BAHLASTI OMPEHDA CAMP - HUNGARY
Do What Do Will

 


Könyvtár

Alasthoth Stormking

A Khabs és a Kundalini
avagy Nuit imádata

 

A Thelemában mindent Nuitért teszünk. De mit jelent ez valójában?

I:51 „Also, take your fill and will of love as ye will, when, where and with whom ye will! But always unto me.” –
        „Továbbá vedd ki a részed a szerelemből, ahogy akarod, amikor, ahol, és akivel akarod! De mindig énhozzám.”

I:52 „If this be not aright; if ye confound the space-marks, saying: They are one; or saying, They are many; if the ritual be not ever unto me: then expect the direful judgments of Ra Hoor Khuit!” –
       „Ha ez nincs rendben, ha összekevered a tér-jeleket, mondván; Ezek egyek; vagy mondván, Ezek sokak; ha a rituálé egyszer is nem hozzám szól; számíts Ra-Hoor-Khuit szörnyű ítéletére.”

Mit jelentenek ezek a rúnák? Engem mindig is foglalkoztatott a kérdés. Egyrészről nem akarom magam szívatni, másfelől pedig a misztikus utat az istennőért járom, különben nincs értelme. Ki akarok lépni ebből a világból, még annak ellenére is, hogy az exit mundi feltételeit itt kell megvalósítanom. Azt akarom, hogy az alsóbb életem a felsőbb életemet szolgálja és örökös eksztázisban lángoljon a testem. Ez a gyönyör forradalma az új eónban.

Nuit azt mondja:

I:46 „Nothing is a secret key of this law. Sixty-one the Jews call it; I call it eight, eighty, four hundred & eighteen.” –
        „Semmi a titkos kulcsa eme törvénynek. A zsidók hatvan-egynek hívják; Én nyolcnak, nyolcvannak, négyszáz & tizennyolcnak.”

Nuit nyolcnak hívja. Nézzük meg:

I:8 „The Khabs is in the Khu, not the Khu in the Khabs.” –
        „A Khabs van a Khu-ban, nem a Khu a Khabsban.”

I:9 „Worship then the Khabs, and behold my light shed over you!” –
         „Imádd hát a Khabs-t, és lásd ahogy fényem beragyog.”

Nézzük meg, hogy Crowley mit gondol a 1:8-as sorról a Régi és Új Kommentárban:

A régi kommentár:

„Khabs az L.V.X. titkos fénye, a Khu az ember mágikus entitása.
Később rájöttem (Nap a Szűzben, An VII), hogy Khabs csillagot jelent [..]."

Az új kommentár

[..] A „Csillag” vagy „Belső fény”, az eredeti, egyéni, örökös esszencia. A Khu a mágikus öltözet, ami önmagát szövi [..], Ennek használata által a Khabs tapasztalatot tud szerezni.”

Tapasztalat? Már a Liber CCXX bevezetéséből is tudhatjuk, hogy a Thelema rendszerében egyetlen szimbólum/entitás van, aki tapasztal, az pedig nem más, mint Hadit.

De Hadit nem nyilvánul meg önmagában, kivéve akkor, ha Nuiton keresztül értelmezzük.

Nézzük meg, hogy Crowley mit gondol a 1:9-es sorról a Régi és Új Kommentárban:

A régi kommentár:

A Khabs Nuit fényeként van deklarálva. Középen kell őt imádni, a fény továbbá megtölti a (körnek a - ford.) kerületét, ezért minden a fény.

Az új kommentár:

Nekünk erre a belső fényre kell figyelnünk; utána jön a megmagyarázó Fénye a Végtelennek. Vegyük észre, hogy a tér fénye az, amit az emberek Sötétségnek hívnak. Ennek természete tökéletesen érthetetlen az avatatlan elménk számára.

Nekünk nem a Khu-t kell imádnunk, hogy szerelembe essünk a mágikus önképünkkel. Ezt tenni – hiszen mindannyian megtettük – egyenlő a saját Igazságunknak elfelejtésével. Hogyha Formát imádunk, az a lét számára Átlászhatatlan lesz, és nagyon hamar hamisnak mutatkozik önmaga előtt. A khu mindannyiunkban tartalmazza a Kozmoszt, ahogy ismerjük. Számomra egy másik Khabs része az Én Khumnak, A saját Khabsunk a saját Igazunk.

Kicsit többet tudunk erről, ha sikerül követnünk a gondolatmenetet, de azt még mindig nem értjük, hogy mi köze van a Khabs-nak Nuit imádatához.

Tudjuk, hogy Ra-Hoor-Khuit Nuit és Hadit gyermeke a Thelema rendszerében. A Végtelen Űr és a folyamatos mozgás koituszának gyümölcse.

Viszont nagyon fontos a Hódító Gyermek nevének misztériuma. Azt mondja Nuit, hogy 61 kapcsolódik a 8-hoz, a 80-hoz és a 418-hoz.

Ebben a Liber Peh-t segítségét kérjük:

Nézzük meg Khabs kabbalisztikus formuláját.

Itt van néhány nagyon fontos érték „KHABS-ról”:

a) KHABS = 88
b) KS = 80 = A peh héber betű
c) HAB = 8 = A heth héber betű.

és

[..] Tudjuk, hogy HAD (555) triádban lakozik LA + AL + LA ami voltaképpen kiterjesztése (vagy manifesztálódása) NUIT-nak. Ebből az következik, ha NUIT visszafordítja a háromrétű kiterjedését önmagába (NU-vá válik) akkor elzárja az ő maszkulin felét HADIT-ot. Ebből következik, hogy ha a gematriai értékét vesszük a következő soroknak:

AL:I.1 'the manifestation of Nuit'  – „Nuit manifesztálódása (555) és kivonjuk a korrespondáló értéket AL:II.1 'the hiding of Hadit' – Hadit rejtőzése (137) a végeredmény 418, mert 555 - 137 = 418.”

Mit tudunk eddig?

KHABS voltaképpen kapcsolatban áll Nuit manifesztálódásával és Hadit rejtőzésével, mert a 8, 80, 61, 418 azonos dolgokra utal.

Azt is tudjuk, szintén a Liber Peh okfejtésén keresztül, hogy Her-Ra-Ha, Hórusz aktív és passzív technikai címe (Hoor-Pa-Kraat és Ra-Hoor-Khuit) szintén a 418-as értéket viseli.

A 8, 80-as számokba már mélyebb betekintést nyertünk, de a 61-ról még mindig nem tudunk semmit. Vizsgáljuk meg a 61-es sorokat:

„But to love me is better than all things: if under the night stars in the desert thou presently burnest mine incense before me, invoking me with a pure heart, and the Serpent flame therein, thou shalt come a little to lie in my bosom. For one kiss wilt thou then be willing to give all; but whoso gives one particle of dust shall lose all in that hour. Ye shall gather goods and store of women and spices; ye shall wear rich jewels; ye shall exceed the nations of the earth in spendour & pride; but always in the love of me, and so shall ye come to my joy. I charge you earnestly to come before me in a single robe, and covered with a rich headdress. I love you! I yearn to you! Pale or purple, veiled or voluptuous, I who am all pleasure and purple, and drunkenness of the innermost sense, desire you. Put on the wings, and arouse the coiled splendour within you: come unto me! –

„De engem szeretni jobb minden dolognál: ha a csillagok alatt a sivatagban, füstőlömet égeted előttem, ezáltal tiszta szívvel hívsz, és benne a Kígyó lángjával, eljössz, hogy kicsit megpihenj a keblemen. Egyetlen csókért cserébe hajlandó leszel odaadni mindent. De aki akár egyetlen rész homokot ad, minden elveszít abban az órában. Javakat fogsz gyűjteni, és nőket tartani, jó fűszereket; drága ékszereket fogsz viselni; meg fogod haladni a világ népeit ragyogásban & büszkeségben; de mindig az én szerelmemmel telve, és akkor úgy fogsz a gyönyörömbe érkezni. Komolyan utasítalak, hogy egyetlen ruhában járulj elém, drága fejéket viselve. Szeretlek! Epekedek érted! Sápadt vagy bíbor, lefátyolozott vagy érzéki, Én, aki vagyok minden öröm és bíbor és a részegség, annak legmélyebb értelmében, kívánlak téged. tedd fel a szárnyaidat és izgasd fel a tekergő ragyogást magadban; jöjj hozzám!”

Elég egyértelmű, hogy mit kíván Nuit az aspiránsától. Egyébként ez a gyakorlat a Liber NU-ban van következetesen leírva. Ám erről Lon Millo DuQuette úgy vélekedik, hogy ez a Thelemita számára az „Ordeal X”, azaz az „X próba”, ami a thelemita miszticizmus tárgykörébe tartozik és kizárólag legmagasabb szintű beavatottaknak szól. És addig? hiszen Nuit azt mondja, „ha egyszer nem nekem szól a rituálé”, akkor azonnal dádá van, és az Aspiráns megnézheti magát. Kevés fenyegetéssel élnek a Liber CCXX istenei, de biztosítanak róla, hogy azokat viszont érdemes komolyan venni.

Mindig, mindent Nuitért. Ez a szabály. De hogyan kell ezt kivitelezni?

Vizsgálódjunk tovább. Mi tudunk még kinyerni a 418-ról? a Liber CCXX-nek nincsen 418-as sora, de az intuícióm azt súgja, hogy a „négyszáz & tizennyolc” még további misztériumot rejt magában. Koncentráljunk csak erre. még mindig a Liber Peh-n keresztül tudjuk, hogy az egyiptomi „T”-hangnak a számértéke lehet 400 és lehet 9. T, mint Tau az Univerzum szimbóluma. A tarot lapok közül is ez kapcsolódik az Univerzum vagy Világ nevű laphoz és a Szaturnusszal is kapcsolatba hozzák, azaz Nuittal a Thelema rendszerén belül. A négyszáz tehát ugyan úgy utalhat Nuit alacsonyabb megtestesülésére, a Szaturnusz képében, de mi akkor a 18 (vagy 1+8=9) A Liber CCXX-nek van 18. sora.

Nézzük hát: I:18: „Burn upon their brows, o splendrous serpent! – Lángolj a homlokukon, Ó ragyogó kígyó.”

Nem véletlen, hogy a 418-at kapcsolatba hozzák a 8-al, 80-al és a 418-al. És az sem véletlen természetesen, hogy egyesek Hadit-ot a 9. taro lappal, a remetével egyeztetik. A remete, akit a lámpással a kezében ábrázolnak a belső, rejtett isteni fényt birtoklót beavatottat szimbolizálja. Miután megtaláltuk a fényt azaz a lámpást,  ez világítja az utunkat a továbbiakban.

Ezen felül azt is észre kell vennünk, hogy a 8 a Merkúr száma. A merkúrhoz kapcsolódik a Kundalini kígyó, a mágia, a tudás stb. A Taro lapok közül az Egyensúlyozás.

Nuitot csak Haditként lehet imádni és ennek az eszköze a Kundalini frelemelése először „középre”, azaz a szív csakráig, majd egészen a 3. szem csakráig, ami Nuit legalsó megtestesülése, a kapcsolódási pont vele.

Hogyan emeljük fel a Kundalininket?

Óvatosan. A Kundalini első felébresztése mindig nagyon kritikus élmény. Utána már szinte és gyakorlatilag is eksztatikus élmény.

I:26 „[..] Who am I, and what shall be the sign? [..] Thous knowest! And the sign shall be my ecstasy [..]” –
        „[..] Ki vagyok Én, és mi lesz a jel? [..] Tudni fogod! És a jel az én eksztázisom lesz [..]”

A Liber LXV első fejezetének első sora kiváló segítség a Kundalini felébresztésére.:

Én vagyok a Szív és én vagyok a Kígyó ami körülfonja
Az értelem láthatatlan magvában.
Emelkedj, Ó Kígyóm! Eljött az óra
Az elrejtett, kimondhatatlan virágból.
Emelkedj, Ó Kígyóm, briliáns szépségben
A sírban úszó Ozírisz tetemén.
Szíve anyámnak, húgomnak és önmagamnak
A Nílusnak áldoztattál, Typhon terrorjának!
Óh én! A ragadozó vihar dicsősége
Beborít és betakar téged a dühöngés formájával
Nyugodj meg, Ó lelkem! A bűbáj szertefoszlik
Ahogy a pálcák felemeltetnek és az Eónok átfordulnak
Figyeld! A szépségemben mily élvezettel telítődsz,
Ó Kígyó, ki a szívem koronáját simogatod!
Figyeld! Egyek vagyunk és az idők viharai
Lenyugodnak (dusk [ a Nappal]), és a Bogár megjelenik
Ó Bogár! A búgásod fájdalmas hangja
Legyen mindig a reszkető torok transza
Várom az ébredést! A felső hívását
ADNI úrtól, ADNI úrtól!

 

[In English:]

I am the Heart; and the Snake is entwined
About the invisible core of the mind.
Rise, O my snake! It is now is the hour
Of the hooded and holy ineffable flower.
Rise, O my snake, into brilliance of bloom
On the corpse of Osiris afloat in the tomb!
O heart of my mother, my sister, mine own,
Thou art given to Nile, to the terror Typhon!
Ah me! but the glory of ravening storm
Enswathes thee and wraps thee in frenzy of form.
Be still, O my soul! that the spell may dissolve
As the wands are upraised, and the æons revolve.
Behold! in my beauty how joyous Thou art,
O Snake that caresses the crown of mine heart!
Behold! we are one, and the tempest of years
Goes down to the dusk, and the Beetle appears.
O Beetle! the drone of Thy dolorous note
Be ever the trance of this tremulous throat!
I await the awaking! The summons on high
From the Lord Adonai, from the Lord Adonai!

 


Proof read and edited by Frater D.M.T.

Szöveg: Alasthoth Stormking - Bahlasti Ompehda O.T.O. (Hungary, Anno Vi)

A szerző engedélyével publikálva. (Published with the permission of the author.)VISSZA A KÖNYVTÁRHOZ

Thelema

 

2014-2019 © O.T.O. Hungary