részével való egyesülés; minden ilyen cselekedetnek  az  "akarat  alatt" kell történnie, mely cselekedetet aszerint kell megválogatni, hogy az beteljesítse, ne veszélyeztesse az adott lény valódi természetét.” [21] Hermetikus értelemben az IHVH istennév Iυγγες-hez vagy „kezdők” névhez kapcsolható a káldeai orakálumokban. [22] Bármely szemléletet is válasszuk,  ez az a cselekedet amely mozgásba hozza a rituálét.

2. ADNI

A Második név ADNI, kiejtése Adonai. A közhiedelemmel ellentétben nem „Urat” jelent, hanem az „én Uramat”. Mint ahogy már említettük korábban is, az istennevet nem szokványos módon ejtjük. Isten neve, ahogy a keresztények számára ki lett nyilatkoztatva egy összeolvadása az J-H-V-H istennév mássalhangzóinak, az A-D-N-I istennév magánhangzóival. A név, amelyen keresztül ismerték Istent, a Jehova volt. Eme elrendezés hatásai túlmutatnak ezen esszé keretein. Mivel ADNI a déli negyedben* helyezkedik el, ez azt sugallja hogy a Nevet ezen negyed más istenségeivel is kapcsolatba lehet hozni, úgy mint Hadit, Set, Satan. Ez később sokkal nyilvánvalóbbá válik majd, amikor megvizsgáljuk Michael, Dél Arkangyalának szimbolikáját az esszé következő részében.

Az ADNI név gematriai értéke 65, amely megegyezik az egész számok 1-től 25-ig való szummázásának ötöd részével, (vegyük észre hogy 25=5*5) képlet a lábjegyzetbe: , ezzel az ADNI istennevet a Négy Nevének „legpentagrammatikusabbikává” téve, főleg ha figyelembe vesszük a harcias, megosztott és konfliktusokkal kapcsolatos hatását.

3. AHIH

A harmadik Név AHIH, amit népszerűen E-he-jey-nek ejtik, habár teknikailag ez nem korrekt. A Héberben ez a szó אהיה , melyet Eh-jeh-nek ejtünk helyesen. [23] Ez a zöngétlen szó, ahogy Ézsiás próféta sugalmazza, talán Isten valódi természete.

 "Az Úr erre azt mondta: „Menj, és a hegyen járulj az Úr színe elé!” S lám, az Úr elvonult arra. Hegyeket tépő, sziklákat sodró, hatalmas szélvész haladt az Úr előtt, de az Úr nem volt a szélviharban. A szélvésznek földrengés lépett a nyomába, de az Úr nem volt a földrengésben. A földrengés után tűz következett, de az Úr nem volt a tűzben. A tüzet enyhe szellő kísérte. „ [24]

A Yod-Heh-Vav-Heh minden eleme reprezentálásra került ezekben a sorokban (tűz, szélvész, földrengés), kivéve a Víz, amely az a negyed, amelyben AHIH tartózkodik, ezzel bezárva a kört.

Egyazon nyelvi gyökéren osztozva, AHIH fontos kapcsolatottal bír YHVH felé. Mózes második könyvében Isten egy égő bokorként megjelenvén, Mózest egy misszióra küldi Izráel fiaihoz.

„De Mózes azt felelte Istennek: Ha majd elmegyek Izráel fiaihoz, és azt mondom nekik: a ti atyáitok Istene küldött engem hozzátok, és ők megkérdezik tőlem, hogy mi a neve, akkor mit mondjak nekik?  Isten ezt felelte Mózesnek: Vagyok, aki vagyok. Majd azt mondta: Így szólj Izráel fiaihoz: A Vagyok küldött engem hozzátok” [25]

Tehát a harmadik személyben levő IHVH, most átalakul egyes személlyé. Többé már nem azt jelenti, hogy „Ő a lét okozója”, hiszen a klasszikus héberben nincs jelen idő, hanem csupán jövő és múlt, a név magába foglalja: „Voltam és leszek”. Ez az Istennév örökkévaló formája és eszerint ellentétben áll a történelmi formájával.

4. AGLA

A negyedik Név אגלא , amely „Ateh gibor le-olam Adonai” (Mindörökké hatalmas leszel, Uram) notarikonja. Szétbontva a Nevet mint egy „égi matrjoska-babát”, felfedezzük hogy más Isten Neveket tartalmaz.

Ezen felül ADNI negyede az a hely, ahol a Nap a legforróbban süt, AGLA negyedében az éjféli nap tündököl. Ez a legsötétebb a négy negyed közül. Így tehát, mint ahogy YHVH és AHIH egy kelet-nyugati tengely mentén tartanak egyensúlyt, ADNI és AGLA egy észak-dél tengely mentén. Tartsuk észben, ahogy amikor a Mágus megrajzolja a kört, akkor egy keresztet is rajzol. [26] Ez a rituálé második keresztje.

"Szerelem a Törvény, szerelem az Akarat alatt."

 


Jegyzetek:

[1] Ez a prezentáció egy előadáson alapszik, amelyet Babalon IV-ben, French Lick-hez közel, Indiana államban tartottak. AnnoXIX, Sol in 2° Gemini, Luna in 26° Libra, dies Saturnii. Meg szeretném köszönni Brian Alt Testvérnek és Ron Labhartnak a segítséget, amit a forrásokkal kapcsolatosan és a korrektúrával kapcsolatban adtak. Bármely személyes értelmezése a Liber Legisnek, amit nem a próféta eszközölt, szimplán egyéni vélemény.

[2] A cikk eredeti címében és szövegében Lesser Banising Ritual of the Pentagram, azaz L.B.R.P. szerepel. A fordítás engedélyezését követően a szerző kérésére az Űző előtag elhagyása mellett döntöttünk, valamint a Pentagram Kisebb Rituáléja (Lesser Ritual of the Pentagram) esszécímet választottuk. Ennek oka egyértelműen kiderül a szöveg egészéből.

[3] 0°=0°

[4] Eliphas Lévi, Transcendental Magic, p. 234 (trans. A.E. Waite) (1896): A Kereszt jele, amit a keresztények átvettek, nem tartozik kizárólagosan a kereszténységhez. Ez szintúgy kabbalisztikus, valamint az elemek szemben állását és tetraidikus egyensúlyát reprezentálja. Eredetileg kétféle módon lehetett végrehajtani, az egyik a papoknak és beavatottaknak volt fenntartva, a másik a neophyták és profán emberek számára. Példának okáért: a kézfejét a homlokához emelve azt mondta: „Tiéd”, utána lehúzta a mellkasához „a királyság”, utána a bal vállát érintette meg és mondta:”igazság”, majd a jobb vállánál ezt mondta „ és a kegyelem”, végül összezárta a kezeit és azt mondta: „ a teremtő korokon keresztül” - Tibi  sunt  Malchut  et  Geburah  et  Chesed  per æonas - . A kereszt jele, amely teljesen és ragyogóan kabbalisztikus , a Gnózis profanizálódásán keresztül teljesen elveszett a hivatalos és militáns egyház számára.  Az ily módon végrehajtott kereszt jelének kell megelőznie és lezárnia a Négyes megidézését.

[5] Joshua Trachtenberg, Jewish Magic and Superstition: A Study in Folk Religion, p. 158.

[6] Aleister  Crowley,  Magick:  Liber ABA  (Book  4),  p.  690 (“Notes on the Lesser Ritual of the Pentagram”)

[7] Vegyük észre hogy ez egy egyes számban levő, nagybetűvel írt Pentagram.

[8] Collected Works of Aleister Crowley, vol. 1, p. 204, fn. 1 (1905)

[9] uo.

[10] Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, … jöjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod,  amint a mennyben, úgy a földön is.

[11] Vagy „királyi erő, uralom”

[12] vagy nagyság, technikailag Geburah nem héber kifejezés, hanem bibliai arámi. Lásd Brown-Driver-Briggs  Hebrew Lexicon, p. 1086a.

[13] lásd fn. 5, supra, p. 783, fn. 352.

[14] ld p 539

[15] ld.

[16] Az, hogy Crowley miért hozta nyilvánosságra az Angyalának nevét további vizsgálatot követel.

[17] Aleister Crowley, Konx Om Pax p 3.

[18] Lásd John A. Wilson: The God and His Unknown Name of Power” in Ancient Near-Eastern Texts Relating to the Old  Testament,  (ed.  J.B.  Pritchard),  pp.  12-14. - Ebben le van írva, hogy Ízisz hogyan formált egy  egy kígyót porból és Rá nyálából, hogy megtudja Rá titkos nevét és elnyerje az istenlétet.

[19] The  New  Oxford  Annotated  Bible,  p.  72,  fn.  3.13-15. (a bibliai idézeteknek ezen esszében ez a fordítás a forrása)

[20] Lon Millo DuQuette Tarot of Ceremonial Magick c. könyvéből. p. 3:

י Atziluth, az Archetipikus Világ a legmagasabb és legtökéletesebb a négy közül. Ebben a világban az istenség férfi és női aspektusai gyönyörben egyesülnek. A maradék három világ termékei eme egységnek és csökken bennük ez a legnagyobb tisztaság. [..] ה Briah Kreatív világa az, amelyikben Atziluth tiszta fénye elkezd rendeződni. [..] ו Yetzirah a Keletkezés világa, amelyben Briah univerzális rendező elve jellegzetessé válik, és létrejön az angyalok hierarchiája, egyéni tisztségeikkel. Az utolsó ה a Fizikai Világ, amelyben a tisztátalanság(ok) - az eredeti fény degenerációja által, ahogy az áthalad a különböző világokon – kikristályosodnak (kialakulnak), hogy megalkossák az anyagi világot, a természetet és az emberi létet.

[21] Liber Al vel Legis Bevezetés, OTO Hungary kiadásában

[22] G.R.S. Mead, The Chaldean Oracles, vol. 2, p. 9 (1908)

[23] Lásd még “EHEIHEH. [...] ennek a szónak a hangzása a kiáramló és beáramló lélegzetet reprezentálja”. Aleister Crow-ley, 777, p. 53, in 777 and Other Qabalistic Writings of Aleister Crowley (1986).

[24] 1. Kir 19:11-12 - Az angol biblia fordításban „After the fire there was sheer silence” szerepel, míg a magyar biblia fordításban „A tüzet enyhe szellő kísérte”. Magyar nyelven a cikk kontextusában a helyes fordítás „A tüzet teljes csend kísérte” lenne.

[25] 2. Móz 3.13-14. - „A vagyok küldött hozzátok” nyelvileg angolul jobban értelmezhető. „I AM that sent me to you”, AHIH ASHR AHIH - jelenti: Vagyok, aki vagyok. Itt az „I AM” – az „Én vagyok” jelöli magát istennevet, AHIH-t. Az „Én vagyok” az egy név. (Tehát becsületes nevemen) „ÉN VAGYOK” aki elküldött hozzátok.

[26] A körök és a keresztek fontos szimbólumok, ahogy ez látható a Liber Resh vel Helios, a Mass of the Phoenix (A Főnix Miséje) és más rituálékban is.

 


Proof read and edited by Frater D.M.T.

Szöveg: Frater Jay M. Lee - Fordítás: Frater A.S - Bahlasti Ompehda O.T.O. (Hungary, Anno Vi)

A szerző engedélyével publikálva. (Published with the permission of the author.)

[ » Primary Source: Medicine of Metals and Stone of the Wise - English version « ]

[ SEE ALSO: The New Banishing Ritual of the Pentagram {by Michael Osiris Snuffin} ]

[ » Töltsd le PDF-ben « ]VISSZA A KÖNYVTÁRHOZ

Thelema

 

2014-2019 © O.T.O. Hungary