BAHLASTI OMPEHDA CAMP - HUNGARY
Do What Do Will

 

Thelema
Will

Tégy amit akarsz lesz a Törvény egésze.

E.G.C.

Ecclesia Gnostica Catholica

Az O.T.O. Gnosztikus Katolikus Egyház

EGC Lamen

Mi az Ecclesia Gnostica Catholica?

Az Ecclesia Gnostica Catholica (E.G.C.), magyarul a Gnosztikus Katolikus Egyház az Ordo Templi Orientis (O.T.O.) vallási ága. Az E.G.C. a Fényt, Életet, Szerelmet és Szabadságot (angolul Light, Life, Love and Liberty) segíti elő a Thelema Törvényével összhangban.

Az E.G.C. központi gyakorlata a Gnosztikus mise celebrálása, ahogy azt Crowley e.v. 1913-ban megalkotta az O.T.O. és az E.G.C. számára, s leírta a Liber XV-ben. A gyülekezethez keresztségen és konfirmáción keresztül lehet tagként csatlakozni, a papi fokozatok az O.T.O. jó hírben álló tagjai számára nyitottak. II° vagy afeletti fokozattal rendelkezők (bizonyos esetekben akár I° is) alkalmasak diakónusnak, a K.E.W. fokozat után pappá vagy papnővé szentelhetők.


Az E.G.C. története

A Gnosztikus Katolikus Egyházat e.v. 1907-ben alapította Jean Bricaud, Gérard Encausse és Louis-Sophrone Fugairon; ez utóbbi kettő püspök volt Jules Doinel 1890-ben alapított Gnosztikus Egyházában, mielőtt Doinel lemondott pátriárkai rangjáról.

1908-ban Theodor Reuss episzkopális felszentelésben részesült, és megkapta a Gnosztikus Katolikus egyház pátriárkai székét Encausse-tól, Bricaud-tól és Fugairon-tól, hálából a Memphis és Mizraim szabadkőműves rítusok jogaiért. Ugyanezen évben Encausse, Bricaud és Fugairon egyházuk nevét Univerzális Gnosztikus Egyházra változtatta, s ezzel Reuss kizárólagos hatalmat nyert a Gnosztikus Katolikus Egyház felett, s ahogy minden más rendszert, az Egyházat is beépítette az O.T.O rendszerébe.

Crowley a Liber XV-ben a latin Ecclesia Gnostica Catholica (E.G.C.) nevet használja. Bricauld ezt egy általa 1908-ban közzétett mise címében használta, de a Liber XV-ig nem volt általános használatban. Reuss lefordította a Gnosztikus misét német nyelvre és 1918-ban kiadta, a Gnosztikus Katolikus Egyház hivatalos rítusává téve azt; kikiáltva magát "a Gnosztikus Katolikus Egyház egyeduralkodó patriarchájának és prímásának", továbbá az Univerzális Gnosztikus Egyház svájci Gnosztikus Legátusának. A Gnosztikus mise publikálása Reuss részéről azt jelentette, a Gnosztikus Katolikus Egyház hivatalosan is elfogadja a Thelema Törvényét, s függetleníti magát az Univerzális Gnosztikus Egyháztól.

Az E.G.C. az O.T.O elválaszthatatlan része és a Gnosztikus mise az O.T.O. központi rituáléja.

Bár az E.G.C. gyökerei a századfordulós francia kereszténység gnosztikus újjászületéséig vezetnek vissza, azóta elfogadta a Thelema Törvényét. Függetlenedett a keresztény Univerzális Gnosztikus Egyháztól és annak leszármazottaitól, s már nem számít keresztény egyháznak. Az E.G.C. nem használ keresztény szentségeket, az egyházfiak hatalma a Therion Mestertől való szellemi leszármazáson, s nem keresztény apostoli leszármazottságon alapul.

Az E.G.C teológiája, doktrinái és szentség-elmélete a Thelema vallásának princípiumain nyugszanak. Rítusai és ceremóniái eklektikusak (lévén, hogy számos kultúra és történelmi vallási rendszer szent gyakorlatait magába olvasztotta), de alapvetően Thelemikus karakterűek. A Római Katolikus, Orthodox, és a Jakobinus egyházak hagyományos doktrináit, teológiáját, kánonjogát és jelképeit az E.G.C. nem fogadja el sajátjaként.


Az E.G.C. tagsága

Az egyháztagság három alosztályát ismeri az E.G.C. Ezek a papság (papi tagság), a gyülekezet (gyülekezeti tagság) és a baráti püspökség (tanácsadói tagság). A papság tagjai az Egyház Atyja vagy Anyja (Patriarcha ill. Matriarcha), a Prímás, a püspökök, a papok és papnők, és a diakónusok.


A Gyülekezet

Az E.G.C. gyülekezeti tagja konfirmáció által válik az ember, melyet keresztségnek kell megelőznie. A gyülekezeti tagság nem ját privilégiumokkal vagy jogokkal az E.G.C.-n belül. A Patriarcha időről időre megváltoztathatja, vagy elhagyhatja az E.G.C. gyülekezeti tagságának ceremoniális feltételeit.

Bármely 18. életévét betöltött személy kérhet keresztséget. A keresztség nem jár gyülekezeti tagsággal. A keresztelés és konfirmáció nyílt ceremóniák.

 

EGC Lamen

 

Proof read and edited by Frater D.M.T.

Contributed to Bahlasti Ompehda O.T.O. (Hungary, Anno iX)

Agape

Love is the Law

Szerelem a törvény, szerelem az akarat alatt.

 


EnglishClick for
English

2014-2019 © O.T.O. Hungary