BAHLASTI OMPEHDA CAMP - HUNGARY
Do What Do Will

 


Könyvtár

Frater A.S.

NYÍLT LEVÉL A KERESŐKHÖZ

ELŐSZÓ

Az a dráma, az univerzális dráma, amibe az M.’.M.’.M.’. beavatottja belekerül telve van élettel; tragédiával és komédiával. Ez – akár nézzük, az ember egyes életszakaszainak emelkedésének és bukásának vagy az ember életének legnagyobb filozófiai és pszichológiai kontextusának – minden aspektust magában foglal, amivel az ember, mint a meztelen és magatehetetlen gyermekből az Eón gyermekévé fejlődik. Ez a gyermek egy potenciális reménysugár az eljövendő generációk és társadalmak számára. Fény nélkül ki lesz az aki megment minket? Senki, nekünk, embereknek, és a társadalmainknak, geográfiailag elhatárolt és kulturálisan különböző populációnknak, egyaránt fel kell nőnünk a feladathoz, hogy egy új szemlélettel, a régi korok hibáin felülemelkedve folytassuk azon könyv írását, ami az emberiség történetét öleli fel.

Az Élet és annak aspektusainak tragédiája és komédiája, Pán, a természet drámája tehát az, amiben az avatásaink fénye kikristályozódik. Ez az a radiáns és vibráló e nergia, ami az út során előtör ember pszichológiai mélységeiből, mint egy újjászületett Főnix madár.

Az O.T.O.-ról, célja tekintetében, de facto, eddigi tapasztalataink szerint azt mondhatnánk, hogy maga a Semmi, a személy önmegvalósítása, azon heroikus vagy éppenséggel esetlen tettek összessége, amelyek folyamán a jól ismert Maslov piramis fokain lépdel, bukdácsol, áttranszformálva a szükségleteinek égető kényszerét a tiszta akaratának, önagának megismerése felé.

A közösség szerepe ebben elmarasztalhatatlanul nagy. Hisz’ ki lehetne képes előre ismerni, azt, amit még nem látott? Ki az, aki kezet vagy útmutatást nyújt a szükség órájában? Ki az, aki tudja, hogy a Fény keresése közben, milyen próbatételek várnak ránk? Csak azok tudják, akik már megélték és látták azt, amit nem lehet látni.

De mindannyiunknak folyamatosan változnunk kell. Az élet drámájában nincsenek véges dolgok. Nincsenek kimerevített pillanatok, amik örökké tartanak. Csak a folyamatos változás és helyes módszerrel történő ismétlés. Aki egyszer magtanul valamit legyen az például a szerelem művészete, a viszályon való felülemelkedés vagy önmaga vágyainak háttérbe szorítása valami fontosabb dolog miatt stb., újra és újra ismételnie kell az Élet szabályait, épp úgy, ahogy a természet minden évben a meghalt és újjászületett a nappal együtt a régi korok embere szemében.

Frater A.S. (Anno Viii)

[ LÁSD MÉG : » Technikai áttekintés az O.T.O. karakterisztikájáról ]


 

Tégy amit akarsz lesz a Törvény egésze.

Jelen levél célja és mértéke, tolmácsolni annak az „állapotnak” egyazon szikráját, amit megértettem az éveken és a Munkán keresztül, segítséggel, útmutatással vagy ezek nélkül, és amitől én is inspirációban emelkedtem fel, ami miatt kitartottam, és amit bevégeztem, - amiért hálám örökké tartani fog.

Szolgáljon hát mindenkinek egyaránt óriási haszonnal ezen írás.

 Sok év telt el, amíg az országunk mágikus hullámainak hatalmas korlátozásokkal kellett szembenézniük a különböző elnyomó tendenciákkal szemben, amik a jelen években lazulásnak indultak bizonyos értelemben, más értelemben pedig sokkal erősebb a szorításuk, mint valaha volt, de így mindezen kondíciók összjátékának köszönhetően, az Univerzális Tréfa közbenjárásával egyetemben teret engedtek a Fény, a társadalmi és egyéni Megvilágosodás és az Új Eón előretörésének. Ahogy mondani szoktuk, a mi – hermetikus – munkánk nem forradalom, hanem egy evolúciós fejlődés folyamata. Nem hirtelen végbemenő, drasztikus változás, hanem a lassú és apró vállalkozások cseppjei nap-mint-nap. Ez így volt mindig is. A mágikus fejlődés lassan végbemenő, egyéni, civilizációs és kulturális fejlődés, előre nem látható vagy megérthető felismerésekkel bíró; aprólékos, kiszámolt és átgondolt tettek következménye, de ugyanakkor a véletlenek összjátéka is. De az ezek mögött munkálkodó Akarat meghatározott tettei és a lélek mellékútjainak szélfútta vándorlásai. Hullámhegyek és hullámvölgyek kiegyenlítődései. Tézisek és antitézisek szintetizálásai, oldások és kötések, egyensúlyok, kilengések és új egyensúlyok megtalálásai egyre biztosabb alapon. A tapasztalat nagyszerűségei és fájdalmaink mély okainak megértéseiből eredő új irányelvek gyakorlatba iktatása addig, amíg az egyéni Bevégzés fel nem oldoz minden fájdalom alól és egy gondolattal képesek nem leszünk felfogni az egész Univerzumot vagy Az, ami még azon az egy gondolaton is túl van – arról pedig semmit nem szólunk.

Így tehát valódi a kérdés: ki mondhatná meg, hogyan és mikor virágozzék egy Virág?

Nagyon gyakran találkozunk olyan diákokkal, akik el akarják kezdeni a mágia gyakorlását vagy már jártasak bizonyos dolgokban, viszont valami, talán a kilátástalanság megállásra kényszerítette őket. Ezek közül sok a valóban meghívott ember, akik közül a legtöbbeket menekülésre késztet a félelem, a szorongás és az általános bánat, ami a társadalmainkat áthatja. Nem tudnak megnyugvást találni a médiumok, popkulturális trendek és a politikai elbeszélések által nyújtott készen kapott válaszokban, rezignáltságuk és félelmeik tehát csak pszichózisokat és önpusztító tendenciákat eredményeznek, olyanokat, amikkel a közvetlen személyes életterükben is gyakran tapasztalnak az ezeket még fel sem ismerő embertársaik által. Az emberek légiói szemében gyámoltalannak és esendőnek, de szeretetreméltónak látszanak, a tömegek arra vágynak, hogy megbecstelenítsék és megalázzák őket, viszonzás nélkül használják őket kicsinyes vágyaik céljából. Valami folyton hiányzik számukra és ez a hiány és elégedetlenség örökös, folytonos keresésre készteti őket. Kérdések helyett válaszokat, tátongó űr helyett valami mást, valami elmagyarázhatatlant keresnek. Ahogy ezen helyzetek és állapotok bőséggel és árnyaltan, de nagyon sokszínűen ki vannak fejtve Szent Könyveinkben.

Azt akarom, hogy Ti mind tudjátok, nem vagytok egyedül az Igazság, Szabadság és az elmagyarázhatatlan iránti vágyatokban, de ugyanakkor fel kell hívnom a figyelmeteket arra, hogy a Munka magától nem végeztetik be. Végül, hagy legyen ez számotokra megnyugvás és fellélegzés: aki folyton keresi a Fényt, bizonyosan megtalálja Azt egyszer. Továbbá, senki nem kényszeríthet titeket és senki mást sem az indokolatlan, cél nélküli szenvedésre az akaratotok ellenére. Senki nem kötelezhet titeket arra, hogy azon dolgokhoz ragaszkodjatok az életben, amik fájdalmat okoznak, újra és újra megbántanak és megaláznak titeket. Emelkedjetek felül a kicsinyes vonzalmaitokon és taszításaitokon, keressetek minden emberben valamit, ami túlmutat rajtuk; hozzájuk tartozik, de nem közvetlen részeik. Keressétek a Csillagot az embereken túl és ugyanígy Önmagatokon is túl.

Minden Beavatott és releváns beavatási tradíció máshogy, akár nagyon különböző elbeszélésekkel- és szimbólumokon keresztül kommunikálták és kommunikálják le azt a Titkot, amit mi jelen esetben a „Misztériumok Misztériumának” hívunk.

„Ez a Tudás nem minden embernek szól; kevesen hívatnak meg de ezen kevesek közül sokan választatnak ki. Ilyen a Munka természete.” – [Liber Porta Lucis svb Figura X]

Therion Mester minden férfi és nő szabadságát egyaránt akarva nyílt meghívót küldött a halála előtt az arra érdemes emberek számára, hogy vele együtt végezzék be a Nagy Művet, a Summum Bonum-ot, a Tökéletes Boldogságot és Igaz Bölcsességet. A Fény, Élet, Szerelem és Szabadság Törvényét, az emberi faj spirituális fejlődésének következő lépcsőfokát. Ezen cél érdekében pedig két különböző, megfelelő kitartással, eltökéltséggel és elhivatottsággal minden arra érdemes egyén számára egyaránt elérhető rendszert dolgozott ki.

Az egyik az Út az Örökkévalóságba, a másik a Nagy Visszatérés Útja.

Az Ordo Templi Orientis egy közösségben hivatott bevégezni a Szabadság Törvényét, az Argentum Astrum rendszere ezzel ellentétben egyéni Út, ahol a diák csak egy kijelölt segítő személlyel tart közvetlen kapcsolatot a Rend soraiból és nagyon személyes esküt tesz arra, hogy segítse az emberiséget. A két rend tananyagai lefedhetik egymást, viszont módszereik és céljuk eltérő, bizonyos filozófiai értelemben azt mondanánk, hogy komplementerei egymásnak. Egyik sem integráns része a másiknak, habár szoros együttműködésben állnak. De mindkét esetben az aspiráns egyéni erőfeszítésein és kitartásán alapulnak az elért Szintek és az ezekkel járó „Profit”, a munka természetének megfelelően.

A hívás előbb-utóbb félreérthetetlenné válik és azon valaminek a hiánya elviselhetetlenné, mint amikor a szerelmes epekedik szerelméért, akivel nem lehetnek együtt a misztikus szárazság vagy más egyéb okok miatt. De a beteljesült szerelem pedig széppé és gyönyör telivé változtat minden középszerű dolgot is. Az Univerzális Szerelem természete hasonló, mint az emberi szerelemé. Minden általános dolog magával ragadóvá válik. Megismerni Azt távolabbra visz a legerősebb bódulatnál is, hiszen túl van bármely állapoton és ahogy annak ismeretének bizonyossága megerősödik az emberben, úgy világosít és szépít meg mindent, ami annak hiányának vagy nem ismeretének fájdalmából fakadt. De az első alkalom Akkor is a félelem és a szellemi agónia ismerete. Önellentmondások sorozata tehát ez az Út aminek komponensei kioltják egymást a keresővel összeforrva végeztetik be.

Most pedig felszólítlak Téged, Therion Mester hívását továbbküldvén: nézz magadba, fontold meg amit ott találsz és döntsd el, hogy meghozod-e a döntést, ami alapján megteszed a lépést az életedben. Döntsd el, és ha úgy határoztál: a „kimondhatatlan virágnak immáron ideje virágba borulnia”, számítsd ki Utadat, cselekedj Szenvedéllyel és Szépséggel, nyerd el a Szabadságodat Önmagadnak!

Szerelem a Törvény Szerelem az Akarat alatt.

A Fény, Élet, Szerelem és Szabadság Törvényének nevében, Ámen.

Frater A.S
BO Camp, Magyarország, Budapest Völgye

Nap a Bakban; Hold a Nyilasban; Vi: Areae Novae, a Jupiter napján.
(2016. január 7. Era Vulgaris)

 


Proof read and edited by Frater D.M.T.

Szöveg: Frater A.S. - Bahlasti Ompehda O.T.O. (Hungary, Anno Vi)

A szerző engedélyével publikálva. (Published with the permission of the author.)

[ LÁSD MÉG : » Technikai áttekintés az O.T.O. karakterisztikájáról ]VISSZA A KÖNYVTÁRHOZ

Thelema

 

2014-2019 © O.T.O. Hungary