BAHLASTI OMPEHDA CAMP - HUNGARY
Do What Do Will

 


Könyvtár

Liber XV

O.T.O.
Ecclesiae Gnosticae Catholicae
Canon Missae

EGC Lamen

Ősi asszír és görög dokumentumokból összeállította
Mester
Therion

I.
A TEMPLOM BERENDEZÉSÉRŐL

Keleten, azaz Boleskine irányába, (amely a skót Loch Ness délkeleti partján helyezkedik el, Foyerstől két mérföldre keletre) helyezkedik el a szentély, vagy a Főoltár. Méreteit tekintve, legyen hét láb hosszú, három láb széles, és 44 inch (111.76 cm) magas. Terítsük le bíborszínű oltárterítővel, melyet aranyszínű bourbon liliomokkal (fleur-de-lyse), vagy egy sugárzó nappal, vagy más hasonlóan alkalmas jelképekkel hímezhetünk ki.

Mindkét oldalon álljon egy oszlop vagy obeliszk, amely fekete és fehér színben váltakozik.

Alatta egy három lépcsőből álló emelvény, fekete és fehér négyzetekkel.

Fölötte a felsőoltár, melyen a Felfedés Sztéléjének másolata áll, mindkét oldalán négy-négy gyertyával. A Sztélé alatt van a Törvény Könyvének helye, mindkét oldalán hat-hat gyertyával. Ez alatt helyezkedik el a Szent Grál, rózsákkal mindkét oldalán. A Kehely előtt az áldozó-tányér helye. A rózsákon túl mindkét oldalon két nagy gyertya ég.

Mindezeket egy hatalmas Fátyol fedi el.

A két oszlop által kijelölt egyenlő oldalú háromszög csúcsán egy kisebb fekete négyzet alakú oltár helyezkedik el, amely két egymásra helyezett kockából áll.

Ezt az oltárt a következő, azonos nagyságú és egyenlő oldalú háromszög közepéül véve, ezen háromszög csúcsán egy kicsi, kör alapú oszlop helyezkedik el.

Ezt megismételve, a harmadik háromszög csúcsán egy függőlegesen állított Sírbolt jelyezkedik el.

II.
A MISE TISZTJEIRŐL

A PAP. Nála van a Szent Lándzsa, és a kezdetkor egyszerű fehér csuhába öltöztetve.

A PAPNŐ. Valóban Virgo Intacta legyen, vagy legyen a Hatalmas Rend szolgálatának különösen elkötelezet tagja. Fehérbe, kékbe és aranyba öltöztetve. Nála van a Kard vörös övzsinóron, a Tányér és a Szentség, avagy a Fény Sütemény.

A DIAKÓNUS. Fehérbe és sárgába öltöztetve. Nála van a Törvény Könyve.

Két GYERMEK. Fehérbe és feketébe öltöztetve. Egyiküknél egy korsó víz és egy edénnyi só, másikuknál egy füstölő tűz és egy üvegcsényi illatszer.

III.
AZ INTROIT CEREMÓNIÁJÁRÓL

A DIAKÓNUS megnyitja az ajtót és beengedi a gyülekezetet majd elfoglalja helyét a kisoltár és az oszlop közt. (Az érkezőket egy ajtónálló felügyeli.) A DIAKÓNUS előrelép és meghajol a nyitott szentély előtt, ahol a Grál van elhelyezve. Megcsókolja a Törvény Könyvét háromszor, kinyitja és a felső oltárra helyezi. Nyugat felé fordul.

A DIAKÓNUS:

Tégy amit akarsz lesz a Törvény egésze. ΙΑΩ [IAO] nevében kinyilvánítom a Fény, az Élet, a Szerelem és a Szabadság Törvényét.

A GYÜLEKEZET:

Szerelem a törvény, szerelem az akarat alatt.

A DIAKÓNUS a helyére megy a füstölőoltár és az oszlop közé, kelet felé néz és bemutatja az Ember és Testvér jelét és lépését. Mindenki utánozza.

A DIAKÓNUS és minden EMBER:

Hiszek az egy titkos és kimondhatatlan ÚRBAN; és az egy Csillagban a Számnélküli Csillagok közül, melynek tüzéből teremtettünk, s melybe visszatérünk majd; és az egy Élet Atyjában, ki a Misztérium Misztériuma, kinek neve KÁOSZ [CHAOS], ki a Nap egyedüli helytartójában a Földön; és az egy Levegőben, minden lélegző táplálójában.

És hiszek az egy Földben, mindannyiunk Anyjában, és ez egy méhében, melyben minden ember fogan és melyben megpihennek, ki a Misztérium Misztériuma, kinek neve BABALON.

És hiszek a Kígyóban és az Oroszlánban, ki a Misztérium Misztériuma, kinek neve BAPHOMET.

És hiszek a Fény, Élet, Szerelem és Szabadság egy Gnosztikus és Katolikus Egyházában, mely Törvényének egy Szava a ΘΕΛΗΜΑ. [THELEMA]

És hiszek a Szentek közösségében.

És ahogyan az étel és ital naponta szellemi anyaggá lényegül át bennünk, úgy hiszek a Mise Csodájában.

És vallom az egy Bölcsesség Keresztségét, mely által véghez visszük az Újjászületés Csodáját.

És vallom, hogy életem egyetlen, egyedi és örök, mely volt, van és eljövend.

ʼΆΥΜΓΝ. ʼΆΥΜΓΝ. ʼΆΥΜΓΝ. [AUMGN. AUMGN. AUMGN.]

Zeneszó. A gyermek belép a tartóval és sóval. A PAPNŐ belép a Karddal és a Tányérral. A gyermek belép a füstölőtartóval és illatszerrel. A DIAKÓNUS felé fordulnak, egy vonalba sorakozva a két oszlop közt.

A SZŰZ:

Üdvözlete Földnek s Égnek!

Mind a Mágus Üdvözlőjelét mutatják, a DIAKÓNUS vezetésével.

A PAPNŐ, a negatív gyermekkel a bal, a pozitív gyermekkel a jobb oldalán felvonul a Főoltár lépcsőin. Ők alant várják. A Tányért a Grál elé helyezi. Miután kifejezte imádatát visszatér, a gyermekek követik, a pozitívval mellette, kígyózó útba kezd 3½ kört írva le a templom körül. (Deosil {óra járásával megegyezően} az oltár körül, widdeshins {óra járásával ellentétesen} az oszlop körül, deosil az oltár és oszlop körül, widdershins az oltár körül és így érkeznek nyugaton a Sírbolthoz.) Kivonja Kardját és azzal húzza el a Fátylat.

A PAPNŐ:

A ☩ Vasnak hatalma által, így szólok hozzád: Emelkedj! Urunknak ☩ a Napnak nevében, és Urunknak ☩  ... nevében, hogy átadhasd az erényeket a Testvéreknek.

A Kardot visszateszi annak hüvelyébe.

A PAP, előlépve a Sírboltból, egyenesen felfelé tartva a Lándzsát mindkét kezével, jobbal a bal fölött, megteszi az első három szabályos lépést. Ezután átadja a Lándzsát a PAPNŐNEK, és bemutatja a három büntetőjelet. Ezután letérdel és mindkét kezével imádja a Lándzsát. Ünnepélyes zene.

A PAP:

Ember vagyok az emberek közt.

Ismét átveszi a Lándzsát és leengedi. Felemelkedik.

A PAP:

Hogyan válhatok méltóvá, hogy átadjam az erényeket a Testvéreknek?

A PAPNŐ átveszi a gyermektől a vizet és a sót, és összevegyíti őket a szenteltvíztartóban.

A PAPNŐ:

Hintse meg a Föld sója a vizet hogy az a Hatalmas Tenger erényét hordozza. (Térdet hajt.) Anya, imádott légy!

Visszatér nyugatra. ☩ vet nyílt kézzel a PAPra, homlokára, mellkasára és testére.

Légy a PAP, tiszta testben és lélekben!

A PAPNŐ átveszi a füstölőtartót a gyermektől és a kisoltárra helyezi. Füstölőt tesz bele.

Tegye a Tűz és a Levegő édessé a világot! (Térdet hajt)

Atya, imádott légy!

Visszatér nyugatra és ☩ vet a füstölővel a PAP előtt, háromszor, mint előbb.

Légy a PAP, buzgó testben és lélekben!

(a gyermekek visszakapják fegyverüket, ha annak funciója betöltetett)

A DIAKÓNUS most felveszi a szentelt köpenyt a Főoltárról, és a PAPNŐhöz hozza, aki felöltözteti a PAPot skarlát és arany Köpenyébe.

Legyen a Nap lángja ragyogásod, ó te a NAP PAPja!

A DIAKÓNUS elhozza a koronát a Főoltárról. (A korona lehet aranyból vagy platinumból, vagy electrum magicumból, de semmilyen más fémből, ami nem feltétlen szükséges egy megfelelő ötvözethez. Díszíthetik kívánság szerint ékkövek. De körötte tekeredjen az Uraeus kígyó és a szertartásos föveg azonos vörös egyen a köpenyével. Szövete bársony legyen.)

Legyen a Kígyó a te koronád, ó te az ÚR PAPja!

Letérdelve a PAPNŐ a nyitott kezeibe veszi a Lándzsát, és tizenegyszer fel-le végighúzza rajta őket nagyon gyengéden.

Légy az ÚR jelen miköztünk!

Mindenki az Üdvözlés jelét adja.

A GYÜLEKEZET:

Úgy legyen.

IV.
A FÁTYOL MEGNYITÁSÁNAK SZERTARTÁSÁRÓL

A PAP:

Téged, kit imádunk, meg is idézünk.

A felemelt Lándzsa hatalma által!

Felemeli a Lándzsát. Mindenki megismétli az Üdvözlés jelét. Győzedelmes zene. A PAP megfogja a PAPNŐ jobb kezét baljával, a Lándzsát felemelve tartja.

Én, PAP és KIRÁLY, magamhoz veszlek, makulátlan tiszta szűz; felemellek téged; keletre vezetlek téged; a Föld csúcsára helyezlek téged.

Az oltárra ülteti a PAPNŐT. A DIAKÓNUS és a gyermekek követik sorrendben. A PAPNŐ felveszi a Törvény Könyvét, mindkét kezével melléhez fogja, mutató- és hüvelykujjaival lefelé mutató háromszöget formázva. A PAP a DIAKÓNUSnak adja a Lándzsát, hogy tartsa, átveszi a gyermektől a vizeskorsót és meghinti vízzel a PAPNŐT, öt keresztet vetve rá, a homlokára, vállaira és combjaira. A PAP hüvelykujja mindig mutató- és középsőujja közt, mikor nem tartja a Lándzsát. A PAP átveszi a füstölőt a gyermektől és az előbbihez hasonlóan öt keresztet vet. A gyermekek fegyvereiket a megfelelő oltárokra helyezik.

A PAP megcsókolja a Törvény Könyvét háromszor. Egy ideig imádatban térdel, kezei összetéve, ökölbe zárva, hüvelyk az előbb említett pozícióban. Felemelkedik és fátylat von az egész oltár köré. Mindenki felemelkedik és csatarendbe áll. A PAP elveszi a Lándzsát a DIAKÓNUSTÓL, és úgy fogja, mint azelőtt, mint Ozirisz vagy Pthah. Háromszor körbejárja a templomot, a DIAKÓNUS és a gyermekek követik, mint előbb. (Ők, ha nem használják kezeiket, azokat mellkasuk előtt keresztezik.) Az utolsó körnél leválnak róla és az oszlop és a kisoltár közti helyre mennek, ahol imádatra térdelnek, kezeik tenyérrel összetéve, és fejük fölé emelve. Mindenki utánozza ezt a mozdulatot. A PAP visszatér keletre és fellép az oltár első lépcsőjére.

A PAP:

Ó Csillagok köre, melynek Atyánk csak ifjabb testvére, képzeleten túli csoda, a végtelen tér lelke, kielőtt az Idő megszégyenül, az elme elborul s a megértés elsötétül, nem tefeléd közelítünk, ha formád nem a Szerelem. Ezért a mag és gyökér és a szár és rügy és a levél és virág és gyümölcs nevében megidézünk Téged.

Majd a pap válaszolt & szólt a Tér Királynőjéhez, megcsókolva csodálatos szemöldökét, és a Királynő fényének harmata a Pap egész testét az izzadtság édes illatú parfümjében fürdette: Ó Nuit, Mennyek örökkévalója, legyen mindörökké így; hogy az emberek ne úgy beszéljenek rólad, mint Egy, hanem mint Senki; és ne beszéljenek rólad egyáltalán, hiszen te örökkévaló vagy!

Ezen beszéd alatt a PAPNŐ teljesen megszabadult köpenyétől. (Lásd: CCXX I:62.)

A PAPNŐ:

De jobb engem szeretni, mint minden mást: ha most a sivatagban az éji csillagok alatt füstölőm égeted előttem, tiszta szívvel hívsz engem, és a Kígyó lángjával benne, jöhetsz kicsit, hogy keblemen nyugodj. Egy csókért akkor mindent odaadnál; de aki egy porszem töredékét adja, mindent elveszít abban az órában. Gyűjtsetek javakat és készletet nőkből és fűszerekből; viseljetek gazdag ékszereket, haladjátok meg a föld népeit ragyogásban & büszkeségben; de mindig az én szerelmemben, és így juttok el az én gyönyörömhöz. Parancsolom neked, hogy járulj elém egyetlen köntösben, gazdag fejfedővel befödve. Szeretlek! Sóvárgok utánad! Sápadt vagy bíbor; fátyolozott vagy kívánatos, én ki minden gyönyörűség és bíbor, és a legbelsőbb érzék részegsége vagyok, kívánlak. Vedd magadra a szárnyakat, és ébreszd fel a tekergőző csillogást benned: gyere hozzám! Hozzám! Hozzám! Énekeld az elragadó szerelmi dalt nekem! Égess nekem illatos füstölőket! Viselj nekem ékszereket! Igyál rám, mert szeretlek! Szeretlek! Én vagyok a Naplemente kék-szemhéjú lánya; én vagyok az érzéki éji ég mezítelen csillogása. Hozzám! Hozzám!

A PAP fellép a második lépcsőre.

A PAP:

Ó titkok titka, ki minden élő lényében rejtezel, nem Téged imádunk, mert ki imád, az is te vagy. Te vagy Az, és Az vagyok Én.

Én vagyok a láng, mely az ember minden szívében és minden csillag magvában ég. Én vagyok az Élet, és az Élet adója, de ezért az én tudásom a halál tudása. Én egyedül vagyok: nincs Isten ott, ahol én vagyok.

A DIAKÓNUS és mindenki felemelkedik az Üdvözlés jelével.

A DIAKÓNUS:

De ti, Ó én népem, emelkedjetek fel & ébredjetek!
Legyenek a rituálék helyesen bemutatva, örömmel & szépséggel!
Vannak az elemek rituáléi és az idők ünnepei.
Egy ünnep a Próféta és Menyasszonya első éjjelének tiszteletére!
Egy ünnep a Törvény Könyve megírásának három napja tiszteletére.
Egy ünnep Tahuti és a Próféta gyermekének tiszteletére — titok, Ó Próféta!
Egy ünnep a Legfelsőbb Rituálé tiszteletére, és egy ünnep az Istenek Napéjegyenlőségének tiszteletére.
Egy ünnep a tűz tiszteletére és egy ünnep a víz tiszteletére; egy ünnep az élet tiszteletére és egy nagyobb ünnep a halál tiszteletére!
Egy ünnep minden nap a szívetekben elragadtatásom örömének tiszteletére!
Egy ünnep minden éjjel Nu és a legvégső gyönyör élvezetének tiszteletére!

A PAP fellép a harmadik lépcsőre.

A PAP:

Te, ki Egy vagy, Urunk az Univerzumban, a Nap, Urunk magunkban, kinek neve a Misztérium Misztériuma, a legvégső lény, kinek ragyogása, mely megvilágítja a világokat, egyben a lélegzet is, melytől minden Isten és a Halál is rémülten megremeg előtted — A Fény Jele által ☩ jelenj meg dicsőségben a Nap trónján!

Nyisd meg a teremtés és intelligencia útját köztünk és elménk között! Világítsd meg megértésünket! Bátorítsd szívünket! Engedd fényed kikristályosodni vérünkben, beteljesítve feltámadásunkat!

A ka dua
Tuf ur biu
bi a’a chefu
Dudu nur af an nuteru!

A PAPNŐ:

Nincs törvény a Tégy amit akarszon túl.

A PAP szétválasztja lándzsájával a fátylat. Az előző beszédek alatt a PAPNŐ, ha szükséges, mint a barbár országokban, visszavette köpenyét.

A PAP:

ΊΩ ΊΩ ΊΩ ΙΑΩ ΣΑΒΑΩ
ΚΥΡΙΗ ΆΒΡΑΣΑΞ ΚΥΡΙΗ ΜΕΙΘΡΑΣ ΚΥΡΙΗ
ΦΑΛΛΗ. ʼΊΩ ΠΑΝ, ʼΊΩ ΠΑΝ ΠΑΝ, ʼΊΩ ʼΙΣΧΥΡΟΝ, ʼΊΩ ʼΑΘΑΝΑΤΟΝ, ʼΊΩ
ʼΆΒΡΟΤΟΝ, ʼΊΩ ʼΙΑΩ. ΧΑΙΡΕ ΦΑΛΛΗ ΧΑΙΡΕ ΠΑΝΦΑΓΗ ΧΑΙΡΕ ΠΑΝΓΕΝΕΤΟΡ.
ʽΆΓΙΟΣ, ʽΆΓΙΟΣ, ʽΆΓΙΟΣ ʼΙΑΩ.

[ IÔ IÔ IAÔ SABAÔ 
KURIE ABRASAX KURIE MEITHRAS KURIE PHALLE . 
IÔ PAN, IÔ PAN PAN   IÔ ISKHUROS, IÔ ATHANATOS IÔ ABROTOS IÔ IAÔ. 
KHAIRE PHALLE KHAIRE PAMPHAGE KHAIRE PANGENETÔR. 
HAGIOS, HAGIOS, HAGIOS IAÔ. ]

A PAPNŐ Tányérral jobb, Kehellyel bal kezében ül. A PAP felmutatja a Lándzsát, melyet a PAPNŐ tizenegyszer megcsókol. Majd kebléhez szorítja azt, míg a PAP a PAPNŐ térdére borul, megcsókolva azt, karjai a PAPNŐ combja mentén kinyújtva. Ezen imádatban marad, míg a DIAKÓNUS elmondja a Könyörgéseket. mindenki csatarendbe áll Dieu Garde-ban, tehát lábfejek egymásra merőlegesek, kezek hülvelykujjnál összekulcsolva lazán tartva. Ez az általános pozíció az álláshoz, ha nincs egyéb utasítás.

V.
A KÖNYÖRGÉSEK HIVATALÁRÓL,
MELYEKNEK SZÁMA TIZENEGY

(1.) A Nap

A DIAKÓNUS:

Látható és érzékelhető Úr, kinek számára ezen Föld csupán egy fagyott szikra, mely éves és napi mozgással körülötted kering, fénynek forrása, életnek forrása, örökös ragyogásod buzdítson minket folyamatos munkára és élvezetre, hogy mivel folyamatos részesei vagyunk kegyednek, mi is saját pályánkon keringvén fényt és életet, táplálékot és örömet adhassunk azoknak, kik körülöttünk keringenek, anélkül hogy anyagunk vagy ragyogásunk csökkenne - mindörökké!

AZ EMBEREK:

Úgy legyen.

(2.) Az Úr

A DIAKÓNUS:

Titkos és legszentebb Úr, a fény forrása, az élet forrása, a szerelem forrása, a szabadság forrása, légy örökké állandó és hatalmas bennünk, az energia ereje, a mozgás tüze, engedd, hogy igyekezetünkben véled fáradozzunk, hogy kifogyhatatlan örömödben maradhassunk!

AZ EMBEREK:

Úgy legyen.

(3.) A Hold

A DIAKÓNUS:

Éjszaka Úrhölgye, ki mindig köröttünk forogsz hol láthatóan, hol láthatatlanul időszakodtól függően, légy segítője a vadászoknak, és szerelmeseknek, és minden embernek ki a földön fáradozik, és minden hajósnak a tengeren!

AZ EMBEREK:

Úgy legyen.

(4.) Az Úrnő

A DIAKÓNUS:

Öröm adója és kapója, élet és szerelem kapuja, légy örökké készen, szólgálólányaiddal együtt, örömteli hivatalodban!

AZ EMBEREK:

Úgy legyen.

(5.) A Szentek

A DIAKÓNUS:

Élet és Öröm Ura, ki az ember hatalma vagy, ki lényege vagy minden igaz istennek a Föld színén, ki folyamatosan átadod a tudást generációról generációra, kit tisztelünk mezőkön és erdőkben, hegyeken és barlangokban, nyíltan a piactereken és titokban házaink termeiben, arany és elefántcsont és márvány templomokban, ahogy testünk templomaiban is, méltón megemlékezünk az arra méltókról, kik régen tiszteltek téged és dicsőséged kinyilvánították az emberek felé,

(A DIAKÓNUS minden név után hüvelykjével mutató- és középsőujja közt ☩ et rajzol. Hétköznapi misénél elegendő azokat említeni, kiknek neve dőlttel van szedve, a mutatott szöveggel.)

Lao-ce és Sziddhárta és Krishna és Tahuti, Mózes, Dionüszosz, Mohammed és To Mega Thérion, ezekkel együtt Hermész, Pán, Priapus, Ozírisz és Melkhizédek, Khem és Amun és Mentu, Héraklész, Orfeusz és Odüsszeusz; továbbá Vergíliusz, Katullusz, Marcialisz, Rabelais, Swinburne, és sok más szent énekmondó; Apollóniusz Tyanæusz, Simon Mágus, Mánész, Püthagórasz, Bazilidész, Valentinusz, Bardeszánész és Hippolitusz, kik a Gnózis Fényét továbbították számunkra, leszármazottaik és örököseik számára; továbbá Merlin, Artúr, Kamuret, Parszifál, és sok másik, próféta, pap és király, ki a Lándzsát és Kelyhet, a Kardot és korongot hordozta a vademberek ellen, és ezek is, Nagy Károly és paladinjai, továbbá Schyreni Vilmos, Hohenstaufeni Frigyes, Roger Bacon, Jacobus Burgundus Molensis a Mártír, Christian Rosencreutz, Ulrich von Hutten, Paracelsus, Michael Maier, Roderic Borgia VI. Sándor pápa, Jacob Boehme, Francis Bacon Lord Verulam, Andrea, Robertus de Fluctibus, Giordano Bruno, Johannes Dee, Sir Edward Kelly, Thomas Vaughan, Elias Ashmole, Molinosz, Adam Weishaupt, Wolfgang von Goethe, William Blake, II. Lajos bajor király, Richard Wagner, Alphonse Louis Constant, Friedrich Nietzsche, Hargrave Jennings, Carl Kellner, Forlong herceg, Sir Richard Payne Knight, Paul Gaugin, Sir Richard Francis Burton, Doktor Gérard Encausse, Doktor Theodor Reuss, Sir Aleister Crowley, Karl Johannes Germer, és Grady Louis McMurtry Őrnagy

Ó Oroszlánnak és Kígyónak fiai! Minden szentjeitekkel méltóm megemlékezünk az arra méltókról kik voltak, vannak és eljövendenek.

Legyen Lényegük köztünk jelen, erős, hatalmas és atyai, hogy tökéletesítsék ezen lakomát!

AZ EMBEREK:

Úgy legyen.

(6.) A Föld

A DIAKÓNUS:

Termékenység anyja, kinek keblén nyugszik a víz, kinek orcáját a lég simítja és kinek szíve a Nap tüze, minden élet méhe, évszakok visszatérő bősége, válaszolj kegyeddel a munka imájára, és a pásztorokhoz és földművesekhez légy kegyes!

AZ EMBEREK:

Úgy legyen.

(7.) Az Alapelvek

A DIAKÓNUS:

Rejtélyes Erő, háromarcú, rejtélyes Anyag, négyarcú és hétarcú felosztásodban, mely dolgok kölcsönhatása szövi az Élet fátylának táncát a Szellem arcán, legyen harmónia és szépség misztikus szerelmetekben, hogy bennünk egészség és gazdagság és isteni élvezet lehessen a Szabadság Törvénye szerint; mind kövesse Akaratát, mint erős ember, ki örömét leli útjában, mint egy csillag pályája, mely örökké lángol a Mennyek örömteli társaságában!

AZ EMBEREK:

Úgy legyen.

(8.) Születés

A DIAKÓNUS:

Légyen az óra kedvező és az élet kapuja nyíljon békében és jólétben, hogy az, ki gyermeket szül örvendhessen és a csecsemő két kézzel kapja el az életet!

AZ EMBEREK:

Úgy legyen.

(9.) Házasság

A DIAKÓNUS:

Mindazokra, kik ezen napon egyesülnek szerelemben akarat alatt, siker hulljon; erő és tapasztalat egyesítsen hogy extázist hívjon elő, és szépség válaszoljon szépségnek!

AZ EMBEREK:

Úgy legyen.

(10.) Halál

A DIAKÓNUS:

Ideje mindannak, mi él, kinek neve kifürkészhetetlen, légy kegyes hozzánk órádon!

AZ EMBEREK:

Úgy legyen.

(11.) A Vég

A DIAKÓNUS:

Azoknak, kik szeméről az élet fátyla aláhullott légyen megadva valódi Akaratuk beteljesítése; akár akarják a Végtelenbe alámerülést, vagy a választott szeretteikkel találkozást, vagy elmélkedést, vagy hogy békét találjanak, vagy hogy elérjék munkáját és hősiességét a megtestesülésnek ezen a bolygón, vagy bármely másikon, vagy bármely Csillagban, vagy bármi mást, légyen megadva Akaratuk beteljesítése, igen, az Akaratuk beteljesítése!

ʼΆΥΜΓΝ. ʼΆΥΜΓΝ. ʼΆΥΜΓΝ. [AUMGN. AUMGN. AUMGN.]

AZ EMBEREK:

Úgy legyen.

Mindenki leül.

A DIAKÓNUS és a gyermekek a PAP és PAPNŐ mellé vonulnak, készen a megfelelő fegyverek szükség szerinti átvételére.

VI.
AZ ELEMEK MEGSZENTELÉSÉRŐL

A PAP öt keresztet vet:

☩1
☩3 ☩2
a Tányérra és Kehelyre;
☩4 csak a Tányérra;
☩5 csak a Kehelyre.

A PAP:

Az ember élete a Földön, a munka gyümölcse, a törekvés fenntartása, így légy te a Lélek tápláléka!

Megérinti a Szentséget a Lándzsával.

A Bot erényének hatalma által

Legyen e kenyér Isten Teste!

Elveszi a Szentséget

ΤΟΥΤΟ ʼΈΣΤΙ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΟΥ. [TOUTO ESTI TO SÔMA MOU.]

Letérdel, imád, felemelkedik, felmutatja a Szentséget az EMBEREKNEK, visszafordul, visszahelyezi a Szentséget és imádja. Zene. Felveszi a Kelyhet.

Az ember örömének okozója a Földön, a munka vígasza, a törekvés buzdítója, így légy te a Lélek extázisa!

Megérinti a Kelyet a Lándzsával.

A Bot erényének hatalma által

Legyen e bor Isten Vére!

Felemeli a Kelyhet

ΤΟΥΤΟ ΈΣΤΙ ΤΟ ΠΟΤΗΡΙΟΝ ʼ ΤΟΥ ʽΆΙΜΑΤΟΣ ΜΟΥ. [TOUTO ESTI TO POTÊRION TOU HAIMATOS MOU.]

Letérdel, imád, felemelkedik, felmutatja a Kelyhet az EMBEREKNEK, visszafordul, visszahelyezi a Kelyhet és imádja. Zene.

Mert ez a Feltámadás Szövetsége.

Ismét öt keresztet ☩ vet a PAPNŐRE.

Fogadd el, Ó ÚR, az élet és öröm eme áldozatát, a Feltámadás Szövetségének igaz bizonyságait.

A PAP felajánlja a Lándzsát a PAPNŐNEK, aki megcsókolja, a PAP ezután megérinti a mellei közt és a testén. Majd felfelé széttárja karjait, mintha az egész szentélyt magába fogadná.

Vigyék ezen felajánlást az Aethyr hullámai Urunkhoz és Atyánkhoz a Naphoz, ki a Mennyeken túl utazik, az ő nevében ON.

Összezárja kezét, megcsókolja a PAPNŐT annak keblei közt, és három nagy keresztet vet a Tányérra, a Kehelyre és saját magára. A mellére csap. Mindenki utánozza.

Halljátok mind, a régi idő valódi egyházának szentjei, kik lényegetekben jelen vagytok, a ti örököseiteknek valljuk magunkat, veletek vallunk közösséget, tőletek kérünk áldást ʼΙΑΩ [IAÔ] nevében.

Három keresztet vet a Tányérra és a Kehelyre együtt. Felfedi a Kelyhet, térdet hajt, a Kelyhet bal kezébe veszi és a Szentséget a jobba. A Szentséggel öt keresztet vet a Kehelyre.

☩1
☩3           ☩2
☩5  ☩4

Felemeli a Szentséget és a Kelyhet. Csengőszó.

ʽΆΓΙΟΣ ʽΆΓΙΟΣ ʽΆΓΙΟΣ ʼΙΑΩ. [HAGIOS HAGIOS HAGIOS IAÔ!]

Visszahelyezi a Kelyhet és imádja.

VII.
A HIMNUSZ HIVATALÁRÓL

A PAP:

Te, aki Én vagyok, túl minden énségen,
Kinek nincs neve és nincs alakja,
Aki vagy, mikor már minden más megszünt,
Te, ki a Napnak a titka és központja vagy,
Te, ki minden tudás rejtett forrása vagy,
Ismeretlen vagy Te, rejtőzködő magányodban,
Te vagy az igaz tűz a nád belsejében,
Az élet, a szerelem, a szabadság és az élet
Borongó, tenyésző forrása és magja,
Te, ki túl vagy a láthatón és nincsenek rád szavak,
Téged idézlek, halovány tüzem
Izzál fel, ahogy bennem felkel a szándék!
Téged idézlek maradandó
Téged, közepe és titka a Napnak
És azt a legszentebb misztériumot
Melynek az eszköze én vagyok.
Jelenj hát meg, legszörnyűbb és legszelídebb,
Törvény szerint gyermekedben!

A KÓRUS:

Mert az Atyából és a Fiúból
A Szent Lélek egylényegű
Férfi és nő alapvetően egy,
A férfi lény női alakban rejtezik.
Dicsőség és áldás a magasságban
Te Galamb, kit az emberek istenítenek,
Lényed abból a királyi fajtól ered,
Ki téli viharban is napfényt fakaszt.
Dicsőség és áldás Néked
Világ-hamu nedve, csoda-fa!

A FÉRFIAK:

Dicsőség néked az aranyozott sírnak a mélyéről!

A NŐK:

Dicsőség néked a várakozás méhének mélyéből!

A FÉRFIAK:

Dicsőség néked a fel nem szántott földről!

A NŐK:

Dicsőség néked a felesküdött szűztől!

A FÉRFIAK:

Dicsőség néked, az Örök Hármasság
igazi Egysége!

A NŐK:

Dicsőség néked apa és anya
És Én néked, aki Vagyok aki vagyok.

A FÉRFIAK:

Dicsőség néked, mindenen túli
Szökkenő spermád, csírád és magod!

A NŐK:

Dicsőség néked, örök Nap
Te Egyben a Három, Három az Egyben!

A KÓRUS:

Dicsőség és áldás néked
Világ-hamu nedve, csoda-fa!

(Ezen szavak adják a himnusz lényegét; de az egész, vagy bármely része megzenésíthető; mely lehet olyan bonyolult, amilyenné csak a művészet tenni képes. De ha más himnuszokat engedélyezne is az Egyház Atyja, ez megtartja helyét elsőként köztük, nimt az összes atyja.)

VIII.
A MISZTIKUS ESKÜVŐRŐL
ÉS AZ ELEMEK MAGÁHOZVÉTELEZÉSÉRŐL

A PAP a Tányért jobbjának mutató- és középsőujja közé veszi. A PAPNŐ jobbjában tartja a Kelyhet.

A PAP:

Legrejtettebb Úr, áldd meg ezt a szellemi étket testünknek, egészséget és halmozz el minket gazdagsággal és erővel és örömmmel és békével, és hozdd el nekünk az akarat és az (akarat alatti) szerelem beteljesülését, mely az örökös boldogság.

☩-et vet a Tányérral és megcsókolja azt. Felfedi a Kelyhet, térdet hajt, felemelkedik. Zene. Felveszi a Szentséget és eltöri a Kehely felett. A jobb kezében maradt részt visszahelyezi a Tányérra. Letör egy darabot a baloldali részből.

ΤΟΥΤΟ ΈΣΤΙ ΤΟ ΣΠΕΡΜΑ ΜΟΥ. Ό ΠΑΤΗΡ ΈΣΤΙΝ ʽΌ ʽΗΥΙΟΣ ΔΙΑ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ʽΆΓΙΟΝ. ʼΆΥΜΓΝ. ʼΆΥΜΓΝ. ʼΆΥΜΓΝ.

[TOUTO ESTI TO SPERMA MOU. HO PATÊR ESTIN HO HUIOS DIA TO PNEUMA HAGION. AUMGN. AUMGN. AUMGN.]

Visszahelyezi a Szentség baloldali részét. A PAPNŐ kinyújtja a Lándzsát, hogy a darabka ráhelyeztessék. Közösen merítik a lándzsahegyet a Kehelybe.

A PAP és A PAPNŐ:

ΗΡΙΛΙΥ. [HRILIU.]

A PAP átveszi a Lándzsát. A PAPNŐ befedi a Kelyhet. A PAP térdet hajt, felemelkedik, meghajol, összeteszi kezeit. Mellére csap.

A PAP:

Ó Oroszlán és Ó Kígyó mely elpusztítja a pusztítót, légy hatalmas köztünk!
Ó Oroszlán és Ó Kígyó mely elpusztítja a pusztítót, légy hatalmas köztünk!
Ó Oroszlán és Ó Kígyó mely elpusztítja a pusztítót, légy hatalmas köztünk!

A PAP összeteszi kezeit a PAPNŐ keblén és visszaveszi a Lándzsát. Az EMBEREK felé fordul, leereszti majd felemeli a Lándzsát, és ☩ et vet rájuk.

Tégy amit akarsz lesz a Törvény egésze.

AZ EMBEREK:

Szerelem a törvény, szerelem az akarat alatt.

Leereszti a Lándzsát és kelet felé fordul. A PAPNŐ jobbjába veszi a Lándzsát és baljával felajánlja a Tányért. A PAP térdel.

A PAP:

Legyen a számban a Nap életének esszenciája!

Átveszi jobbjával a Szentséget, ☩ et vet vele a Tányérra és magához veszi (elfogyasztja). Csend. A PAPNŐ felveszi, felfedi, és átadja a Kelyhet, mint előbb.

A PAP:

Legyen a számban a Föld örömének esszenciája!

A PAP elveszi a Kelyhet, ☩ et vet vele a PAPNŐRE, kiissza a Kelyhet és visszaadja.
Csend. Felemelkedik, átveszi a Lándzsát és az EMBEREK felé fordul.

A PAP:

Nincs oly részem, mely ne az Istenektől való lenne.

(Csak azon EMBEREK legyenek jelen, kik jelezték szándékukat az szentáldozatra; számukra egy egész Fény Sütemény és egy egész Kehely bor van előkészítve. A DIAKÓNUS irányításával egyesével az oltárhoz járulnak. A gyermekek átveszik az elemeket és átadják őket. az EMBEREK ugyanúgy kommunikálnak, ahogy a PAP, ugyanazon szavakat mondva a Feltámadás testtartását felvéve:

"Nincs oly részem, mely ne az Istenektől való lenne."

A szertartás ezen része alól kivétel, ha olyan a szertartás jellege, ekkor csak a PAP kommunikál; vagy esküvő részeként, mikor csak a pár kommunikál; vagy baptizmus esetén, mikor csak a baptizált gyermek kommunikál, és a pubertáskorban a konfirmáció esetén, amikor csak a konfirmált kommunikál. A Szentséget megtarthatja a PAP későbbre, hogy a betegeknek adja otthonukban.)

A PAP minden köré fátylat von. A Lándzsával ☩ et vet az EMBEREKRE háromszor, íly módon.

A PAP:

☩ Az ÚR áldjon meg benneteket!
☩ Az ÚR világosítsa meg elmétek és vígasztalja szívetek és táplálja testetek!
☩ Az ÚR hozzon titeket valódi Akaratotok beteljesítéséhez, a Nagy Műhöz, a Summum Bonum-hoz, a Valódi Bölcsességhez és a Tökéletes Boldogsághoz!

Kivonul a nyugati Sírboltba, a DIAKÓNUS és gyermekek követik.
Zene (kívánság szerint)JEGYZET: A PAPNŐ és a többi tisztviselő soha nem részesül a Szentségből, mert a PAP részei.

JEGYZET: Ezen Mise bizonyos titkos formuláit a PAP felszentelésekor tanulja meg.


Proof read and edited by Frater D.M.T.

Fordítás és szerkesztés: Frater D.M.T - Bahlasti Ompehda O.T.O. (Hungary, Anno Vii)

[ » Töltsd le PDF-ben « ]

(Ecclesiæ Gnosticæ Catholicæ Canon Missæ - angol nyelvű verzió)VISSZA A KÖNYVTÁRHOZ

Thelema

 

2014-2019 © O.T.O. Hungary