BAHLASTI OMPEHDA CAMP - HUNGARY
Do What Do Will

 


Könyvtár

IAO131

Vallás-e a Thelema, vagy sem?

{Ezt az esszét IAO131 Testvér írta, a weboldala: www.iao131.com}

"Tégy amit akarsz lesz a Törvény egésze."

Az egyik mindig aktuális kérdés a Thelema körül folyó vitáknak, hogy vallás-e, avagy sem. Szerintem a legpoétikusabban Jake Stratton-Kent válaszolta meg, aki– azt mondta: 

"Van egy vallás a Thelemában, annak, aki igényli, de ugyanakkor megvan benne a vallás alóli felmentettség szabadsága, annak, aki igényli."

Tehát röviden megválaszolva a kérdést: igen... és nem. Annyit tehetek, hogy bővebben kifejtem ezt az álláspontomat, hogy egy kicsit tisztább legyen mindenki számára. 

Mielőtt még túl mélyre hatolnánk vizsgálódásainkban, le kell szögeznünk, hogy - az antropológusok, szociológusok, teológusok és hasonlók szerint – - a Thelema leginkább „vallásként” definiálható. Végtére is rendelkezik egy "Bibliával" (Liber Al vel Legis), egy morális kóddal (Tégy, amit Akarsz), egy prófétával (To Mega Therion), gyakorlatok halmazával (Magick /– Mágia) és még egy Pantheonnal is (Nuit, Hadit, Ra-Hoor-Khuit, Hoor-Pa-Kraat etc.). 

Először talán azt kellene megnéznünk, hogy az emberek miért nem szeretik a Thelemát "vallásnak" hívni. A válasz kiváltképp egyszerű: a "vallás" a 21. században szinonimájaként szolgál a babonának, zsarnokoskodásnak és az elnyomásnak. Efelől nincs kétségem: a szervezett vallás, legalább ezer éve kiáll ezek mellett a szörnyű dolgok mellett, a Szabadság Szelleme ellen. Azok az emberek, akik kimondják, hogy a Thelema nem vallás, egészen biztosan első kézből tapasztalták a fent említett negatív dolgokat a saját életük során, és én egyáltalán nem gondolom azt, hogy a reakcióik bármilyen szempontból alaptalanok lennének. 

Ennek fényében láthatjuk, hogy Crowley is nagyon körültekintően használta a "vallás" jelzőt a Thelema definiálásában. A Magick Without Tears (Mágia Könnyek Nélkül) című könyvében talált levelében ezt írta: 

"Összefoglalva, a mi rendszerünk csupán annyiban vallás, amennyiben egy nagyon lelkes ember egy olyan doktrínákból álló sorozatot állít össze, amelyekből egyik sem mond ellent a Mágiának vagy a tudománynak. Hívja nyugodtan egy új vallásnak, amennyiben Kegyes Felséged úgy kívánja; de be kell vallanom, nem látom, mit nyerne azzal, ha így cselekedne, s kötelességemnek érzem hozzátenni, hogy könnyen rengeteg félreértést okozhat, s ostoba gonoszságot véthet ezzel."

Mindenképpen fel kell figyelnünk arra a tényre, hogy Crowley az idézet elején vallásnak mondja a Thelemát, utána pedig arról beszél, hogy vallásnak hívni mégiscsak félreértéseket eredményezhet. Nem fejti ki pontosan, hogy miért is van ez így, de arra tippelhetünk, hogy a már említett okok miatt: a vallás, mint fogalom a Régi Eón vallásaira asszociál, amik a babona, zsarnokság és elnyomás világító fáklyái. Példának okáért ezek éppen azok a dolgok, amiket a Szabadság Törvényével el kívánunk pusztítani. Az emberek abba a téves elképzelésbe is eshetnek, hogy mi is ugyanazokban a dolgokban hiszünk, amikben a többi vallás követői, legfőképpen a judeo-moszlim-keresztény is, egy gáznemű gerincesféle istenben, ami minden bizonnyal hamis. Röviden, nem ismételnénk a Thelemát vallásnak hívni, mert az a babonával, zsarnoksággal és elnyomással áll kapcsolatban, a Thelema pedig mindezek ellen van a Szabadság Törvényével. A mi Törvényünk egyszerre sokkal egyszerűbb és sokkal árnyaltabb, mint a judeo-moszlim-keresztény hit az apuci-a-mennyekben istenével. Érdemes észben tartani, hogy a Thelemát vallásnak hívni nagy félreértések előfutára lehet, de ez mégsem foglalja magában, hogy a meghatározás minden téren téves lenne. 

Most akkor forduljunk azon okok felé, amelyek miatt a Thelemát mégiscsak vallásnak hívjuk. Elsősorban Crowley is gyakorta definiálja a Thelemát vallásként. A Liber AL kommentárjában (III:22) ezt írja: 

"A mi vallásunk ezért az Embereknek szól, és a Nap Kultusza, aki a mi csillagunk Nuit testén. A legszigorúbb tudományos értelemben ez a bolygó, az Ő lehűlt szikrája, és vele együtt minden Fény és Élet belőle keletkezett."

Ebben a sorban speciel nagyon tisztán kimondja, hogy a Thelema vallás, ami az "Embereknek szól", ez alatt pedig, azt gondoljuk, hogy nem a "remetéket", "adeptusokat" vagy "beavatottakat" érti. A Thelemiták Rendjének Alkotmányában: "Minden babonás vallás a tudományos-vallás ellen van." Itt is tisztán vallásnak hívja a Thelemát, viszont, mint "tudományos vallást" a "babonás vallások" ellen valónak. (Ezek a "babonás vallások" voltaképpen a régi eónból valóak, de sokuk megtalálható az új eónban is.) 

Az Equinox III. I. számában (Kék Equinox-nak is hívják), a szerkesztői előszóban egy fontos üzenetet közöl: 

"A világnak szüksége van vallásra. A vallásnak az igazságot kell kifejeznie és ünnepelnie azt. Az igazság két rendből áll: az egyik az Emberen kívül eső természetről szól, a másik pedig az Emberben benne levő természetről. 

A létező vallások, elsősorban a Kereszténység, a tények primitív nem-ismeretére épülnek, legfőképpen az Emberen kívül eső természetet illetően. Az ünnepek az emberek ízlését és természetét kell, hogy szolgálják. A Kereszténység elpusztította az örömteli ünnepeket, amik a zenéről, táncról, lakomázásról és szerelmeskedésről szóltak és csak a melankóliát hagyták meg benne. 

A Thelema Törvénye olyan vallást képvisel, ami kielégíti az összes szükségszerű feltételt. A Thelema filozófiája és metafizikája alapos, és az emberiség legmélyebb problémáira is képes megoldással szolgálni. A Thelema tudománya ortodox; nincsen hamis teóriája a Természetről, sem hamis álomképe a dolgok eredetéről. A Thelema pszichológiája és etikája tökéletes. Elpusztította az Eredendő bűn mocskos illúzióját, ezzel mindenkit egyedivé, szabaddá, felsőbbrendűvé és elégségessé téve. A Thelema Törvénye a Törvény Könyvében van megadva."

Itt egy újabb példa, amiben olyan esetet látunk, amikor Crowley vallásnak nevezi a Thelemát. Azt bizonygatja, hogy "az igazságot kell kifejeznie", egybeesve a már említett aforizmával, hogy a Thelema egy "tudományos vallás". 

Ezeket az idézeteket szemlélve teljesen világosnak tűnik, hogy Crowley vallásnak tartja a Thelemát -– azt az ellentmondás is számba véve, hogy jelen esetben a "vallás" tudományos és az "igazságot fejezi ki". Van itt még egy pont, ami segít tisztán látni ezt az egész kérdéskört. A Thelema egy vallás, de voltaképpen több, mint egy "vallás": Már több esszémben mondtam, hogy ez egy "mindent-felölelő paradigma"¹ és ez alatt pont azt értem, hogy a Thelema egy vallás, de annál sokkal több. 

Már láttunk utalásokat erre az előző idézetben is, ahol Crowley megemlíti a Thelema filozófiai, metafizikai, pszichológiai és etikai vonatkozásait. A Confessions² (Vallomások) című esszéjében nagyon világosan kifejti ezen álláspontját. 

"A Thelema nem csak egy új vallást, de új kozmológiát, új filozófiát, és új etikát is sugall. A tudomány össze nem kapcsolt felfedezései között is képes utat nyitni; mondjuk pl. a fizika és pszichológia közé, hogy egy koherens és konzisztens rendszert alkothasson. A terület, amelyet lefed, olyan óriási, hogy nagyon nehéz leírni alkalmazásának univerzalitását."

Azt írja: " A Thelema nem csak egy új vallás." Új filozófiát, új kozmológiát és etikát is magában foglal, tehát nem csak a teológia szűk körére korlátozódik. Ezen szemlélet tükröződik abban, hogy mi, akik Crowley-t követjük, új "Törvénynek" hívjuk a Thelemát. Ez a Törvény a 'Törvény Könyvében' van leírva. Ezen felül Crowley ezt egy új "formulának" is nevezte, példának okáért a "Beginning of the New World" (Az Új Világ kezdete) című művében:³ 

"A világon létező vallások elvesztették azon képességüket, hogy megfelelően irányítsanak, mert a nemzetközi kereskedelem és közlekedés eszközeinek fejlesztése meggyőzte a tanult embereket, hogy minden vallás csak annyira jó vagy rossz, mint amennyire a szociális tudományágak fejlődését lehetővé teszik, és jelen esetben egy sem képes valós tényeken alapuló álláspontot megfogalmazni, valamint sem történelmi, sem pedig filozófiai igazságot. 

Az orvosságot most csak egy irányban lehet megtalálni. Lennie kell egy olyan képletnek, ami abszolút módon a józan észre hagyatkozik, teológiai teóriák és dogmák nélkül - anélkül, hogy bárkit bármiben akadályozna. Egy olyan formulára gondolunk, aminek egyetlen intelligens ember sem utasítja el az önnön hozzájárulását, és mindezek mellett a vezetés minden törvényét abszolút módon képes szankcionálni, legyen az akár szociális, politikai vagy individuális. Ezért pedig minden elkülönített vagy összehangolt tett helyességét vagy helytelenségét matematikai pontossággal lehet meghatározni bármely gyakorlott megfigyelő által, teljesen függetlenül a saját személyétől. Ez a formula pedig: „Tégy amit akarsz, lesz a törvény egésze.”"

Amikor a Thelemára egy "Törvényként" vagy "formulaként" tekintünk, elsősorban egy olyan nyelvet használjuk, ami hasonlít a tudományra (például: a gravitáció törvénye vagy a sebesség kiszámításának formulája). De sokkal fontosabb, hogy egy olyan nyelvet használunk, ami univerzális, hiszen ezt a Törvényt az élet minden területén képesek vagyunk alkalmazni. 

Abban hiszek, hogy a Thelema nem csupán egy vallás, hanem a kozmológiának egy teljesen új paradigmája és ugyanígy a metafizika, etika és pszichológia leghatásosabb nézőpontja teljesen függetlenül attól, hogy a Thelema vallás-e vagy sem. De mindezek mellett a Thelema egy vallás, egy olyan vallás, amely nyíltan a babonák, a "teológiai teóriák és dogmák", és elnyomás ellen van. A Thelema Törvénye "Tégy amit akarsz" és az emberek szabadon vallásnak nevezhetik, ha akarják, vagy éppen nem annak. Bárminek is hívod, ez a Te döntésed, viszont ha valaki vallásnak hívja a Thelemát, az nem a Te dolgod. Az egyetlen kérdés, ami számít, hogy a Thelema Törvénye szerint éled-e az életed. Beleírtad elmédbe és szívedbe, hogy "Tégy amit akarsz?" Használtad-e eme kulcs egyszerűségét, hogy felnyisd a pszichológia, teológia, filozófia és a hétköznapi élet komplexitását? Röviden: azt teszed, amit Igazán Akarsz, vagy nem? Mindezeket figyelembe véve, minden más dolog, beleértve azt, hogy milyen néven illetjük a dolgokat, – legjobb esetben – teljesen irrelevánsak, és – a legrosszabb esetben – csak bajokhoz, haszontalansághoz vezetnek minket. Mint mindig: "Nincs Törvény a Tégy, amit Akarszon túl." 

"Szerelem a Törvény, szerelem az Akarat alatt."

Jegyzetek:

¹ "All-encompassing paradigm". Ezzel a kifejezéssel a jelen esszén kívül IAO131 a "Death in Thelema", és az "Active Thelema part I-II." című esszéiben definiálja a Thelemát. Megjelenés: 2010-2012. © IAO131 

² Crowley, Aleister: The Confessions of Aleister Crowley - (An Autohagiography) 1929.

³ Crowley, Aleister: The Revival of Magick and Other Essays - szerk. Hymeneus Beta (Oriflamme Series – Book #2) 1999. 

 


Proof read and edited by Frater D.M.T.

Szöveg: IAO131 - Fordítás: Frater A.S - Bahlasti Ompehda O.T.O. (Hungary, Anno Vi)

A szerző engedélyével publikálva. (Published with the permission of the author.)

[ » Primary Source: IS THELEMA A RELIGION OR NOT? - English version « ]VISSZA A KÖNYVTÁRHOZ

Thelema

 

2014-2019 © O.T.O. Hungary