BAHLASTI OMPEHDA CAMP - HUNGARY
Do What Do Will

 


Könyvtár

LIBER CCXX

LIBER AL 
VEL
LEGIS

sub figurâ CCXX

ahogyan XCIII = 418
átadta DCLXVI-nek.

Liber Al vel Legis

A.A.

„A” osztályú A∴ A∴ publikáció

Pro Coll. Sum.:
93 10°=1□
666 9°=2□
V.V.V.V.V. 8°=3□
Pro. Coll. Int.:
V. 7°=4□
V.V. 6°=5□
Y. 5°=6□

 

Bevezetés

I - A Könyv

1. Ezen könyvet Kairóban diktálták, dél és délután 1 óra között, három egymást követő napon, Április 8., 9. és 10-én, az 1904-es évben.

A Szerző Aiwassnak nevezte magát, és azt állította hogy "Hoor-Paar-Kraat követe"; azaz, a földet jelenleg uraló erők hírnöke, ahogy az később kifejtésre kerül.

Hogyan bizonyíthatta, hogy ő valóban, egy, az emberi faj bármelyikénél magasabb rendű faj tagja, és így feljogosított, hogy tekintéllyel szóljon? Kétségkívül, olyan TUDÁST és HATALMAT kell felmutatnia, melyet semelyik ember, soha sem irtokolhatott.

2. TUDÁSÁT elsősorban, bizonyos passzusokban használt rejtjel, vagy titkosírás által bizonyította, rejtélyes tényeket elhintve, beleértve néhány eseményt, melyek ezidáig bekövetkeztek, olyanokat, melyekről talán egy emberi lény sem bírna tudomással; így, állításának bizonyítákát maga a kézirat tartalmazza. Ez független bármely emberi bizonyítéktól.

Természetesen, ezen passzusok tanulmányozása, értelmezésük, mindenek fölötti emberi tudományos kutatást igényel, - évek megfeszített munkáját követeli. Még nagyon sok mindent ki kell dolgozni. De eleget felfedeztek, hogy állítását igazolja; a legkételkedőbb elme is arra kényszerül, hogy elismerje ezt az igazságot.

Ezen anyag legjobban Therion Mester irányítása alatt tanulmányozható, kinek fáradságos kutatással teli évei, elvezették őt a megértéshez.

Másrészt, a Könyv legjavának kifejezésmódja csodálatra méltóan egyszerű, világos és erőteljes. Senki sem olvashatja anélkül, hogy ne hatolna lénye legmélyére.

3. Aiwass emberfeletti HATALMÁT bizonyítja Mestere, és a Könyv jelenlegi eseményekre gyakorolt hatása: és a történelem teljes mértékben alátámasztja állításait. Ezen tények mindenki által észrevehetők; de jobban megérthetők Therion Mester segítségével.

4. E Köny diktálásához vezető események teljesen részletes elbeszélése, a Kézirat hasonmás másolatával, és Therion Mester értekezésével, Az Istenek Napéjegyenlőségében van publikálva.

II - Az Univerzum

E Könyv a Világmindenséget magyarázza.

Az alkotóelemek Nuit - Tér - azaz, mindenfajta lehetőségek összessége - és Hadit, bármely pont, mely tapasztalattal rendelkezik ezen lehetőségekről. (Ezt a fogalmat, irodalmi megfelelés folytán, az egyiptomi Nuit Istennő jelképezi, egy nő, általhajolva, mint az Éjjeli Ég Íve. Haditot egy Szárnyas Gömb jelképezi, Nuit szívében.)

Minden esemény valamely egység egyesülése a számára lehetséges tapasztalatok egyikével.

"Minden férfi és minden nő egy csillag," azaz, ilyen tapasztalatok összessége, folyamatosan változó minden újabb eseménnyel, melyek tudatosan vagy tudat alatti módon hatással vannak rá.

Így, mindannyiunk saját univerzummal rendelkezik, de ez ugyan az az univerzum mindenki számára, mihelyt minden lehetséges tapasztalatot magában foglal. Ez a tudat kiterjesztését jelenti, hogy minden más tudatot magában foglaljon.

Jelen állapotunkban, az általad megfigyelt tárgy sosem ugyan az, melyet én látok; következtetünk, hogy ugyan az, mert a tapasztalatod olyan sok ponton egyezik az enyémmel, hogy megfigyelésünk tényleges eltérései elhanyagolhatóak. Például, ha egy barát sétál köztünk, te csak a bal oldalát látod, míg én a jobb oldalát; de abban egyetértünk, hogy ez ugyan az az ember, habár nem csak abban térhetünk el hogy mit látunk a testéből, hanem abban is, hogy mit tudunk tulajdonságairól. Az azonosság ezen bizonyossága erősebbé válik, ahogyan egyre gyakrabban látjuk őt, és egyre jobban megismerjük. Mégis, mindvégig, egyikünk sem tudhat róla semmit egyáltalán, a saját elménket ért összes hatáson túl.

A fenti, egy rendkívül nyers kísérlet arra, hogy kifejtsen egy rendszert, mely összhangba hozza az összes létező filozófiai iskolát.

III - A Thelema Törvénye 1

Ezen Könyv egy egyszerű Magatartási Kódexet fektet le.

„Tégy amit akarsz lesz a Törvény egésze.”
„Szerelem a törvény, szerelem az akarat alatt.”
„Nincs törvény a Tégy amit akarszon túl.”

Ez azt jelenti, hogy mindegyikünknek, csillagoknak, valódi pályánkon kell mozognunk, ahogyan azt helyzetünk jellege, növekedésünk törvénye, múltbéli tapasztalataink impulzusai kijelölik. Mindegyik esemény egyaránt törvényes - és végül, mind szükségszerű - mindannyiunknak, elméletben; de gyakorlatban, csakis egyetlen cselekedet törvényes mindegyikünknek, bármely adott pillanatban. Következésképpen, a Kötelesség abban áll, hogy irányt szabjunk, hogy a helyes eseményt tapasztaljuk meg a tudatosság egyik pillanatáról a másikra.

Mindegyik tett vagy mozdulat, a szerelem egy cselekedete, egyesülés "Nuit" egyik vagy másik részével; minden ilyen cselekedetnek "akarat alatt," kell lennie, úgy megválasztva, hogy beteljesítse, ne pedig akadályozza az érintett lény valódi természetét.

Ennek az elérésének gyakorlati módszereit a Mágiában kell kell tanulmányozni, vagy elsajátítani Therion Mester és kijelölt segédei személyes instrukciói alapján.

IV - Az Új Eón

A Könyv harmadik fejezete nehezen érthető, és nagyon visszataszító lehet sokaknak, akik a könyv keltezése előtt születtek (1904. április).

Elbeszéli a jellegzetességeit a Korszaknak, melybe most léptünk be. Felületesen, ijesztőnek tűnnek. Néhányukat már rémisztő tisztasággal látjuk. De ne féljünk! Elmagyarázza, hogy bizonyos óriási "csillagok" (vagy tapasztalathalmazok) leírhatók Istenekként. Ezek egyike felelős e bolygó sorsáért, 2000 éves korszakonként2. A pontos tudomásunk szerinti világtörténelemben három ilyen Isten van: Ízisz, az anya, mikor a Világmindenséget a közvetlenül tőle nyert egyszerű táplálékként fogták fel; ezt a korszakot matriarchális uralkodás jellemzi.

A következő, i.e. 500-tól kezdődően, Ozirisz, az apa, mikor a Világmindenséget végzetesnek képzelték, a szerelem, halál, újjászületés alkották a rendszert, mely által a tapasztalat felépült; ez a patriarchális rendszereknek felel meg.

Most Hórusz, a gyermek, melyben oda jutunk, hogy az eseményeket egy szakadatlan növekedésként észleljük, melyben mindkét rendszer elemei részt vesznek, nem a körülmények áldozataként. E jelenlegi korszak velejárója az egyénnek mint társadalmi egységnek az elismerése. Megvalósítjuk önmagunkat, mint ezen értekezés első bekezdéseiben kifejtésre került. Minden esemény, beleértve a halált, csak még egy gyarapító tagja tapasztalatunknak, önmagunktól szabadon akarva a kezdettől, és ezért ugyancsak előre megválasztott.

Ennek az "Istennek", Hórusznak, van egy gyakorlati elnevezése: Heru-Ra-Ha, mely Ra-Hoor-Khuit és Hoor-Paar-Kraat ikeristenek kombinációja. Ezen tantétel jelentését tanulmányozni kell a Mágiában. (Ő egy trónoló Sólyomfejű Istenként van szimbolizálva.)

Ő uralja a jelenlegi 2000 éves korszakot, 1904-től kezdődően. Uralma mindenhol gyökeret ver.

Figyeljétek meg a bűntudat hanyatlását, az ártatlanság és felelőtlenség növekedését, a nemi ösztön különös módosulásait, hajlammal biszexuálissá vagy kétneművé válása felé, a fejlődésbe vetett gyermekded bizalmat rémálommal vegyítve, katasztrófától félvén, mely ellen még félig sem vagyunk hajlandóak óvintézkedéseket tenni.

Vegyük szemügyre a diktatúrák felbukkanását, mely csupán akkor lehetséges ha a morális növekedés a legkezdetlegesebb állapotában van, és az olyan infantilis kultuszok elterjedtségét, mint a Kommunizmus, Fasizmus, Pacifizmus, Egészségmánia, Okkultizmus majdnem minden formájában, az egészen a tényleges kihalásig érzelgőssé tett vallások.

Figyeljük meg a filmszínház, a rádió, a totó és a találgatós versenyek népszerűségét, mind eszköz, céltalan, civakodó kisgyerekek elcsendesítésére.

Tekintsünk a sportra, a gyermeteg rajongást és dühöngést, melyet felszít, egész nemzetek háborognak kisfiúk közti civakodások miatt.

Gondoljunk a háborúra, a naponta történő kegyetlenségekre, melyek meg sem hatnak és alig aggasztanak minket.

Gyermekek vagyunk.

Hogy hogyan fog Hórusz eme új Eónja kifejlődni, hogyan fog a Gyermek felnőni, a döntés ránk hárul, magunk is felnőve a Thelema Törvényének útján, Therion Mester felvilágosodott útmutatása alapján.

V - A következő lépés

A demokrácia reszket.

Ádáz Fasizmus, kotkodácsoló Kommunizmus, egyformán csalók, őrülten ugrándoznak a földgolyón.

Bekerítenek minket.

Ők a Gyermek, Hórusz Új Eónjának, elkorcsosult szülöttjei.

A szabadság újra megmozdul az Idő méhében.

A fejlődés, változásait anti-Szociális utakon éri el. Az "abnormális" embert, ki előre látja az idők áramlatait és intelligensen adaptálódik a körülményekhez, kinevetik, üldözik, a tömeg gyakran elpusztítja; de ő, és örökösei, mikor a válság eljő, túlélők.

A történelemben eddig még sosem látott veszély lóg felettünk. Az egyént egyre több módon nyomjuk el. Csordaszellemben gondolkodunk. A háború már nem katonákat öl; mindenkit megöl, válogatás nélkül. A legdemokratikusabb és legzsarnokibb kormányzatok minden új intézkedése lényegében Kommunista. Mindig korlátozás. Mindannyiunkat félkegyelmű gyermekként kezelnek.

A Birodalom Védelme rendelet, a Boltok rendelet, Autózási törvények, az örökkévaló fojtogatás, a Cenzúra - nem bízzák ránk hogy tetszés szerint átkeljünk az utakon.

A Fasizmus olyan mint a Kommunizmus, és egyúttal becstelen. A diktátorok minden művészetet elnyomnak, irodalmat, színjátszást, zenét, híreket, ami nem felel meg a követelményeiknek; mégis, a világ csak a géniusz fényétől mozdul. A csordát tömegesen el fogják pusztítani.

A Thelema Törvényének létesítése az egyetlen út, hogy megőrizzuk az egyén szabadságát, és hogy biztosítsuk a faj jövőjét.

Comte de Fénix híres paradoxonjának szavaival - Legyen az állam abszolút uralma minden egyes egyéni akarat abszolút szabadságának függvénye.

Minden férfi és nő meghívott, hogy együttműködjön Therion Mesterrel ebben, a Nagy Műben.

O. M.


Jegyzetek:

[1] Thelema görög jelentése "Akarat", és egyazon számértékkel bír mint "Agape", görögül "Szerelem".

[2] Az egyik időszakból a másikba való váltás pillanatát szakszóval az Istenek Napéjegyenlőségének nevezzük.

 


LIBER CCXX

A TÖRVÉNY KÖNYVE

LIBER AL VEL LEGIS

svb figurâ CCXX

ahogyan
XCIII = 418
átadta DCLXVI-nek

[ I. FEJEZET ]

1. Had! Nuit megnyilatkozása.

2. A mennyek társaságának felfedése.

3. Minden férfi és minden nő egy csillag.

4. Minden szám végtelen; nincs különbség.

5. Segíts nekem, ó Théba hadura, az emberek Gyermekei előtti leleplezésemben.

6. Légy te Hadit, a titkos középpontom, szívem és nyelvem!

7. Íme! kinyilatkoztatott Aiwass, Hoor-paar-kraat követe által.

8. A Khabs van a Khuban, nem a Khu a Khabsban.

9. Imádd hát a Khabsot, és lásd miként fényem rád ömlik!

10. Legyenek szolgáim kevesen, és titkosak: ők uralják majd a sokaságot és az ismertet.

11. Ostobák ezek, kiket az emberek imádnak; mind Isteneik és szolgáik ostobák.

12. Jöjjetek hát, ó gyermekek, a csillagok alá, s vegyétek részeteket a szerelem bőségéből!

13. Feletted, és benned vagyok. Extázisom a tiédben van. Örömöm, a te örömödet látni.

14. Fönn, a drágaköves égbolt,
Nuit mezítelen ragyogása;
Örömmámorba hajlik,
Miként csókolja Hadit titkos lángnyelveit.
A szárnyas gömb, a csillagfényes ég,
Az enyém, Ó Ankh-af-na-khonsu!

15. Tudd hát, hogy a végtelen tér kiválasztott papja és apostola, a herceg-pap, a Fenevad; és asszonyában, kit Skarlát Asszonynak neveznek, minden hatalom megadatott. Gyermekeimet akoljukba terelik: a csillagok ragyogását fogják elhozni az emberek szívébe.

16. Hiszen ő örökké egy nap, ő pedig egy hold. De övé a szárnyas titkos láng, övé pedig a hajló csillagfény.

17. De ti nem olybá vagytok kiválasztottak.

18. Lángolj homlokukon, ó tündöklő kígyó!

19. Ó égszín-szemhéjú asszony, hajolj föléjük!

20. A szertartások kulcsa a titkos szóban van, melyet néki adtam.

21. Az Istennel és az Imádóval semmi vagyok: ők nem látnak engemet. Olyanok ők mint akik a földön vannak; Én vagyok a Menny, és nincs más Isten mint én, és az én uram Hadit.

22. Ezért hát, nevem Nuitként ismered, s ő egy titkos néven, melyet, mikor végül felismer engemet, átadok néki. Hiszen én vagyok a Végtelen Űr, és annak Végtelen Csillagai, tégy te is így. Semmit se köss! Ne légyen különbség téve köztetek, bármely egyes dolog közt és bármely más dolog közt; hiszen azáltal fájdalom fakad.

23. Azonban, ki ezt valóra váltja, legyen mindenek vezére!

24. Nuit vagyok, s szavam hat és ötven.

25. Ossz, add össze, szorozz, és értsd.

26. Majd, így szól a gyönyörűségesnek prófétája és rabszolgája: Ki vagyok én, s mi lesz a jel? Így felelt ő néki, lehajolván, egy csillogó kék láng, mindent-érintő, mindent átható, finom kezei a fekete földön, és karcsú teste szerelemért hajló, és puha lábaival nem bántván a kicsiny virágokat: Tudod! És a jel elragadtatásom lesz, a lét folytonosságának tudata, testem mindenütt jelenvalósága.

27. Majd, a pap válaszolt és így szólt az Űr Királynőjéhez, megcsókolván bájos homlokát, és fényének harmata az ő egész testét a veríték édes-illatú parfümében füröszti: Ó Nuit, Menny folytonossága, legyen ez mindörökké így; hogy az emberek ne Egyként hanem Semmiként említsenek Téged; és egyáltalán ne beszéljenek rólad, hiszen te örök vagy!

28. Semmi, és kettő, lehelte gyengéden és tündérien a csillagok fénye.

29. Hiszen megosztott vagyok, a szerelem kedvéért, az egyesülés lehetőségéért.

30. Ez a világ teremtése, miként a szétválasztás fájdalma semmi, és a feloldódás öröme minden.

31. Ezen ostoba emberekkel és keserűségeikkel egyáltalán ne törődj! Keveset éreznek; ami van, gyenge örömökkel egyensúlyozzák; de ti, a kiválasztottaim vagytok.

32. Engedelmeskedj prófétámnak! álld ki megismerésem próbáit! csak engem keress! Akkor majd, szerelmem gyönyörei megváltanak téged minden fájdalomtól. Így van: Esküszöm testem boltívére; szent szívemre és nyelvemre; mindenre mit adhatok, mindenre mit mindannyiótoktól kívánok.

33. Majd a pap mélységes révületbe vagy ájulatba esett, és a Menny Királynőjéhez szólt; Írd le nékünk a próbákat; írd le nékünk a szertartásokat; írd le nékünk a törvényt!

34. Azonban ő így válaszolt: a próbákról nem írok: a szertartások félig ismertek és félig elrejtettek lesznek: a Törvény mindenkié.

35. Ez, melyet írsz, a Törvény háromszoros könyve.

36. Írnokom Ankh-af-na-khonsu, a fejedelmek papja, egy betűt se változtasson ezen a könyvön;
ám, hogy ne legyen ostobaság, magyarázni fogja Ra-Hoor-Khu-it bölcsessége által.

37. Úgyszintén a mantrákat és varázsigéket; az obeaht és a wangát; a bot munkáját és a kard munkáját; ezeket fogja ő tanulni és tanítani.

38. Tanítania kell; de szigorúvá teheti a próbatételeket.

39. A Törvény szava Θελημα.

40. Ki Thelemitának nevez minket, nem tesz rosszat, amennyiben a szó mélyére tekint. Mert abban Három Fokozat van, a Remete, és a Szerető, és a Föld embere. Tégy amit akarsz lesz a Törvény egésze.

41. A Bűn szava Korlátozás. Ó férfi! ne utasítsd el feleséged, ha akar! Ó szerető, ha akarsz, távozz! Nincs kötelék mely egyesítheti a megosztottakat, csak a szerelem: minden más egy átok. Átkozott! Átkozott legyen éonokon át! Pokol.

42. Legyen a sokaság azon állapota korlátolt és gyűlöletes. Így mindeneddel; nincs jogod csak hogy akaratod tedd.

43. Tedd azt, és senki nem mond nemet.

44. Mert a tiszta akarat, szándéktól csillapítatlan, megszabadítva az eredmény utáni vágytól, mindenképpen tökéletes.

45. A Tökéletes és a Tökéletes egy Tökéletes és nem kettő; sőt, semmi.

46. Semmi, egy titkos kulcsa e törvénynek. Hatvanegynek hívják a zsidók; Én nyolcnak, nyolcvannak, és négyszáznak & tizennyolcnak hívom.

47. De övék a fele: egyesítsd művészeteddel, hogy minden eltűnjön.

48. Prófétám egy bolond a maga egy, egy, egyével; nem ők-e a Könyv Ökre és semmije?

49. Eltöröltetett minden szertartás, minden próbatétel, minden szó és jelkép. Ra-Hoor-Khuit elfoglalta trónját Keleten, az Istenek Napéjegyenlőségén; és legyen Asar Isával, kik szintén egyek. De nem az enyéim. Legyen Asar az imádó, Isa a szenvedő; Hoor, titkos nevében és tündöklő ragyogásában a beavató Úr.

50. Egy szót a Főpapi feladatról. Íme! három próba egyben, három módon adatik. A durvának tűzön kell átkelnie; a finomak észben próbáltassanak meg, a fennkölt kiválasztottak pedig a legmagasabban. Ekképpen rendelkezel csillaggal és csillaggal, rendszerrel és rendszerrel; ne ismerje jól az egyik a másikat.

51. Négy kapu nyílik egy palotához; a palotának padlója ezüst és arany; lazurit és jáspis van ott; csupa kiváló illatok; jázmin és rózsa, és a halál jelképei. Lépjen be sorban, vagy egyszerre a négy kapun; álljon a palota padlóján. Nem fog összeroskadni? Amn. Áh! harcos, szolgád vajon összeroskad-e? Azonban vannak módok és módszerek. Ezért hát legyetek csinosak: viseljetek mind pompás ruhákat; egyetek finom ételeket és igyatok jó borokat s borokat melyek habzanak! S töltekezzetek akaratotok szerint a szeretetből, ahogyan akarjátok, amikor, ahol és akivel akarjátok! De mindig énhozzám.

52. Ha ez nem helyesen történik; ha összetévesztitek a tér-jeleket, mondván: Ők egyek; vagy mondván: Ők számosak; ha a szertartás nem mindig hozzám szól: akkor számítsatok Ra Hoor Khuit rettenetes ítéletére!

53. Ez újjászüli a világot, húgomat, a kis világot, szívem és nyelvem, kinek e csókot küldöm. Úgyszintén, ó írnok és próféta, bár a hercegek közül való vagy, ez sem megnyugtatni, sem feloldozni nem fog téged. De tiéd az elragadtatás és a föld boldogsága: mindig Hozzám! Hozzám!

54. A betűnek még az írásmódját se változtasd meg; hiszen íme! te, ó próféta, nem fogsz minden misztériumot megpillantani mely abban elrejtetett.

55. Legbensőd gyermeke, ő fogja megpillantani ezeket.

56. Ne várd őt Keletről, se Nyugatról; mert nem várt házból jő az a gyermek. Aum! Minden ige szent és minden próféta igaz; kivéve hogy ők csak egy keveset értenek; oldd meg az egyenlet első felét, hagyd a másodikat támadatlan. De te, minddel rendelkezel a tiszta fényben, és valamennyivel, bár nem minddel, a sötétben.

57. Idézz meg csillagaim alatt! Szerelem a törvény, szerelem az akarat alatt. Ne tévesszék össze a bolondok a szerelmet; hiszen van szerelem és szerelem. Van a galamb, és van a kígyó. Jól válassz! Ő, a prófétám, választott, ismervén az erőd törvényét, és Isten Házának hatalmas misztériumát. Könyvem mindezen régi betűi helyesek; de צ nem a Csillag. Ez úgyszintén rejtély: prófétám fogja feltárni a bölcsek számára.

58. Elképzelhetetlen örömöket adok a földön: bizonyosságot, nem hitet, az életben, a halálon; kimondhatatlan békét, nyugalmat, elragadtatást; semmit sem kérek áldozatként.

59. Füstölőm gyantás fából és mézgából való; és nincs vér benne: mert hajszálaim az Örökkévalóság fái.

60. Számom 11, mint mindenki száma, ki közülünk való. Az Ötágú Csillag, Körrel a Közepén, és a kör Vörös. Színem fekete a vakoknak, de a látók a kéket és aranyat látják. Szintúgy, titkos ragyogásom azoké kik szeretnek engem.

61. De engem szeretni jobb mindennél: majd ha a sivatagban az éji csillagok alatt füstölőm égeted nekem, tiszta szívvel hívva engem, benne a Kígyó lánggal, megpihensz majd kicsit keblemen. Egyetlen csókért akkor majd hajlandó leszel mindent megadni; de ki egyetlen porszemet is ad, mindent elveszít abban az órában. Gyűjtsetek javakat és nők és fűszerek készletét; viseljetek fenséges ékszereket; múljátok felül a föld népeit kiválóságban és pompában; de mindig a szeretetemben, s így juttok el örömömhöz. Igazán kérlek, járulj elém egy egyszerű köpenyben, pompás fejfedőt viselve. Szeretlek! Vágyom rád! Halovány, vagy bíbor, fátyolos, vagy érzéki, én ki minden gyönyör és bíbor vagyok, s a legbensőbb érzék mámora, kívánlak. Öltsd fel szárnyaid, s keltsd fel a kígyózó tündöklő ragyogást magadban: jöjj hozzám!

62. Minden veled való találkozásomkor így fog szólni a papnő - és szemei égnek a vágytól miként mezítelenül áll s örvendezik titkos templomomban - Hozzám! Hozzám! előhívva mindenki szívének lángját szerelmes énekében.

63. Énekeld nekem a mámoros szerelmi dalt! Égess nekem illatszereket! Viselj nekem ékszereket! Igyál rám, hiszen szeretlek! Szeretlek!

64. Én vagyok az Alkonyat kék szemhéjú leánya; Én vagyok a kéjes éji égbolt mezítelen ragyogása.

65. Hozzám! Hozzám!

66. Vége Nuit Megnyilatkozásának.

[ II. FEJEZET ]

1. Nu! Hadit rejtőzése.

2. Jöjjetek! mindannyian, és tudjátok meg a titkot mely még fel nem fedetett. Én, Hadit, menyasszonyom, Nu kiegészítője vagyok. Nem vagyok kiterjedt, és a Lakóhelyem neve Khabs.

3. A gömbben mindenhol a középpont vagyok, miként ő, a kerület, sehol sem található.

4. Mégis, ő ismert lesz, s én soha.

5. Íme! a régi idők szertartásai feketék. Legyenek a gonoszak száműzve; a jókat tisztítsa meg a próféta! Akkor válik helyessé ez a Tudás.

6. Én vagyok a láng, mely minden emberi szívben lobog, és minden csillag magvában. Én vagyok az Élet, és az Életadó, mégis, ismeretem a halál tudása.

7. Én vagyok a Mágus és az Ördögűző. Én vagyok a kerék tengelye, és a kocka a körben. "Jöjj hozzám" egy ostoba szó: hiszen én vagyok ki megy.

8. Ki Heru-pa-kraathot imádta, engem imádott; téved, hisz' én vagyok az imádó.

9. Emlékezzetek mindannyian, hogy a lét tiszta öröm; hogy minden bánat csupán olyan mint az árnyak; elmúlnak, és végük; de ott van ami marad.

10. Ó próféta! keserűen tanulmányozod ezen írást.

11. Látom, gyűlölöd a kezet és a tollat; de erősebb vagyok.

12. Miattam, Benned, melyet nem ismertél.

13. hogy miért? Mert te voltál a tudó, és én.

14. Most takartasson el lepellel ezen szentély: most, nyelje el a fény az embereket, és eméssze fel őket vaksággal!

15. Tökéletes vagyok, mivel Nem létezek; és számom kilenc az ostobáknak; de az igazakkal nyolc vagyok, és egy a nyolcban: Mely lényeges, mert csakugyan semmi vagyok. A Császárnő és a Király nem tőlem valók; hisz' van egy újabb titok.

16. Én vagyok A Császárnő és a Főpap. Így tizenegy, miként menyasszonyom tizenegy.

17. Hallgass meg, sóhajok népe!
A fájdalom és megbánás búja
Marad a holtakra és a haldoklókra,
Az emberekre, kik engem még nem ismernek.

18. Halottak ezek, ezen alakok; nem éreznek. Nem a szegényekért és búsakért vagyunk: rokonaink a föld urai.

19. Egy Istennek egy kutyában kell élnie? Nem! de a legnemesebbek közülünk valók. Örvendezni
fognak, kiválasztottjaink: ki búsul, nem közülünk való.

20. Szépség és erő, szökellő kacaj, s elragadó vágyódás, hatalom és tűz a miénk.

21. Semmi közünk a kitaszítottakhoz és alkalmatlanokhoz: halljanak meg nyomorúságukban. Mivel nem éreznek. A részvét királyi bűn: tipord el a nyomorultakat és gyengéket: ez az erősek törvénye: ez a mi törvényünk és a világ öröme. Ó király, ne gondolj arra a hazugságra: Hogy Meg Kell Halnod: bizony, nem fogsz meghalni, hanem élni fogsz. Most, értve legyen: Ha a Király teste szertefoszlik, ő tiszta elragadtatásban marad örökre. Nuit! Hadit! Ra-Hoor-Khuit! A Nap, Erő és Látás, Fény; ezek a Csillag és a Kígyó szolgáié.

22. Én vagyok a Kígyó, mely Tudást és Gyönyört, s ragyogó tündöklést ad, s mámorral kavarja fel az emberi szívet. Hogy imádj engem, végy bort és különös szereket, melyekről szólni fogok prófétámnak, és légy mámoros tőlük! Egyáltalán nem ártanak neked. Ez egy hazugság, önmagaddal szembeni ostobaság. Az ártatlanság felfedése egy hazugság. Ó ember, légy erős! vágyakozz, élvezd az érzékiség és a gyönyör minden ízét: ne félj hogy bármely Isten megtagad ezért.

23. Egyedül vagyok: nincs Isten, hol én vagyok.

24. Íme! ezek súlyos misztériumok; hiszen barátaim közt vannak remeték is. Ne gondold hát hogy az erdőben vagy a hegyen találsz rájuk; hanem bíbor ágyakban, fenséges női bestiák cirógatják őket, nagy végtagokkal, és szemükben tűz és fény, s lángoló hajtincsek körülöttük; ott találjátok őket. Látjátok őket uralkodni, s győzedelmes hadseregekben, s minden örömökben; és ennél milliószor nagyobb öröm lesz bennük. Óvakodjatok, nehogy egyik hatalmaskodjon a másik felett, Király Király ellen! Izzó szívvel szeressétek egymást; taposd el az alantas embereket heved ádáz szomjában, haragod napján.

25. A népek ellen vagy, Ó én kiválasztottam!

26. A titkos, összetekeredett Kígyó vagyok, ugrásra készen: tekergőzésemben öröm van. Ha fejem felemelem, én és Nuitom egyek vagyunk. Ha fejem lehajtom és mérget lövellek, a földnek gyönyöre az, s én és a föld egyek vagyunk.

27. Nagy veszély van bennem; hiszen ki nem érti ezen rúnákat, nagy hibát fog ejteni. Belezuhan a verembe mit Mertnek hívnak, és ott, el fog pusztulni az Ész kutyáitól.

28. Átok hát a Mertre és rokonságára!

29. Legyen a Mert átkozott örökre!

30. Ha az Akarat elakad és Miértet kiált, segítségül hívva Mertet, akkor az Akarat megáll és semmit sem tesz.

31. Ha az Erő azt kérdi miért, akkor az Erő gyengeség.

32. Szintúgy, az ész egy hazugság; hiszen van egy végtelen és ismeretlen tényező; és minden szavuk ferde.

33. Elég a Mertből! Legyen átkozott mint egy kutya!

34. De ti, ó én népem, emelkedjetek fel és ébredjetek!

35. A szertartásokat végezzék helyesen, örömmel és szépséggel!

36. Vannak az elemek szertartásai és az alkalmak ünnepei.

37. Egy ünnep a Próféta és Menyasszonya első éjszakájára!

38. Egy ünnep a Törvény Könyve megírásának három napjára.

39. Egy ünnep Tahutinak és a Próféta gyermekének - titok, Ó Próféta!

40. Egy ünnep a Legfőbb Szertartásnak, és egy ünnep az Istenek Napéjegyenlőségének.

41. Egy ünnep a tűznek, és egy ünnep a víznek; egy ünnep az életnek és egy nagyobb ünnep a halálnak!

42. Minden nap egy ünnep szívetekben, elragadtatásom örömében!

43. Egy ünnep minden éjjel Nunak, és a lehető legnagyobb öröm gyönyörére!

44. Igen! ünnepelj! örvendj! ezentúl nincs rettegés. Feloldódás és örök elragadtatás van Nu csókjaiban.

45. Halál a kutyáknak.

46. Elbuksz? Bánatos vagy? Szívedben félelem lakozik?

47. Hol én vagyok, ezek nincsenek.

48. Ne sajnáld a bukottakat! Sosem ismertem őket. Nem értük vagyok. Nem vigasztalok: gyűlölöm a vigasztaltat és a vigasztalót.

49. Kivételes vagyok, és hódító. Nem a rabszolgák közül való vagyok, kik elpusztulnak. Legyenek átkozottak és halottak! Ámen. (Ez a 4-től való: itt egy ötödik, ki láthatatlan, s benne vagyok mint kisded egy tojásban.)

50. Kék vagyok, s arany a menyasszonyom fényében: de szemeimben a vörös csillanás; s bíbor és zöld csillogó díszeim.

51. Bíboron túli bíbor: ez a láthatónál vakítóbb fény.

52. Van egy fátyol: mely fátyol fekete. Ez a tartózkodó nő fátyla; ez a gyász fátyla, s a halál szemfedője: ezek egyike sem tőlem való. Tépd le a századok ama hazug kísértetét: ne leplezd vétkeid erényes szavakkal: ezen vétkek nekem szolgálnak; helyesen cselekszel, és megjutalmazlak, most és ezentúl.

53. Ne félj, ó próféta, mikor e szavak elhangzanak, ne búsulj. A kiválasztottam vagy, igazán; s áldottak a szemek melyekre boldog pillantást vetsz. De a szomorúság álarca mögé rejtelek: kik megpillantanak, félnek hogy elbuktál: de én felemellek téged.

54. Ők sem jutnak semmire, kik hangosan kiáltják ostobaságukat hogy semmire sem akarsz jutni; fel fogod fedni: valóra váltod: ők a mert rabszolgái: Ők nem tőlem valók. Az írásjelek, ahogyan akarod; a betűk? ne változtasd meg írásmódjukat vagy értéküket!

55. Hozzá fogsz jutni az angol betűk sorrendjéhez és értékéhez; új jelképekre lelsz, melyekhez hozzárendelheted azokat.

56. Takarodjatok! ti gúnyolódók; még ha nevettek is dicsőségemen, nem fogtok soká: mikor majd
bánatosak lesztek, tudjátok hogy elhagytalak titeket.

57. Ki igaz, igaz lesz mindig; ki mocskos, mocskos lesz mindig.

58. Bizony! ne gondoljatok a változásra: olyanok lesztek amilyenek vagytok, és nem mások. Ezért a föld királyai örökké Királyok lesznek: a rabszolgák szolgálni fognak. Nincs senki, ki levettetik vagy felemeltetik: mindenki örökké olyan, mint amilyen volt. Mégis, vannak álcázott szolgálóim: lehet, hogy ama koldus egy Király. Egy Király megválaszthatja öltözékét, ahogy akarja: nincs biztos próba: de egy koldus nem rejtheti el szegénységét.

59. Ezért óvakodjatok! Szeressetek mindenkit, nehogy véletlenül egy álcázott Király legyen! Így szólsz? Ostoba! Ha ő Király, nem árthatsz neki.

60. Ezért üss keményen és alacsonyan, és a pokolba velük, mester!

61. Fény van szemeid előtt, ó próféta, egy nem kívánt fény, legkívánatosabb.

62. Emelkedett vagyok szívedben; s a csillagok csókjai hevesen hullanak testedre.

63. Kimerült vagy az ihletettség kéjes teljességében; a lehelet édesebb a halálnál, gyorsabb és örömtelibb mint a Pokol saját férgének ölelése.

64. Óh! legyőzettél: veled vagyunk; örömünk teljesen áthat: üdv néked! üdv: Nu prófétája! Had prófétája! Ra-Hoor-Khu prófétája! Örvendezz hát! jöjj hát tündöklő fényünkbe, s gyönyörünkbe! Jöjj szenvedélyes békénkbe, és írj édes szavakat a Királyoknak!

65. Én vagyok a Mester: te vagy a Szent Kiválasztott.

66. Írj, s lelj elragadtatást az írásban! Dolgozz, s légy nyughelyünk a munkában! Borzongj az élet és halál örömmámorában! Ah! halálod pompás lesz: lássa bárki, örvendenzi fog. Halálod lesz pecsétje örökkévaló szeretetünk ígéretének. Jöjj! emeld fel szíved és örvendj! Egyek vagyunk; semmi vagyunk.

67. Tarts ki! Tarts ki! Bírd ki gyönyöröd; ne alélj el a mennyei csókoktól!

68. Keményebben! Tartsd magad! Emeld fel fejed! ne lélegezz oly mélyen - halj meg!

69. Ah! Ah! Mit érzek? Kimerült a szó?

70. Van segítség, s remény más varázsigékben. A bölcsesség így szól: légy erős! Akkor több élvezetet bírsz el. Ne légy állat; finomítsd gyönyöröd! Ha iszol, igyál a művészet nyolc & kilencven szabálya szerint: ha szeretsz, múlj felül gyengédséggel; s ha bármi örömtelit teszel, legyen finomság benne!

71. De haladj meg! szárnyalj túl!

72. Törekedj mindig többre! és ha igazán enyém vagy - s ne vond kétségbe, ha valaha boldog vagy! - a halál mindennek koronája.

73. Ah! Ah! Halál! Halál! áhítozni fogsz a halál után. Ó ember, a halál tiltott számodra.

74. Vágyódásod hossza lesz dicsőségének ereje. Ki hosszú időn át él, s igen vággya a halált, örökké a Király, a Királyok közt.

75. Igen! figyeld a számokat és szavakat:

76. 4 6 3 8 A B K 2 4 A L G M O R 3 Y X 24 89 R P S T O V A L. Mit jelent ez, ó próféta? Nem tudod; nem is fogod tudni soha. Jön valaki, ki követ téged: értelmezni fogja. De emlékezz, ó kiválasztott, hogy légy én; hogy kövesd Nu szeretetét a csillagfényes mennybolton; hogy tekints az emberek felé, mondd el nekik ezt az örömteli igét.

77. Ó, légy nagyszerű és hatalmas az emberek közt!

78. Emeld fel magad! hiszen nincs senki hozzád hasonló az emberek közt, vagy az Istenek közt! Emeld fel magad, ó prófétám, alakod felül fogja múlni a csillagokat. Imádni fogják neved, négyszögűt, titokzatost, csodálatost, az ember számát; s házad neve 418.

79. Vége Hadit rejtőzésének; s áldás és imádat a kedves Csillag prófétájának!

[ III. FEJEZET ]

1. Abrahadabra; Ra Hoor Khut jutalma.

2. Megosztottság van hazafelé; van egy szó, mely nem ismert. A betűzés megszűnt; minden semmi. Óvakodj! Állj! Növeld Ra-Hoor-Khuit varázsigéjét!

3. Először is, legyen értve hogy én a Háború és Bosszú egyik istene vagyok. Kíméletlenül fogok bánni velük.

4. Válassz egy szigetet!

5. Erősítsd meg!

6. Trágyázd körbe háborús gépezetekkel!

7. Adok neked egy hadigépet.

8. Amivel legyőzöd a népeket; és senki sem áll elébed.

9. Állj lesben! Húzódj vissza! Csapj le rájuk! ez a Hódítás Csatájának Törvénye: így lészen imádatom, titkos házamnál.

10. Vedd magát a leleplezés sztéléjét; állítsd fel titkos templomodban - s a templom már helyesen elrendezett - s ez lesz Kiblád mindörökre. Nem fog halványulni, hanem csodálatos szín tér vissza belé napról napra. Csukd be lezárt üveg mögé, bizonyságképpen a világnak.

11. Ez lesz az egyetlen bizonyítékod. Megtiltom az érvelést. Hódíts! Az elegendő. Megkönnyítem kiépülésedet a rosszul rendezett házból, a Győzedelmes Városban. Bár nem szereted, te magad is imádattal fogod átadni, ó próféta. Veszély és baj fenyeget. Ra-Hoor-Khu veled van. Imádj engem tűzzel és vérrel; imádj engem kardokkal és lándzsákkal. Álljon a nő karddal övezve előttem: folyjon vér a nevemben. Taposd el a Pogányokat; kerekedj felébük, ó harcos, húsukat adom neked étkedül.

12. Áldozz jószágot, kicsit és nagyot: egy gyermek után.

13. De nem most.

14. Látni fogjátok idejét, ó áldott Fenevad, és te, vágyának Skarlát Ágyasa!

15. Szomorú leszel miatta.

16. Ne gondolj túl buzgón az ígéretek megragadására; ne félj alávetni magad az átkoknak. Te, még te sem ismered mindezek jelentését.

17. Egyáltalán ne félj; ne féld az embereket, se a Sors istennőit, se isteneket, se semmit. Ne féld a pénzt, se a népi ostobaság nevetését, se bármely más hatalmat mennyben vagy a földön vagy a föld alatt. Nu a menedéked, miként Hadit a fényed; s én vagyok karod kitartása, ereje, lendülete.

18. Tűnjön el a kegyelem: átkozottak kik könyörülnek! Ölj és kínozz; ne kímélj; kerekedj felébük!

19. Ők azt a sztélét a Pusztítás Irtózatának fogják nevezni; jól számold meg nevét, s az neked 718 lesz.

20. Miért? A Mert bukása miatt, mivel ő nincs itt újból.

21. Állítsd fel képmásomat Keleten: venni fogsz magadnak egy képet, melyet megmutatok neked,
különlegest, nem másmilyent mint amit ismersz. És hirtelen könnyű lesz megtenned ezt.

22. Rendezd körém a többi képmást, hogy támogassanak: legyen mind imádva, hiszen csoportosulnak, hogy engem dicsőítsenek. Én vagyok az imádat látható tárgya; a többi titkos; mert ők a Fenevadé és Menyasszonyáé: és az x Megpróbáltatás győzteseié. Mi ez? Tudni fogod.

23. Illatszerért, keverj össze lisztet és mézet és vörösbor sűrű üledékét: majd Abramelin olajat és olíva olajat, és azután lágyítsd és csillapítsd bőséges, friss vérrel.

24. A legjobb vér a holdé, havonta: majd egy gyermek friss vére, vagy az égi seregek cseppjei: majd az ellenségeké; majd a papé vagy a híveké: végül valamely vadállaté, nem számít melyiké.

25. Ezt égesd: ebből készíts süteményeket és edd meg értem. Ennek más alkalmazása is van; legyen elém helyezve, és vastagon ellátva imádságod illatszereivel: úgyszólván tele lesz bogarakkal és csúszó-mászó dolgokkal, mik szentek nekem.

26. Ezeket pusztítsd el, megnevezve ellenségeidet; s ők elbuknak előtted.

27. Úgyszintén, ezek kéjvágyat, s a vágy erejét idézik elő benned, mikor eszel belőlük.

28. Ezenfelül, erős leszel a háborúban.

29. Sőt, legyenek hosszú ideig megőrizve, ez jobb; mert megtelnek erőmmel. Mind előttem.

30. Oltárom áttört bronzból való: égess rajta ezüstben vagy aranyban!

31. Jő egy gazdag ember Nyugatról, ki rád önti aranyát.

32. Aranyból kovácsolj acélt!

33. Legyél kész kitérni, vagy lesúlytani!

34. De szent helyed érintetlen lesz századokon át: perzseljék bár fel, s rombolják le tűzzel-vassal, mégis egy láthatatlan ház áll ott, s állni fog a Nagy Napéjegyenlőség bukásáig; mikor Hrumachis felemelkedik és a kettős-pálcájú elfoglalja trónom, s helyem. Egy másik próféta emelkedik fel, s hoz üde égi lázat; egy másik nő kelti fel a Kígyó vágyát s imádatát; Isten és a fenevad egy másik lelke fog keveredni a gömbbel felruházott papban; egy másik áldozat fogja pecsételni a sírt; egy másik király fog uralkodni; s nem ömlik többé áldás a titokzatos Sólyomfejű Úrra!

35. Heru-ra-ha szavának felét Hoor-pa-kraatnak és Ra-Hoor-Khutnak hívják.

36. S így szólt a próféta az Istenhez:

37. Dalban imádlak: -

Én vagyok Théba Ura,
s Mentu ihletett hírhozója;
Nekem, a leplezett eget feltárja
Ankh-af-na-khonsu, önmaga gyilkosa,
Kinek szavai az igazság. Hívlak,
Köszöntöm jelenléted, Ó Ra-Hoor-Khuit!

A legnagyobb egység megmutatkozott!
Imádom lélegzeted hatalmát,
Legfőbb és rettenetes Isten,
Ki előtt a halál s az istenek
Remegve leborulnak.
Én, én imádlak téged!

Ra trónján jelenj meg!
Nyisd meg a Khu útjait!
Világosítsd meg a Ka útjait!
A Khabs útjain keresztül hasíts
Hogy felkavarjon, vagy a nyugalommal töltsön!
Aum! hadd hogy megöljön!

38. Hogy fényed bennem legyen; s vörös lángja kard kezemben, hogy rended kiterjesszem. Utad egy titkos ajtón keresztül fogom kiépíteni, minden égtájban, (ezek az imádatok, mint megírtad), mint mondják:

Enyém a fény; sugarai felfalnak Engem:
Készítője voltam, eme titkos ajtónak
Amely Rá-nak és Tum-nak Házába vezet,
Khephranak és Ahathroornak.
A Thébaid vagyok, Ó Mentu,
A próféta, Ankh-af-na-khonsu!

Bes-na-Mauttal mellkasom ütöm;
Bölcs Ta-Nechhel varázsom szövöm.
Tárd elő csillag tündöklésed, Ó Nuit!
Hívj engem Házadba lakozni,
Ó, fény szárnyas kígyója, Hadit,
Maradj velem, Ra-Hoor-Khuit!

39. Mindez, és egy könyv mi elbeszéli hogyan jutottál ide, s eme tinta és papír sokszorosítása, örökké - hiszen ebben az ige rejtelmes, és nem csak angolul - és magyarázatod ehhez, A Törvény Könyvéhez, legyen kiadva gyönyörűen, vörös és fekete tintával, gyönyörű kézzel készített papíron; s minden férfinak és nőnek kivel találkozol, még ha csak eszel vagy iszol náluk, nyújtsd át ezt a Törvényt. Akkor majd lehetőségük lesz, hogy ebben az elragadtatásban lakozzanak, vagy ne; nem számít. Cselekedj gyorsan!

40. De a magyarázat műve? Az könnyű; és Hadit, szívedben lángolva, gyorssá és biztossá teszi tollad.

41. Létesíts Kábádnál egy írnoki házat: mindent jól kell végezni, és üzleti úton.

42. A próbákat te magad fogod felügyelni, kivéve a vakokat. Senkit se utasíts el, de fel fogod ismerni és elpusztítod az árulókat. Ra-Hoor-Khuit vagyok; és hatalmas, hogy szolgám megvédjem. A siker a bizonyosságod: ne szállj vitába; ne téríts; ne beszélj túl sokat! Kik megpróbálnak tőrbe csalni téged, hogy megbuktassanak, támadd meg őket könyörület, vagy irgalom nélkül; és pusztítsd el őket teljesen. Sebesen, mint egy kígyó kire rátapostak, fordulj és csapj le! Legyél még halálosabb mint ő! Vonszold lelkület irtózatos gyötrelembe: nevess rettegésükön: köpd le őket!

43. Óvakodjon a Skarlát Asszony! Ha sajnálat és részvét és gyengédség sújtja szívét; ha elhagyja művem, hogy régi örömöknek hódoljon; akkor lesz bosszúm ismeretes. Gyermekét nékem elpusztítom: elidegenítem szívét: kivettetem az emberek közül: aszott és megvetett szajhaként fog homályos, csatakos utcákon vánszorogni, fázva és éhezve meghalni.

44. De emelkedjen fel büszkén! Kövessen utamon! Munkálkodjon a gonoszság művén! Ölje meg szívét! Legyen hangos és házasságtörő! Ékszerek s díszes ruhák ékesítsék, és legyen szégyentelen minden ember előtt!

45. Akkor fogom őt a hatalom tetőfokára emelni: akkor fogok gyermeket nemzeni neki, hatalmasabbat a föld összes királyainál. Boldogsággal töltöm el: erőmmel átéli, s behatol Nu imádatába: eléri Haditot.

46. A Negyvenesek Hadura vagyok: a Nyolcvanasok térdre rogynak előttem és megalázkodnak. Győzelemre vezetlek s örömöt hozok: ütközetben karodnál leszek, és élvezettel ölsz. A siker a bizonyosságod; a bátorság a páncélod; haladj, menj tovább erőmben; s ne fordulj vissza semmiért!

47. Legyen e könyv lefordítva minden nyelvre: de mindig a Fenevad írásának eredetijével; a betűk váratlan alakja, s egymáshoz képesti helyzetük miatt: bennük misztériumok vannak, mit semmilyen Fenevad nem jósol meg. Ne kísérelje meg: de jő valaki utána, honnan, arról nem szólok, ki felfedezi a Kulcsot mindhez. Továbbá, ez a megrajzolt egyenes egy kulcs: sőt, ez a sikertelenül négyszögesített kör, szintén egy kulcs. És Abrahadabra. Az ő gyermeke lesz, igen különös módon. Ne kutasson ez után; mert csakis ezáltal eshet el tőle.

48. Most, a betűk eme rejtélye befejezett, és szentebb helyre kívánok térni.

49. Egy titkos négyszeres szóban vagyok, istenkáromlás, az emberek összes istene ellen.

50. Átok rájuk! Átok rájuk! Átok rájuk!

51. Sólyomfejemmel Jézus szemeit csipkedem, míg ő a kereszten lóg.

52. Szárnyaimat Mohammed arcába csapdosom, s megvakítom őt.

53. Karmaimmal a hindu, és buddhista, mongol és din húsát szaggatom.

54. Bahlasti! Ompehda! Köpök a silány hitvallásaitokra.

55. Érintetlen Mária kerekek közt tépessen szét: miatta legyen minden szűzies nő teljesen megvetve köztetek!

56. A szépség és szerelem kedvéért is!

57. Vess meg szintén minden gyávát; hivatásos katonákat, kik harcolni nem mernek, csak játszadoznak; minden ostobát vess meg!

58. De a lelkes és a büszke, a fenséges és a magasztos; testvérek vagytok!

59. Testvérként küzdjetek!

60. Nincs törvény a Tégy amit akarszon túl.

61. Vége van a Ra trónján ülő Isten szavának, beragyogván a lélek mestergerendáit.

62. Nékem tedd hódolatod! jöjj hozzám a megpróbáltatás gyötrelme által, mi elragadtatás.

63. A bolond elolvassa e Törvény Könyvét, és magyarázatát; és nem érti.

64. Jusson át az első próbán, s az olyan lesz néki mint az ezüst.

65. Keresztül a másodikon, arany.

66. A harmadikon át, a becses víz kövei.

67. Át a negyediken, a benső tűz végső szikrái.

68. Mégis mindenkinek gyönyörűnek fog tűnni. Ellenségei, kik nem így szólnak, pusztán hazugok.

69. Van siker.

70. A Csend és Erő Sólyomfejű Ura vagyok; nemesz kendőm beburkolja az éjkék eget.

71. Üdv néktek! ti iker harcosok, a világ oszlopainál! mert időtök közeleg.

72. Én vagyok a Hatalom Kettős Botjának Ura; mely Coph Nia Erejének botja - de bal kezem üres, mert összezúztam egy Univerzumot; és semmi sem maradt.

73. Illeszd a lapokat jobbról balra s felülről alulra: és íme!

74. Tündöklő fény van nevemben, rejtett s dicsőséges, miként az éjféli nap örökké a fiú.

75. A szavak vége Abrahadabra Szava.

A Törvény Könyve Megíratott,
s Elrejtetett.
Aum. Ha.

A MAGYARÁZAT

Tégy amit akarsz lesz a Törvény egésze.

E Könyv tanulmányozása tilos. Bölcs dolog eme példányt elpusztítani az első olvasás után.

Bárki aki ezt semmibe veszi, a saját felelősségére, s veszedelmére teszi. Ezek a legborzalmasabbak.

Kerülje mindenki azokat, mint a pestis gócpontjait, kik megvitatják eme Könyv tartalmát.

A Törvény minden kérdését egyedül az írásaimhoz folyamodván kell eldönteni, mindenki magának.

Nincs törvény a Tégy amit akarszon túl.

Szerelem a törvény, szerelem az akarat alatt.

A FEJEDELMEK PAPJA

ANKH-F-N-KHONSU

Ankh-f-n-khonsu

 


Proof read and edited by Frater D.M.T.

Fordítás: Frater V. - Bahlasti Ompehda O.T.O. (Hungary, Anno Viii)

[ Lásd még: Liber XXXI - {a Törvény Könyve kézirata} ]

(Liber AL vel Legis - angol nyelvű verzió)

[ » Töltsd le PDF-ben « ]VISSZA A KÖNYVTÁRHOZ

Thelema

 

2014-2019 © O.T.O. Hungary