BAHLASTI OMPEHDA CAMP - HUNGARY
Do What Do Will

 


Könyvtár

LIBER LII

Az O.T.O. Kiáltványa

A Rend által kibocsátva:
BAPHOMET XI° O.T.O.,
HIBERNIÆ IONÆ ET OMNIUM BRITANNIARUM,

REX SUMMUS SANCTISSIMUS

A.A.

„U” osztályú A∴ A∴ publikáció

Béke, Tolerancia, Igazság;
Üdvözlet a Háromszög minden pontján;
Tisztelet a Rendnek.

Mindenkinek, akit érint: Üdvözlet és jó egészséget!

Tégy amit Akarsz, lesz a Törvény egésze.

1. Az O.T.O. azon beavatottaknak szerve, kiknek kezei alatt a következő szervezetek Tudása és Bölcsessége koncentrálódik:

1. A Gnosztikus Katolikus Egyház.

2. A Szent Szellem Lovagjainak Rendje.

3. Az Illuminátus Rend.

4. A Templom Rendje (Templomos Lovagrend).

5. A Szent János Lovagrend.

6. A Máltai Lovagrend.

7. A Szent Sír Lovagrend.

8. A Szent Grál Rejtett Temploma.

9. A Fény Hermetikus Testvérisége.

10. Heredom Rózsakeresztjének Szent Rendje.

11. Énok Szent Királyi Boltívének Rendje.

12. Az Ősi és Primitív Szabadkőműves Rítus (33 fokozat)

13. Memphis Rítusa (97 fokozat)

14. Mizraim Rítusa (90 fokozat)

15. A Szabadkőművesség Ősi és Elfogadott Skót Rítusa (33 fokozat)

16. A Szabadkőművesség Swedenborgi Rítusa.

17. A Martinisták Rendje.

18. A Sat Bhai Rendje, és még sok más rend, ami azonos érdemű, ha kevésbé híres is.

Nem része a magasztos A∴A∴, viszont szoros együttműködésben áll vele.

Semmilyen szempontból nem sérti meg a megfelelően engedélyezett Szabadkőműves Szervezek kizárólagos előjogait.

2. Mivel az eredeti titkos bölcsesség szétszóródása zűrzavarhoz vezetett, mindezen Rendek Vezetői úgy határoztak, hogy újraegyesítik és centralizálják a tevékenységüket, mint ahogyan a prizma által szétszórt fehér fényt újra egyesíteni lehet.

A Keleti Rendek összes titkos tudását megtestesíti; és vezetői legmagasabb fokozatú beavatottak, kik e szerint is vannak elismerve a föld minden országában.

Az O.T.O. alapító szervezetei sokkal távolabbi korokban olyan embereket foglaltak magukba, mint:

Fohi Hippolytus
Laotze Merlin
Siddartha Arthur
Krishna Titurel
Tahuti Amfortas
Ankh-f-n-khonsu Percivale
Herakles Mosheh
Orpheus Odysseus
Vergilius Mohammed
Catullus Hermes
Martialis Pan
Apollonius Tyanaeus Dante
Simon Magus Carolus Magnus
Manes William of Schyren
Basilides Frederick of Hohenstaufen
Valentinus Roger Bacon
Bardesanes Jacobus Burgundus Molensis
King Wu Ko Hsuen
Christian Rosenkreutz Osiris
Ulrich von Hutten Melchizedek
Paracelsus Khem
Michael Maier Menthu
Jakob Boehme Johannes Dee
Francis Bacon Sir Edward Kelly
Andrea Thos. Vaughan
Robertus de Fluctibus Elias Ashmole
Chau Comte de Chazal
Saturnus Sigismund Bacstrom
Dionysus Molinos

És nemrégiben:

Wolfgang von Goethe Friedrich Nietzsche
Sir Richard Payne Knight Hargrave Jennings
Sir Richard Francis Burton Karl Kellner
Forlong Dux Eliphas Lévi
Ludovicus Rex Bavariae Franz Hartmann
Richard Wagner Cardinal Rampolla
Ludwig von Fischer Papus (Dr. Encausse)

A női tagok nevei soha nincsenek közzétéve.

Nem törvényes bármely ma élő vezető nevét itt felfedni.

Karl Kellner volt az, aki újra életre hívta az O.T.O. exoterikus szervezetét és beindította a most már szerencsésen teljesített tervet, hogy minden okkult szervezetet egy kormányzat alá vonjon.

Az O.T.O. betűk az Ordo Templi Orientis (A Keleti Templom Rendje vagy Keleti Templomosok) szavakat fejezik ki, de egy titkos jelentésük is van a beavatottak számára.

3. A Rend nemzetközi és a világ minden civilizált országában vannak működő csoportjai.

4. Az O.T.O. céljai teljes mértékben csak a legmagasabb beavatottjai számára lehetnek világosak; de nyíltan kimondhatjuk hogy Hermetikus Tudományt vagy Okkult Tudást tanít, a Fény Tiszta és Szent Mágiáját, a Misztikus képességek Titkait, a Jóga  minden formáját, Gnana Jóga, Raja Jóga, Bhakta Jóga, Hatha Jóga és az Ősök titkos Bölcsességének minden egyéb ágait.

A keblein nyugszanak a Nagy Misztériumok; az elméje megoldotta a filozófia és élet minden problémáját.

Birtokában van a Bölcsek Kövének titka, a Halhatatlanság Elixírje és az Univerzális Gyógyszer.

Mindezen felül birtokol egy Titkot, ami képes megvalósítani az Emberek Testvériségének ősrégi álmát.

Továbbá a populáció minden fontos centrumában birtokol egy rejtett Visszavonulási helyet (Collegium ad Spiritum Sanctum), ahol a tagok elzárkózhatnak, hogy akadályozás nélkül folytathassák a Nagy Művet.

Ezek a házak az Igazság, Fény, Erő és Szerelem titkos erődei és helyük csak a titoktartás esküje alatt tárható fel azoknak, akik arra jelöltetnek, hogy használják őket.

Ezek ugyanakkor az igaz imádat templomai, különlegesen felszentelve a Természet által, hogy az emberből a legjobbat hozza ki.

5. Az O.T.O. fennhatósága az O.H.O.-ban koncentrálódik (Outer Head of the order, A Rend Külső Feje), vagy másnéven Frater Superion-ban. Ezen tisztséget viselő személy neve sosem közzétett, csak az ő közvetlen képviselői számára nyilvános.

6. Az O.H.O. fennhatósága minden angol nyelven beszélő országban okirattal lett átruházva a Legszentebb, Legkiválóbb, Legmegvilágosodottabb és Leghatalmasabb Baphomet X° Rex Summus Sanctissimus 33°, 90°, 96°, az Amerikai Egyesült Államok Előző Szakértő Nagymesterére, Írország, Iona és az egész Brit Királyság Nagymesterére, A Szent Szellem Lovagjának Nagymesterére, A Templom Rendjének Szuverén Főparancsnokára, A Rózsakereszt Rendjének Legbölcsebb Uralkodójára, Énok Szent Királyi Boltíve Rendjének Nagy Zerubabbeljére, stb. stb. stb., az O.T.O. Legfőbb Nemzeti Nagymesterére ad vitam.

7. A Legfőbb Nemzeti Nagymester ad vitam két felettes segítő hivatalnokkal rendelkezik, a Legfőbb Kincstárnokkal és a Legfőbb Titkárral. Ezen kívül még sok másik hivatalnok is van, de akikhez ez a kiáltvány szól, nem érdekeltek a megnevezésükben.

8. A tudásanyag egésze, mely a második pontban megnevezett szervezetek között szóródott szét, a következő fokozatokba lett átrostálva és koncentrálva:

 Minerval

 M.

II° M. .

III° M∴

   P∴M∴

IV° Énok Szent Királyi Boltívének Rendtagja.
Jeruzsálem Hercege.
A Kelet és a Nyugat Lovagja.

 A Rózsakereszt Felséges Hercege. (A Pelikán és a Sas Lovagja.)
Hermetikus Filozófus Lovagok és a Vörös Sas Lovagjai Szenátusának tagja.

VI° Kadosch Rendjének Kiváló Lovagja (Templomosa), és a Szent Grál Rendtagja.
Legfelsőbb Vizsgálótábornok, a Legfelsőbb Bíróság tagja.
A Felséges Titok Hercege.

VII° Nagyon Kiváló Független Legfőbb Felügyelő.
A Legfelsőbb Nagytanács Tagja.

VIII° Az Illuminati Tökéletes Püspöke.

IX° A Gnosis Szentélyének Beavatottja.

 Rex Summus Sanctissimus (Supreme and Most Holy King).

9. Minden jó hírrel rendelkező, nagykorú, szabad férfinek és nőnek elidegeníthetetlen joga van a III° fokra.

Azon túl, bebocsátás a magasabb fokozatokra csak az érintett igazgató testület meghívásával érhető el.

Az O.T.O., habár egy Academica Masonica nem Szabadkőműves szerv már amennyire a “titkokat” a kifejezés általános értelmében tekintjük; ezért semmilyen szempontból nem áll konfliktusban és nem sérti meg az Angliai Egyesült Nagypáholy, valamint az Amerikai Nagypáholy, vagy más általuk elismert páholy kizárólagos jogait.

10. A Rendbe való bebocsájtásra jelentkezni személyesen lehet a központokban délelőtt 10 és 12 óra között, vagy levélben a Legfőbb Általános Titkárnál. Az előbbi esetben a jelentkezőnél lennie kell húsz dollárnak, ami jogosítja a Harmadik Fokozatra; utóbbi esetben a húsz dollárt a levélben mellékelje.

Az Első Éves Tagdíjat a Harmadik Fokozat letételekor kell befizetni; ha ezt bármely év Június 30-a után teszi az illető, akkor csak az összeg felét kell befizetni.

A tagok a tagdíjat Január 1-jén fizetik, de a Testvér jó hírű marad és nem veszíti el jogait, ha Március 1-ig fizeti be. Abban az esetben ha elmulasztja ezen kötelességét, megszűnik ipso facto a Rend tagja lenni, de visszahelyezhető ha befizeti az elmaradást és még öt dollárt. Ha a mulasztása a következő évig fennáll, csak speciális feltételek mellett helyezhető vissza, írásos kérelemmel a Legfőbb Nemzeti ad vitam Nagymesterhez.

11. Az Alaptörvény, Bizalmi Meghatalmazások, Oklevelek, Okiratok, és egyéb dokumentumok kiállíthatók a jelöltek számára amikor felemelkednek a IV° fokozatig, ha igénylik.

12. Az ingyenes tagsági oklevél mellett, különleges, bekeretezhető oklevelek adományozhatók minden tagnak, tíz dolláros egségáron. A IX° különleges oklevelének ára huszonöt dollár.

13. Az O.T.O. Tagjainak számos kiváltsága van. Ezek a legfontosabbak:

1. Nemcsak hozzáférést, hanem útmutatást is kapnak, az első manifesztációja óta Szentélyben őrzött rejtett tudás egészéhez.

Az alacsonyabb fokozatokban utalnak a végső tikokra, melyeket szimbólumokban adnak át, fátyol alatt, eskün keresztül.

Így a beavatott intelligenciáját működésbe hozzuk, azon célból, hogy azt, aki jól használja az alacsonyabb fokozatok tudását, ki lehessen választani és meghívni magasabb fokozatra, ahol minden nyíltan kihirdetésre kerül.

2. Részévé válnak az Univerzális Élet folyamának Szabadságban, Szépségben, Harmóniában és Szerelemben, ami az O.T.O. szívében ragyog, és ezen magasztos testvériség Fénye érzékelhetetlen módon világosítja fel őket egyre jobban, ahogy közelednek a központi Napjához.

3. Megismerik azokat, akik leginkább kiegészítik saját természetüket, nem várt segítséget és testvériséget találnak az egész világon, bármerre is utazzanak.

4. Jogot szereznek arra, hogy vagy folyamatosan, vagy rövidebb vagy hoszabb ideig az O.T.O. Titkos házaiban tartózkodjanak a Rendben betöltött rangjuknak megfelelően; vagy azok esetében, akik az Ötös, vagy alacsonyabb fokozatokon vannak, meghívást nyerhetnek eme házakba.

5. Az Egyetemes Gyógyszer Előkészítésének és Használatának tudása kizárólag a IX° tagjai számára elérhető; de különleges körülmények fennállása esetén átadható a VIII° és VII° tagoknak, a Nemzeti Legfőbb Mesterek engedélyével, sőt, bizonyos vészhelyzetekben alacsonyabb fokozatoknak is.

6. Az V° -ban minden tag elkötelezett, hogy azonnali és tökéletes segítséget nyújtson a többi társnak ugyanezen a szinten, akár szellemi, testi vagy vagyoni szükség esetén. Magasabb szinteken a Testvériség Kötelékei még erősebbek. Így a Rend  tökéletes biztosítási rendszert nyújt az élet minden csapása vagy szerencsétlensége ellen.

7. A IX° tagjai a Rend Javainak és Birtokainak résztulajdonosaivá válnak, így ezen fokozat elérése maga után vonja, hogy kamatostul visszakapják a befizetett tagdíjakat és hozzájárulásokat.

8. A Rend gyakorlati segítséget nyújt az életben az arra érdemes tagjainak még az alacsonyabb fokozatokon is, így ha valaki eredetileg szegény is, képessé válik a VII°, VIII° és IX° viszonylag magas díjainak megfizetésére. A IV°-ra való emelkedéssel, minden Rendtag benyújthatja a körülményeinek számadását, és megnevezheti mely irányban igényel segítséget.

14. A tagok előrelépésénél döntő, hogy mennyire odaadóak a Rendhez, hogy mennyire értik meg a tanításainak természetét, mennyire lelkesen terjesztik a Rend tanait saját megértésüknek megfelelően, természetesen mindig a titkok megkövetelt védelmének folyamatos megtartásával, valamint a bátorság, becsület és erkölcsi tisztaság jellemvonásait vizsgálva, amelyek nélkül nem méltó senki sem az emberi névre.

15. Az O.H.O.-t csak a VIII° és IX° tagjai ismerik.

Csak azok léphetnek kapcsolatba az ad vitam Nemzeti Legfőbb Nagymesterrel, akik elérték a VI°-ot.

Minden kommunikációt a Legfőbb Általános Titkárnak kell címezni, a csekkeket pedig a Legfőbb Általános Kincstárnok nevére írni.

A Rend által kiadva,
L. Bathurst IX°, Legfőbb Általános Titkár

 


Proof read and edited by Frater D.M.T.

Fordítás: Frater A.S. - Bahlasti Ompehda O.T.O. (Hungary, Anno Vi)

[ » Töltsd le PDF-ben « ]

(Liber LII - Manifesto of the O.T.O. - angol nyelvű verzió)VISSZA A KÖNYVTÁRHOZ

Thelema

 

2014-2019 © O.T.O. Hungary