BAHLASTI OMPEHDA CAMP - HUNGARY
Do What Do Will

 


Könyvtár

LIBER DCLXVI

ARTEMIS IOTA
vel
DE COITU SCHOLIA TRIVIÆ

sub figurâ 666

A.A.

„B” osztályú A∴ A∴ publikáció

Dianae sumus in fide
Puallae et pueri integri
Dianam pueri integri
Pullaquae canamus
[1]
(Catullus)

 

„A Bűn szava Korlátozás. Ó férfi! ne utasítsd vissza feleséged, ha akarja! Ó szerető, ha akarsz, távozz! Nincs kötelék mi egyesíthetné a megosztottat, csak a szerelem: minden más egy átok. Átkozott! Átkozott legyen az eonokon át! Pokol.”  [AL I:41]

A beleegyezést vagy visszautasítást az impulzus alapján kell meghatározni, anélkül, hogy bármely olyan általános motivációra hivatkoznánk, amely tettlegességet eredményez.

„Legyen a sokság azon állapota megkötve és gyűlölködő. Így van mindeneddel; nincs jogod, csak hogy akaratod tedd.”  [AL I:42]

Ugyanakkor, szó és tett kivétel nélkül alárendeltje ennek a törvénynek. „Tégy amit akarsz” ez nem jogosít fel semmi egyébre. Nehogy félre legyen értve, a doktrína itt világosan fogalmaz: „Nincs más jogotok csak, hogy akaratotokat tegyétek.”

Minden energiarészecskének be kell épülnie az akarat ezen egy-pályájú gépezetébe. Közvetlenül vagy közvetett módon, egyetlen célt kel szolgálniuk. Egy nagyon kicsiny lyuk a hajótesten elsüllyesztheti az egész hajót. Minden tett ezért a gondolatokkal és a szavakkal, amik determinálják a megvalósítását, Szentségek.

Minden tett közül lényegébe véve a legfontosabb a szerelem cselekedete. Először, mert az eksztázis, amely társul a puszta végrehajtásához a Samadhi állapotának egyfajta képe, vagy utalás rá, hiszen az Ego ilyenkor egy időre fel lesz függesztve; másodszor, a normál hatása a fizikai síkon beláthatatlanul hatalmas, legalábbis hatalmas lehet. (A „járandóság” szóra abszolút hangsúlyt fektetünk). Pontosabban kifejtve, ez egy hatalmas fegyver, minek használata ki van élezve az elővigyázatosságok sokrétűségével és ezek nem rendeltetésszerű használata, érvénytelenítése, telve van a fenyegetés ítéletével. „vegyétek ki bőséges részeteket a szerelemből ahogy akarjátok, amikor, ahol, és akivel akarjátok! De mindig énhozzám.” [2]

„Ha ez nem folyik rendben, ha összekeveritek a tér-jeleket, mondván: Ők egyek; vagy mondván: Ők sokaság; ha a rituálé egyszer is nem hozzám szól: számítsatok Ra Hoor Khuit szörnyű ítéletére!”  [AL I:52]

„Ez újjászüli a világot, a kis világot húgomat, szívemet & nyelvemet, kihez küldöm eme csókot. Úgyszintén, ó írnok és próféta, bár hercegek közül való vagy, ez nem csillapít téged, sem fel nem oldoz. De extázis lesz tiéd és a föld boldogsága: örökkön Hozzám! Hozzám!” [AL I:53]

„…Gyűjtsetek javakat és készletet nőkből és fűszerekből; viseljetek gazdag ékszereket, haladjátok túl a föld népeit ragyogásban & büszkeségben; de mindig az én szerelmemben, és így juttok el az én gyönyörömhöz.” [AL I:61]

„Van egy fátyol: ez a fátyol fekete. Ez a szemérmes asszony fátyla; ez a szomorúság fátyla & a halál szemfedele: ez nem belőlem való. Tépjétek le a századok eme hazug kísértetét: ne leplezzétek hibáitok erényes szavakkal: ezen hibák az én szolgálatom; jól cselekedtek, & megjutalmazlak benneteket itt & a túlvilágon.” [AL II:52]

„Segítség & remény van más varázslatokban. Bölcsesség azt mondja: légy erős! Akkor több gyönyört tudsz elviselni. Ne légy állat; finomítsd elragadtatásodat! Ha iszol, a művészet nyolc és kilencven szabálya szerint igyál: ha szeretsz, gyengédséggel haladd meg; és ha bármi gyönyörtelit teszel, légyen benne elmésség.
 De haladj túl! Haladj túl!
 Nyúlj mindig többért! és ha tényleg enyém vagy - és ne kételkedj, ha valaha boldog vagy! - a halál mindennek koronája.”
[AL II:70-72]

Itt egy részletes visszaigazolása AL:41-nek. Ezen tett egy konkrét elektronos vagy mágneses jelenség. Nincs más helytálló szempont. (ezért a kívülálló számára nem értelmezhető.) Az egyetlen kivétel – kétségtelenül – az, amikor az impulzusban való kielégülés megtestesült módon rongálná az Igaz Akaratot, ahelyett, hogy segítene bevégezni azt. Minden ilyen esetet érdemben kell megítélni.

„De mindig énhozzám.” A „mindig” szó nem enged kivételt; „énhozzám” értelmezhető valakinek azon egyedi eshetőségeként, ami szükséghez a Nagy Mű bevégzéséhez. Minden tett egy szentség, de ez kiváltképpen az. A szöveg egy egyenes fenyegetéssel folytatódik: „ha a rituálé egyszer is nem hozzám szól: számítsatok Rá-Hor-Khuit szörnyű ítéletére.” Ezen szentségek szentségének elprofanizálása a legvégzetesebb hibát és támadást jelenti; hiszen ez a Nagy Mű elleni áraulás.

A követező sor ismétli: „ha a rituálé egyszer is nem nekem van bemutatva” és ez fenyegetéssel van felvértezve és nyomatékosítva. A támadó innentől nem élvezi a Szerelem istennőjének simogatását; ki lesz taszítva a 3. fejezet [3] kegyetlen és szörnyű istenének büntetésének megszorításába.

„...Légy bőkezű ezért: öltsetek magatokra jó ruhát; egyetek gazdag étkeket és igyatok édes borokat és borokat, melyek habzanak! Úgyszintén, vegyétek ki bőséges részeteket a szerelemből ahogy akarjátok, amikor, ahol, és akivel akarjátok! De mindig énhozzám…” Ez a művészet technikájára referál; az esszé későbbi részeinél lesz elmagyarázva.

„…akivel akarjátok!” Ez ismétli, ami már eleve el lett mondva AL I:41-nél.

Az 53. sor kifejezi a tan fontosságát. Ezen előírások figyelmen kívül hagyása felel a kiállhatatlan és végtelen agóniákért, a múlt undok és kimondhatatlan katasztrófáiért.

A Kabbalisták talán észreveszik, hogy a „To Me!” [Énhozzám] a sor végén nem csak a nyomatékot ismétli, hanem egy Mágikus Pecsét a tanon. (Az 54. sor egy utalás erre a titokra. Görög betűkkel  TO MH [4] 418-at ad ki; megegyezik az Abrahadabra számértékével, a Nagy Mű rejtjelével. A meditáció sokkal mélyebb és gyümölcsözőbb belátásokra vezetheti.

„Idézz meg csillagaim alatt! Szerelem a törvény, szerelem az akarat alatt. Ne engedd a bolondokat összetéveszteni se a szerelmet; mert van szerelem és szerelem. Van a galamb, és van a kígyó. Jól válasszatok! Ő, prófétám, választott, ismerve az erőd törvényét, és Isten Házának hatalmas rejtélyét. Könyvem mindezen öreg betűi rendben vannak; de צ nem a Csillag. Ez úgyszintén titok: prófétám felfedi majd a bölcseknek.” [AL I:57]

„Szépség és erő, szökkenő nevetés és csodás ízű epekedés, hatalom és tűz való közülünk.” [AL II:20]

„Én vagyok a Kígyó aki Tudást & Gyönyört és ragyogó dicsőséget ad, és felkavarja az emberek szívét részeg bódulattal. Hogy engem dicsőítsetek, vegyetek bort és furcsa szereket, melyekről beszélek prófétámnak, & bódítsátok magatok el általuk! Nem ártanak nektek egyáltalán. Hazugság ez az ostobaság magatok ellen. Az ártatlanság kimutatása hazugság. Légy erős, ó ember! Vágyakozz, élvezz mindent, mi érzéki és elragadtat: ne félj, hogy bármely Isten megtagad téged ezért.” [AL II:22]

„Lássátok! ezek súlyos misztériumok; mert azok is barátim közül valók, kik remeték. Most ne higgyétek, hogy az erdőben, vagy a hegyen találjátok őket; hanem bíbor ágyakban, csodás női bestiák simogatják őket hatalmas végtagokkal, és tűz és fény a szemükben, és lángoló hajzuhatag körülöttük; ott találjátok őket. Látni fogjátok őket uralkodni, győzedelmes hadseregeknél, minden gyönyörnél; és bennük ennél milliószor nagyobb gyönyör lesz. Óvakodjatok, nehogy bármelyikőtök kényszerítse a másikat, Király a Király ellen! Szeressétek egymást lángoló szívvel; gázoljatok át az alantas embereken büszkeségetek bátor vágyában, dühötök napjaiban.” [AL II:24]

„De ti, ó én népem, emelkedjetek fel & ébredjetek.
Legyenek a rituálék helyesen bemutatva, örömmel & szépséggel!
Vannak az elemek rituáléi és az idők ünnepei.
Egy ünnep a Próféta és Menyasszonya első éjjelére!
Egy ünnep a Törvény Könyve megírásának három napjára.
Egy ünnep Tahuti-nak és a Próféta gyermekének - titok, Ó Próféta!
Egy ünnep a Legfelsőbb Rituáléra, és egy ünnep az Istenek Napéjegyenlőségére.
Egy ünnep a tűzért és egy ünnep a vízért; egy ünnep az életért és egy nagyobb ünnep a halálért!
Egy ünnep minden nap a szívetekben elragadtatásom örömében!
Egy ünnep minden éjjel Nu - hoz, és a legvégső gyönyör élvezetének!
Igen! lakomázzatok! örvendezzetek! nincs többé rémület. A feloldódás van, és örök extázis Nu csókjaiban.”
[AL 34-44]

Ezek a sorok még egyszer a tettek következményeire és a technika szárnysegédjeire utalnak; és azon szellemiségre is, amiben ezeket meg kell közelíteni. A pártatlan tudományos látásmód a körültekintésben és vizsgálódásban, ahol a felkészülés elsődleges. A cél az akadályozás előrelátása. A cél megkönnyíteni és irányítani a mágikus folyamot. De a benyomás önmagában a Lelkesedés.

„Van egy fátyol: ez a fátyol fekete. Ez az szemérmes asszony fátyla; ez a szomorúság fátyla & a halál szemfedele: ez nem belőlem való. Tépjétek le a századok eme hazug kísértetét: ne leplezzétek hibáitok erényes szavakkal: ezen hibák az én szolgálatom; jól cselekedtek, & megjutalmazlak benneteket itt & a túlvilágon.” [AL II:52.]

A diáknak magába kell olvasztani a „Fekete Testvérek” [5] tanait is. Visszautasítani bármely lehetőséget a Nagy Mű megtagadását jelenti.

„Segítség & remény van más varázslatokban. Bölcsesség azt mondja: légy erős! Akkor több gyönyört tudsz elviselni. Ne légy állat; finomítsd elragadtatásodat! Ha iszol, a művészet nyolc és kilencven szabálya szerint igyál: ha szeretsz, gyengédséggel haladd meg; és ha bármi gyönyörtelit teszel, légyen benne elmésség.
De haladj túl! Haladj túl!
Nyúlj mindig többért! és ha tényleg enyém vagy - és ne kételkedj, ha valaha boldog vagy! - a halál mindennek koronája.”
[AL II:70-72]

Álljon pár sor, a teljesség igényével – felsorolva – a Szerelem Művészetéhez.

A Géniusz gyakorlati technika nélkül értelmezhetetlen és ügyetlen; de a technika Géniusz nélkül teljesen érvénytelen. A Géniusz vagy jelen van vagy nem. Munkával vagy eszességgel sem ér sokat az ember a Géniusz hiányával. De mindenki úgy tehet, mintha mindig ott lenne, mivel „Minden férfi és minden nő egy csillag.” Minden esetben csak a technika válaszol a tanulásnak és a gyakorlatnak; írva van, hogy „ugyan annyi tanulást, mint teológiát igényel és annyi gyakorlást, mint a biliárd.” Minden, amit valaki tehet (a) kiereszteni és (b) irányítani a látens Géniuszt. Azon országokban, amik a civilizáció ellen valóak (horriblesques ultimosque Brittannos) és azok kolóniáiban, régiekben és mostaniakban a technika majd hogy nem is létezik; azon személyek, akik birtokolják valamilyen formában, a kitűnőségüket a világ boldogabb és kevésbé barbár részeiről örökölték. A kultúra minden szegmensének megvan a saját kitűnősége.

A. Tanulmány: a diáknak tanulmányoznia és észben kell tartani olyan klasszikusokat, mint Ananga-Ranga, a Abdullah el Haji Bagh-i Muatar-ját, Az Illatos Kertet, a Kama Sashtra-t, a Kama Sutra-t és különböző tudományos és pszeudo-tudományos műveket (általában azokat,a mik a természet deformáltságairól szólnak vagy a tudatlanságról), számos szerzőtől, elsősorban francia, német, osztrák és olasz nemzetiségűektől. Az Energized Euthiasm (The Equinox első évfolyam, 9. szám) fokozott erénnyel bír. Ezen felül az A.’.A.’. hivatalos dokumentumai közül Liber LXVI, Liber CCCLXX, Liber DCCCXXXI, Liber CLXXV, Liber CLVI és mások, melyek megtalálhatóak a The Equinox-ban. Ezek a művek segítségül szolgálnak a Művészet gyakorlásához szükséges romantikus lelkesedés és atmoszféra előhívásában. Vannak még klasszikus szerzők ezen téma kapcsán, ezek Catullus, Jivenal, (főleg a hatodik szatíra), Martial, Petronius Arbiter, Apuleius, Boccaccio, Masucci, Francoise rebalies, de Balzac (Contes Drolatiques), De Sade, (Justine, Juliette, et al), Andre de Nerciat, Alfred de Musset et Georges Sand (Gemiani: ou deux nuit d’exces), Sacher-Masoch (Venus in Furs), továbbá vannak még angolok és amerikaiak, túl sokan ahhoz, hogy listázzuk őket. De említésre méltóak a Szent rendek költői: Swift, Sterne, Herrick, Donne és Herbert.

Komplett irodalma van  a miszticizmusnak, mely ezen tárgyat célozza meg és magyarázza; De ezen fajta munka a fiatalabb diákoknak ugyan annyira veszélyes, mint amennyire különösképpen vonzó. Erősíti a bűn érzetét, a bűntudat akaratlagos eltörlését tanítja. „Tépjétek le a századok eme hazug kísértetét” [AL II:52]

B. Gyakorlat: nincs olyan tanár, még ha tapasztalt is, aki akár egy százalékát le tudja fedni eme Művészet alapjának. A legjobb tanítók a gyakorlott és felszentelt mesterek; aztán azon férfiak és nők, akik természetes zsenivel bírnak.

C. Az eredeti kutatás: mely a lehető legbővebb tudásra tesz szert, de mindegyszerre a legmélyebb megértésre is egyben és az eredmények tükrében a gyakorlónak a szemlélete és gyakorlásának intenzitása számít.

„De haladj túl! Haladj túl!”

[Al II:72]

„Mindig énhozzám!”

[Al I:51]

 


Ez a szöveg a Magick Without Tears, 15. fejezetének az átirata. Valószínűleg ott is látott először napvilágot (habár Crowley szerint egy levélben, 1944-ben) encinklikai iratként volt nyilvántartva, amit az Agapé Lodge-ban küldtek szét.

Pár apróbb tipográfiai hibát csendben kijavítottunk benne, és a Liber AL eredetileg inkonzisztens referenciáit is hozzátettük.

Gerald Yorke „Catalogue and Key to the Technical Writings of Aleister Crowley” [Aleister Crowley technikai írásainak kulcsa és katalógusa – ford.] (Equinox 3. évfolyam, 9. szám) ez a szöveg DCLXVI. sorszámmal és „B” osztályozással van listázva. Artemisz görögül=656 plusz 10, mint Iota=666. A diák feladata legyen felfedezni a kabbalisztikus szignifikációját a hozzáadott Iota-nak (a rejtett Yod a kabbalában) ezen esetben.

Jegyezetek a szövegen:

[1] Valerius Catullus 34. versének részlete:

Diána bizalmába férkőztek
Feddhetetlen [szűzi] fiúk és lányok
Diána szűzi fiai
és leányai, énekeljünk!

[2] AL I:51

[3] A Törvény Könyvének 3. fejezete

[4] A H itt az Eta betűt fejezi ki. Ejtése egy hosszú ’e’.

[5] Lásd a Vision and the Voice [A Vízió és a Hang. – ford.] 3., 7., 11.,12., fejezeteit; ezen felül a Magick Without Tears [Mágia könnyek nélkül – ford.] 12. fejezetét, a Magick in Theroy and Practice [Mágia Elméletben és Gyakorlatban – ford.] és a One Star In Sight-ot [Egy Csillag a Láthatáron – ford.]

 


[ » Töltsd le PDF-ben « ]

Proof read and edited by Frater D.M.T.

Fordítás: Frater A.S. - Bahlasti Ompehda O.T.O. (Hungary, Anno Vi)

(Liber DCLXVI - Liber Artemis Iota vel De Coitu Shcolia Ttriviae sub figurâ 666 - angol nyelvű verzió)VISSZA A KÖNYVTÁRHOZ

Thelema

 

2014-2019 © O.T.O. Hungary