BAHLASTI OMPEHDA CAMP - HUNGARY
Do What Do Will

 


Könyvtár

Aleister Crowley

KÖTELESSÉG

A Thelema Törvényét elfogadók figyelmébe ajánlott jegyzetek a gyakorlati életmód fő szabályairól


"Tégy amit akarsz lesz a Törvény egésze." [AL I:40]

"Nincs törvény a Tégy amit akarszon túl." [AL III:60]

„… nincs jogod, csak hogy akaratod tedd. Tedd azt, és senki nem mond nemet. Mert a tiszta akarat, céltól csillapítatlan, megváltva az eredmények utáni vágytól, minden szempontból tökéletes.” [AL I:42–44]

„Mert a tiszta akarat, céltól csillapítatlan, megváltva az eredmények utáni vágytól, minden szempontból tökéletes.” [AL I:57]

"Minden férfi és minden nő egy csillag." [AL I:3]

A. Önmagad iránti kötelességed

1. Tekints önmagadra saját Univerzumod középpontjaként.

„Én vagyok a láng, mely az ember minden szívében és minden csillag magvában ég.” [AL II:6]

2. Fedezd fel saját Lényed Természetét és Erőit.

Ebben benne foglaltatik mindaz, mely javadra válik, vagy azzá válhat: és mindent úgy kell elfogadnod, ahogyan az önmagában van, mint egy faktort a sok közül, mely felépíti az Igaz Énedet. Végtére is ez az Igaz Én minden dolgot magában foglal; felfedezése a Beavatás (a belfelé utazás), s mivel Természete a folytonos mozgás, nem statikusként, hanem dinamikusként, nem Főnévként, hanem Igeként kell felfogni.

3. Fejleszd, pontos összhangban és arányban minden képességedet, melyet birtokolsz.

„Bölcsesség azt mondja: légy erős! Akkor több gyönyört tudsz elviselni. Ne légy állat; finomítsd elragadtatásodat! Ha iszol, a művészet nyolc és kilencven szabálya szerint igyál: ha szeretsz, gyengédséggel haladd meg; és ha bármi gyönyörtelit teszel, légyen benne elmésség.” [AL II:70]

„De haladj túl! Haladj túl!” [AL II:71]

„Légy erős, ó ember! Vágyakozz, élvezz mindent, mi érzéki és elragadtat: ne félj, hogy bármely Isten megtagad téged ezért.” [AL II:22]

4. Elmélkedj önmagad Természetén.

Fontold meg minden elemét, külön-külön s a többivel összefüggésben, hogy pontosan ítélhesd meg Lényed teljességének valódi célját.

5. Találd meg eme cél, avagy "Igaz Akarat" formuláját a lehető legegyszerűbb kifejezésben.

Tanuld meg, hogyan értheted meg világosan az általad birtokolt energiák irányításának legjobb módját, hogy szert tehess a számára legkedvezőbb eredményekre az Univerzum azon részéhez való kapcsolatai révén, melyet még nem uralsz.

6. Terjeszd ki tudatod határait, s minden számára idegen erő feletti hatalmát, a legvégsőkig.

Tégy így képességeid egyre erősödő és egyre ügyesebb alkalmazásával, hogy elérd a finomabb, tisztább, teljesebb és még pontosabb érzékelést, az alaposabb megértést, s ama külső Univerzum még bölcsebben igazgatott kormányzását.

7. Soha ne engedd, hogy bármely más Lény gondolata vagy akarata beavatkozzon (meggátolja) a sajátod.

Légy folyton éber, s ugrásra készen, hogy nehezményezd, és ellenállj, legyőzhetetlen hévvel és kiolthatatlan szenvedéllyel, bármely más Lény befolyásolásodra tett kísérletének, hacsak nem az Univerzum általad való megtapasztalásához járul hozzá új tényekkel, vagy nem az Igazság magasabb egyesítésének (szintézisének) elérésében segédkezik szenvedélyes egyesítés révén.

8. Ne fojtsd el s ne korlátozd Természeted egyetlen valódi ösztönét sem; de szenteld azonban mindet tökéletesen, Igaz Akaratod kizárólagos szolgálatába.

„Légy bőkezű ezért: öltsetek magatokra jó ruhát; egyetek gazdag étkeket és igyatok édes borokat és borokat, melyek habzanak! Úgyszintén, vegyétek ki bőséges részeteket a szerelemből ahogy akarjátok, amikor, ahol, és akivel akarjátok! De mindig énhozzám.” [AL I:51]

„A Bűn szava Korlátozás. Ó férfi! ne utasítsd vissza feleséged, ha akarja! Ó szerető, ha akarsz, távozz! Nincs kötelék mi egyesíthetné a megosztottat, csak a szerelem: minden más egy átok. Átkozott! Átkozott legyen az eonokon át! Pokol.” [AL I:41]

„Így van mindeneddel; nincs jogod, csak hogy akaratod tedd. Tedd azt, és senki nem mond nemet. Mert a tiszta akarat, céltól csillapítatlan, megváltva az eredmények utáni vágytól, minden szempontból tökéletes.” [AL I:42–44]

„Gyűjtsetek javakat és készletet nőkből és fűszerekből; viseljetek gazdag ékszereket, haladjátok túl a föld népeit ragyogásban & büszkeségben; de mindig az én szerelmemben, és így juttok el az én gyönyörömhöz.” [AL I:61]

9. Örvendezzetek!

„Emlékezzetek mind, hogy a létezés tiszta gyönyör; hogy minden szomorúság csak olyan, mint az árnyék; elmúlnak & bevégeztettek; de ott van az, ami marad.” [AL II:9]

„De ti, ó én népem, emelkedjetek fel & ébredjetek! Legyenek a rituálék helyesen bemutatva, örömmel & szépséggel!... Egy ünnep a tűzért és egy ünnep a vízért; egy ünnep az életért és egy nagyobb ünnep a halálért! Egy ünnep minden nap a szívetekben elragadtatásom örömében! Egy ünnep minden éjjel Nu - hoz, és a legvégső gyönyör élvezetének! Igen! lakomázzatok! örvendezzetek! nincs többé rémület. A feloldódás van, és örök extázis Nu csókjaiban.” [AL II:34–35, 41–44]

„Most örvendezz! most jer fényességünkbe & elragadtatásunkba! Jer szenvedélyes békénkbe, & írj édes szavakat a Királyoknak.” [AL II:64]

„Borzongj az élet & halál gyönyörével! Ah! halálod csodás lesz: boldogság annak, ki látja. Halálod lesz pecsétje korszak-hosszú szeretetünk ígéretének. Jöjj! emeld fel szíved& örvendezz!” [AL II:66]

„Egy Isten éljen egy kutyában? Nem! de a legfennségesebbek közülünk valók. Örvendezni fognak, a kiválasztottaink: aki szomorú, az nem közülünk való. Szépség és erő, szökkenő nevetés és csodás ízű epekedés, hatalom és tűz való közülünk.” [AL II:19–20]

B. Kötelességed más férfiak és nők személye iránt

1. „Szerelem a törvény, szerelem az akarat alatt.” [AL I:57]

„Gyertek elő, ó gyermekek, a csillagok alá, & vegyétek részeteket a szerelemből!” [AL I:12]

Szenvedélyesen egyesítsd önmagad minden egyéb tudatállapottal, így törölve el az Egésztől való elkülönülés érzetét, új alapvonalat teremtve az Univerzumban, melytől mérendő.

2. „Testvérekként harcoljatok!” [AL III:59]

„Ha ő egy Király, nem tudsz ártani neki.” [AL II:59]

Két nézőpont közötti különbségek határozott kiemelése lehetőséget teremt mindkét fél számára, hogy felmérhessék a nagy egészben elfoglalt helyzetüket. Az összeütközés serkenti a hímnemű, avagy teremtő energiát; s, ahogyan a szerelem is teszi - mely a teremtő energia egy formája - , az elmét egyfajta orgazmusra sarkallja, mely lehetőséget ad arra, hogy az átlépje racionalitása tompaságát.

3. Tartózkodj mások akaratába való bármi féle beavatkozástól.

„Óvakodjatok, nehogy bármelyikőtök kényszerítse a másikat, Király a Király ellen!” [AL II:24]

(Az előző rendelkezésekben szereplő szerelem és küzdelem a sport természetére épül, mely során az egyik fél tiszteli ellenfelét s tanul tőle, ám az adott megmérettetésen kívül soha nem törekszik arra, hogy ellenfelét háborgassa.) A másik befolyásolására, a felette gyakorolt uralomra való törekvés egyet jelent az azon egyén eltorzítására vagy elpusztítására tett kísérlettel; s ő szükséges részét képezi saját külön Univerzumának, azaz saját személyének.

4. Ha úgy kívánod, s a szükség úgy hozza, törekedj a másikat hozzásegíteni a megvilágosodáshoz.

Ezt megteheted, ám mindig szigorú tisztelettel adózva a jó sportember hozzáállásának, amikor a kurdarcaiból adódó szorongás úrrá lesz rajta, s így tisztán megértheti önmagát, különös tekintettel arra, amikor kifejezetten kéri a segítséget; mert a saját sötétsége gátolhatja saját tökélyének felfogását. (Ahogyan sötétsége figyelmeztető jelként is szolgálhat, vagy érdeklődést kelthet.) Akkor is jogosan teszed, amikor tudatlansága arra viszi, hogy megkíséreljen más akaratába avatkozni.

Minden beavatkozásra tett kísérlet veszélyes, s szükséges hozzá egyfajta végletekig edzett képesség és jó megítélés, amelyet erősen alátámaszt a tapasztalat. A másra gyakorolt befolyás kísérlete egyet jelent azzal, hogy az egyén közben őrizetlenül hagyja saját fellegvárát; s a kísérlet gyakran az egyén saját maga feletti fennhatóságának elvesztését eredményezi.

5. Imádj mindent!

„Minden férfi és minden nő egy csillag.” [AL I:3]

„Hagyjátok a kegyelmet, átkozottak, kik sajnálkoznak! Öljetek és kínozzatok; ne hagyjatok meg senkit; kerekedjetek fölébük!” [AL III:18]

„Nincs közösségünk a kirekesztettekkel és alkalmatlanokkal: hadd haljanak meg nyomorúságukban. Mivel nem éreznek. A szánalom a királyok vétke: tapossuk el a nyomorultat & a gyengét: ez az erősek törvénye: ez a mi törvényünk és a világ gyönyöre. Ne gondolj, ó király, ama hazugságra: Neked Meg Kell Halnod: soha nem halsz meg, hanem élni fogsz. Most érthető legyen: Ha egy Király teste feloldódik, tiszta extázisban marad mindörökre. Nuit! Hadit! Ra-Hoor-Khuit! A Nap, Erő & Látás, Fény; ezek járnak a Csillag & a Kígyó szolgáinak.” [AL II:21]

Minden élőlény, ahogyan te is, egy külön Univerzum kizárólagos középpontja, s ez a másik Univerzum semmilyen bölcsességében nem azonos, - még csak nem is hasonlítható - , a sajátodhoz. A "Természet" személytelen Univerzuma csupán egy - hozzávetőlegesen igaz - absztrakciója azon tényezőknek, melyekre célszerű közösként tekinteni az egészre vonatkoztatva. Egy másik egyén Univerzuma tehát szükségszerűen ismeretlen előtted és általad megismerhetetlen; azonban energiaáramlatokat képez a tiédben azáltal, hogy részben meghatározza reakcióid.

Kezelj tehát minden férfit és nőt a mérték sérthetetlen szabályaiból eredő abszolút tisztelettel; igazold saját megfigyeléseidet az általuk hozott hasonló megítélésekkel való összehasonlítással; valamint, kudarcaikat vagy sikerüket meghatározó módszereiket tanulmányozva, sajátítsd el saját magad számára azt a tudást és képességet, amely szükséges ahhoz, hogy megbirkózz saját problémáiddal.

A szánalom, részvét és hasonló érzések alapvetően sértésnek számítanak az azokat előidéző személy Istenségének, így a sajátodénak is. Mások fájdalma enyhíthető; de mindig attól a pozitív és nemes céltól vezérelve, hogy megnyilatkozhasson az Univerzum tökéletessége. A szánalom minden aljas, nemtelen, gyáva bűn forrása; s az Igazság ellen elkövetett alapvető káromlás.

„Előttem tisztelegjetek! hozzám jöjjetek próbák nehézségén keresztül, mely áldás.” [AL III:62]

C. A Kötelességed az Emberiség felé

1. Állítsd fel a Thelema Törvényét az igazgatás (magatartás) kizárólagos alapjaként.

A faj általános jóléte számodra is alapvető szükséget képez, ez jól-lét, akár a sajátod, alapvetően a Thelema Törvényének helyes és Bölcs megfigyelésétől függ, számodra elsődleges fontosságú, hogy minden személy teljesen elfogadja a Törvényt, és pontosan ahhoz tartsa magát.

Úgy is tekintheted a Thelema Törvényének kiépítését, mint egy alapvető elemét a saját Igaz Akaratodnak, hiszen akármi is legyen annak az Akaratnak a végső természete, az egyértelmű kivitelezése eme Akaratnak alapjában véve az, hogy mentesek legyünk a külső befolyásoktól.

A kormányok túl gyakran szánalmasnak és butának mutatkoznak, annak ellenére is, ha megvilágosodott emberek vezetik és igazgatják őket, vagy az emberek sorsát irányítják. Ezért pedig minden emberre egyénileg hárul a feladat, hogy megtegyék a megfelelő lépéseket az összes létező törvény átdolgozására, a Thelema Törvénye alapján. Ez a Törvény, mivel a Szabadság Törvénye, a törvényhozó testület céljának kell lenni, hogy megóvja minden egyén legnagyobb mértékű szabadságát az államban, és tartózkodnia kell az önhitt feltevéstől hogy bármely adott pozitív ideált érdemes elérni.

„A Bűn szava Korlátozás.” [AL I:41]

A bűn esszenciája az, hogy meggátolja azon személyek szabadságát, akik a bűnt elszenvedik. (Így pedig a gyilkosság meggátol a jogodban, hogy élj; a rablás, meggátol abban a jogodban, hogy élvezd a munkád gyümölcsét; a fémpénzverés meggátol az adott országban való biztonságos kereskedelem állami garanciájának jogától; stb...) Ezért közös kötelesség, elkülöníteni a bűnözőt, hogy megelőzzük a bűncselekményt, és a megtorlás veszélyét eloszlatni. Mindemellett meg kell értetni a bűnözővel, hogy ez a tett, megvizsgálva, ellenkezik a saját Igaz Akaratával. (Ezt azzal lehet elérni, ha megfosztjuk attól a jogától, amit másoktól megtagadott; mondjuk azzal, hogy száműzzük a tolvajt, hogy folyamatos aggodalmat érezzen a saját javai miatt, melyeket Állami gyámság alá helyeztek). A szabály egészen egyszerű. Az, aki bármilyen jogot megsért, mágikusan azt nyilatkoztatja ki, hogy az nem létezik; így tehát többé nem is fog, az ő számára.

A bűn egy közvetlen spirituális erőszak a Thelema Törvénye ellen, nem kellene a közösségekben tolerálni. Azokat, akikben megvan ez az ösztön, el kell különíteni egy településre, hogy felépítsék a saját városukat, hogy önmaguktól megértsék annak fontosságát, hogy az igazságosság szabályait fenn kell tartani. Minden mesterséges bűnt el kell törölni. Amikor ezen bűnök eltűnnek, az egyén magasabb rendű szabadsága majd megtanítja arra, hogy miképpen kerülje el az olyan tetteket, amik gátolják a természetes szabadságában. Így az igazi bűnök maguktól eltűnnek.

A Törvény kormányzatát arra kell leegyszerűsíteni, hogy az embereket becsületességre és diszkrécióra neveljék, akiknek az az akaratuk, hogy betöltsék a helyüket a közösségben és ezzel minden panaszt a Thelema absztrakt alapelve alapján döntsenek el, és az ellenzék valós megkötései alapján nyerjék el az ítéletet. A végső cél helyreállítani a Lelkiismeretet, valós tudományos alapelvekkel, mint a magatartás felügyelője, aki az embereket tartja szemmel és garanciát ad a vezetőikre.

D. Kötelességed minden más lény és dolog irányában

1. Iktasd be a Thelema Törvényét a használhatóság, a gyakorlat és fejlődés mindenproblémájába.

A Thelema Törvényének megerőszakolása rendeltetésétől eltérően használni a természetes tulajdonságait bármely állatnak vagy tárgynak, azzal hogy eltávolítjuk a helyes funkciójától, mely a történetén vagy szerkezetén alapszik.

Így például, kiképezni gyermekeket hogy mentális műveleteket, vagy olyan gyakorlatokat hajtsanak végre, melyekre alkalmatlanok, egy természet elleni bűntény. Hasonlóan, korhadt építőanyagból házakat építeni, meghamisítani az ételt, elpusztítani az erdőket, stb…, stb…, vétkek.

A Thelema Törvényét kell alkalmazni rendíthetetlenül, bármely ügy eldöntésének kérdésében.

Bármely dolog önmagában rejlő belső alkalmassága kell hogy legyen a kizárólagos próbakő. Látszólagos, és mégis gyakran valós érdekütközések lépnek fel. Az ilyen ügyeket a Természet skáláján alapulva kell eldönteni, a résztvevők általános tiszteletével.

Így, egy fának joga van élni; de mivel egy ember több mint egy fa, ő azt kivághatja hogy eltüzelje, vagy hogy menedéket nyújtson neki, mikor a szükség úgy hozza.

Ennek ellenére, emlékeztessük, hogy a Törvény sosem vall kudarcot a kihágás megbosszulásában: mint amikor az indokolatlan erdőirtás a klímát és a termőtalajt tönkretette, vagy amikor a nyulak olcsó élelmiszer ellátmányként való importálása, pestist okozott.

Figyeljük meg, hogy a Thelema Törvényének megsértése halmozódó bajokat okoz. A földművelő népesség nagyvárosokba terelése, főként meggyőzéssel, hogy feladják a természetes ideáljaikat, nem csak hogy a tájat még kevésbé elviselhetőbbé téve a földműves számára, hanem megrontva a várost is. És a hiba hajlamos arra, hogy mértani sor szerint növekedjen, míg a vétek helyrehozatala szinte elképzelhetetlenné válik, és a társadalom teljes szerkezetének összeomlása fenyeget.

A Thelema Törvényének bölcs alkalmazása - mely megfigyelésen és tapasztalaton kell hogy alapuljon - az, hogy tudatos harmóniban dolgozunk az Evolúcióval. Az alkotás kísérletei maguk után vonják a létező típusok variációit, melyek törvényesek és szükségesek. Értéküket a termékenységük tanúbizonysága alapján kell megítélni, hogy mennyire vannak összhangban a természet pályájával , a tökéletesség felé.

 


Proof read and edited by Frater D.M.T.

Fordítás: Frater A.S - Bahlasti Ompehda O.T.O. (Hungary, Anno Vi)

A szerző engedélyével publikálva. (Published with the permission of the author.)

(Duty - angol nyelvű verzió)

[ » Töltsd le PDF-ben « ]

VISSZA A KÖNYVTÁRHOZ

Thelema

 

2014-2019 © O.T.O. Hungary